กราฟชีวิต
กราฟชีวิต 2566 กราฟชีวิตแบบโบราณ กราฟชีวิต ฐาน 12 กราฟชีวิตเป็นการดูดวงที่มีหลายร้อยปีเนื่องจากผูกดวงที่ง่ายดาย โดยเริ่มแรกของการพัฒนากราฟชีวิตคนในสมัยโบราณสามารถผูกดวงได้ทันที เนื่องจากในอดีตใช้ระบบปฏิทินจันทรคติในการดำเนินฃีวิตและทางราชการก็ใช้ปฏิทินดังกล่าว คือทุกคนจะรู้ว่าวัน เดือน ปี อะไรเนื่องจากใช้อยู่เป็นประจำ ซึ่งการผูกดวงโดยใช้ปฏิทินจันทรคติเรียกกราฟชีวิตแบบโบราณ ต่อมาราชการได้เปลี่ยนระบบปฏิทินเป็นระบบสุริยคติดั่งในในปัจจุบัน ทำให้ผู้ที่ผูกดวงต้องย้อนกลับไปใช้ปฏิทินร้อยปีเพื่อเทียบวันในระบบสุริยคติเป็นจันทรคติซึ่งซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น ทำให้มีการคิดเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินสุริยคติในการผูกดวงแทน ทำให้ง่ายขึ้นแต่ผลการพยากรณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งไม่รู้ว่าจะแม่นยำขึ้นหรือคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้น ก็ไม่อาจสรุปได้ ซึ่งระบบนี้เรียกว่ากราฟชีวิตแบบนโปเลียน ส่วนกราฟชีวิตอีกระบบหนึ่งที่ปัจจุบันนับว่าแทบจะสูญหายไปแล้วอีกระบบหนึ่งคือกราฟชีวิตแบบพม่าหรือกราฟชีวิตมอญโบราณ เป็นกราฟชีวิตที่อาศัยปฏิทินจันทรคติเช่นเดียวกับของไทยในอดีตแต่นำระบบเลขศาสตร์พม่ามาต่อยอดเข้าไป ทำให้กราฟชีวิตระบบพม่าหรือมอญโบราณนี้พยากรณ์ได้กว้างขวางและพิศดารกว่าแบบของไทย โดยสามารถพยากรณ์จรได้เป็นปี เป็นเดือน เป็นวัน แต่ปัจจุบันตำราไม่ค่อยพบเห็นมากนัก ตำรากราฟชีวิตแบบพม่าที่พบเห็นได้ในปัจจุบันคือ ตำรากราฟชีวิตแบบพิศดารโดยอาจารย์ดวงสุริยะเนตร ที่มีถึงสามเล่มได้อธิบายไว้อย่างแจ่มแจ้งและเข้าใจง่ายปัจจุบันตำราดังกล่าวหาได้ยากยิ่ง ส่วนในการดูดวงกราฟชีวิตในส่วนนี้จะใช้ระบบกราฟชีวิตแบบจันทรคติ แบบไทยหรือบางท่านเรียกว่า กราฟชีวิตฐาน 12 (เนื่องจากมี 12 ฐาน) โดยมีชื่อเรียกแต่ละฐานดังนี้
ฐานที่ 1 เรียกว่าฐานวาสนาหรือตนุ เป็นฐานที่พยากรณ์เกี่ยวกับวาสนาหรือพื้นดวงชะตาที่สำคัญที่สุดเนื่องจากฐานนี้เป็นฐานที่สรุปถึงวาสนาของเจ้าชะตาว่าจะรุ่งโรจน์หรือตกต่ำ โดยฐานนี้หากตัวเลขประจำฐานวาสนาไม่เท่ากับเลข 1 5 7 ก็ถือว่าชะตาชีวิตต้องคลอนแคลนลุ่มดอนๆ ถ้าเป็นเลขนอกเหนือจากนี้ถือว่าดวงชะตาอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก
ฐานที่ 2 เรียกว่าฐานทรัพย์หรือกดุมภะ เป็นฐานที่ใช้พยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินและทรัพย์สิน หากเลขประจำฐานทรัพย์เท่ากับเลข 1 5 7 จะทำให้การเงินลุ่มๆดอน ๆ ไม่มีความมั่นคง เกิดเงินขาดมือหรือประสบความยากลำบากในการหาเงิน การเงินฝืดเคือง เป็นต้น ส่วนตัวเลขอื่น ๆ นั้นความยากลำบากในเรื่องการเงินจะลดลง หรือบางทีอาจจะต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินแต่ก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินและทรัพย์สิน
ฐานที่ 3 เรียกว่าฐานมิตรหรือสหัชชะ เป็นฐานที่พยากรณ์เกี่ยวกับมิตรและการคบค้าสมาคม เลขที่ส่งผลเสียต่อเจ้าชะตาคือเลข 1 5 7 เช่นเลขฐานมิตรเท่ากับ 1 ท่านจะประสบความวินาศฉิบหายเพราะการคบมิตรหรือการคบค้าสมาคม มิตรหรือการคบค้าสมาคมนำความวินาศฉิบหายมาให้ ถ้าเท่ากับเลข 5 ท่านว่าเจ้าชะตาจะมีโรคภัยติดตัวเหมือนเพื่อน มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัว หมดโรคนี้ก็มีโรคใหม่มาแทนเป็นต้น มิตรเท่ากับ 7 ทายว่าท่านจะมีศัตรูจากการคบมิตรและการคบค้าสมาคม มีมิตรมักคิดจะคอยหาโอกาสแทงข้างหลัง ส่วนเลขอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1 5 และ 7 เป็นเลขที่ดี เช่น ฐานมิตรเท่ากับ 2 ทายว่ามิตรจะนำลาภมาให้ หรือจะมีมิตรที่ดีคอยให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน เลข 3 ทายว่ามิตรสหายจะช่วยเหลือในกิจการงานหรือการงานจะเจริญก้าวหน้าเพราะการคบค้าสมาคม เป็นต้น
ฐานที่ 4 เรียกว่าฐานบุตรหรือบริวาร เป็นฐานที่พยากรณ์เกี่ยวกับบุตรและบริวาร เลขที่ส่งผลเสียต่อเจ้าชะตาคือคือเลข 1 5 7 เช่น เลขฐานบุตรเท่ากับ 1 บุตรหรือบริวารจะนำความวินาศมาสู่เจ้าชะตา เลข 5 บุตรหรือและบริวารจะเจ็บไข้ได้ป่วยออด ๆ แอด ๆ เสมอ เลข 7 บุตรและบริวารจะนำปัญหาและอุปสรรคมาให้เจ้าชะตา ส่วนเลขที่ส่งผลดีต่อเจ้าชะตาคือเลขนอกเหนือจากเลข 1 5 และ 7 เช่นเลข 2 บุตรจะนำมาซึ่งลาภยศมาให้แก่เจ้าชะตา หรือเจ้าชะตาได้บุตรที่ดี เลข 3 บุตรและบริวารจะเป็นคนขยันขันแข็งและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เลข 4 บุตรและบริวารจะนำความสุขและความเจริญก้าวหน้ามาสู่วงศ์ตระกูล เท่ากับ 6 เจ้าชะตาจะมีคู่ครองที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทดี หรือบุตรและบริวารของเจ้าชะตาที่เป็นเพศตรงข้ามจะนำความเจริญความสุขมาให้ เป็นต้น
ฐานที่ 5 เรียกว่าฐานญาติหรือพันธุ เป็นฐานที่พยากรณ์เกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือวงศ์ตระกูล เลขที่ส่งผลเสียต่อเจ้าชะตาคือเลข 1 5 7 เช่นเลขฐานญาติเท่ากับ 1 ญาติพี่น้องจะนำความวินาศฉิบหายมาสู่เจ้าชะตา เลข 5 ญาติพี่น้องจะเจ็บไข้ได้ป่วยออด ๆ แอด ๆ หรือเจ้าชะตาเองเจ็บป่วยเป็นประจำโดยมีโรคภัยเปรียญดังญาติที่ติดตัวตลอดเวลา เลข 7 เจ้าชะตาจะไม่ค่อยถูกกับญาติพี่น้องบางคน จะพึ่งพาอาศัยญาติได้ยาก ญาติบางคนกับเจ้าชะตาจะไม่ถูกกัน ส่วนเลขที่ให้ผลดีได้แก่เลขที่อยู่นอกเหนือเลข 1 5 และ 7 เช่นเท่ากับ 2 ญาติจะนำความเจริญหรือลาภมาให้ หรือมีญาติมากและเป็นญาติที่มีจิตใจดีคอยช่วยเหลือเจ้าชะตา เลข 11 ญาติมีฐานะร่ำรวยคอยช่วยเหลือทางการเงิน หรือมีญาติมากและพร้อมช่วยเหลือเจ้าชะตาทางด้านการเงินได้ หรือญาติเท่ากับเลข 12 ท่านจะโชคดีมีญาติคอยช่วยเหลือสนับสนุนในกิจการต่าง ๆ เป็นต้น
ฐานที่ 6 เรียกว่าฐานศัตรูหรืออริ เป็นฐานที่พยากรณ์ศัตรูหรือปัญหาและอุปสรรค ฐานศัตรูนี้เลขที่ผลดีต่อเจ้าชะตาคือ 1 5 7 โดยเลข เลขศัตรูเท่ากับ 1 ศัตรูของเจ้าชะตาจะพบกับความวินาศหมดสิ้นทำให้ปราศจากศัตรูหรือปราศจากอุปสรรคสำคัญ เลข 5 ศัตรูจะพบกับความสูญเสียทำอะไรเจ้าชะตาไม่ได้ เลข 7 เจ้าชะตามีดวงชะตาเข้มแข็งศัตรูและอุปสรรคทำอะไรมิได้ ส่วนเลขอื่นนอกเหนือจากนี้ จะส่งผลเสียแก่เจ้าชะตาเช่นเลข 2 เจ้าชะตาไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคเป็นชีวิตจิตใจเพราะจะวิบัติฉิบหายจากการเสี่ยงโชค เลข 4 การงานของเจ้าชะตาจะมีศัตรูคู่แข่งหรือปัญหาอุปสรรคในหน้าที่การงาน เลข 11 เจ้าชะตาจะมีปัญหาทางด้านการเงินเป็นปัญหาใหญ่ในการดำเนินชีวิต เลข 12 เจ้าชะตาจะมีชีวิตที่ประสบพบเจอกับอุปสรรคและศัตรูเสมอ เป็นต้น
ฐานที่ 7 เรียกว่าฐานคู่ครองหรือฐานความรัก(กราฟชีวิตความรัก)หรือภพปัตนิ เป็นฐานที่ใช้พยากรณ์เรื่องความรัก(กราฟชีวิตความรัก)หรือความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนต่างเพศ หากเลขประจำฐานเท่ากับเลข 1 5 7 ความรักหรือการคบค้าสมาคมกับเพื่อนต่างเพศไม่ค่อยราบรื่น เช่น เท่ากับ 1 เป็นดวงชะตาที่ต้องพบกับความวินาศฉิบหายอันเนื่องมาจากเพศตรงข้ามหรือความรักที่หักกลางลงบ่อยครั้ง หากเป็นเลข 5 เพศตรงข้ามจะนำโรคภัยไข้เจ็บมาสู่เจ้าชะตา เป็นเลข 7 ความรักหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศมีปัญหาและอุปสรรคหรือถูกเพื่อนต่างเพศหักหลัง หลอกลวงให้รักเพื่อผลประโยชน์บางประการ ส่วนตัวเลขอื่น เป็นตัวเลขในระดับดี เช่นเท่ากับ 12 เป็นบุคคลที่โชคดีในเรื่องความรักหรือการคบค้าสมาคมกับเพื่อนต่างเพศ การคบค้านั้นนำมาซึ่งความเจริญแก่เจ้าชะตา หรือจะได้คู่ครองที่ดี เป็นต้น
ฐานที่ 8 เรียกว่าฐานโรคภัยหรือฐานมรณะ เป็นฐานที่ใช้พยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคภัย ตัวเลขทุกตัวในฐานนี้จะให้โทษแก่เจ้าชะตัวทุกเลข ความมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่ได้กระทำมาในอดีตและปัจจุบัน เช่นเท่ากับเลข 1 ทำนายได้ว่าเจ้าชะตาประสบความเสียหายจากการได้ป่วยของเจ้าชะตาเอง หากเท่ากับ 2 เจ้าชะตาจะเจ็บไข้ได้ป่วยออดๆแอดๆ ตลอดเวลาหรือป่วยบ่อย หากเท่ากับ 3 การงานของเจ้าชะตาจะนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ เท่ากับ 4 จะหาความสุขได้ยากเนื่องจากมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือต้องกระทำงานหนักกว่าคนปกติทั่วไป ดังนั้นไม่ว่าเลขอะไรตั้งแต่ 1-12 ล้วนแล้วส่งผลเสียทั้งสิ้นมากบ้างน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอ
ฐานที่ 9 เรียกว่าฐานความสุขหรือฐานศุภะ เป็นฐานที่ใช้พยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องความสุขสมหวังเป็นสำคัญ หากเลขประจำฐานเท่ากับเลข 1 5 7 ความสุขสมหวังจจะไม่ค่อยราบรื่นหรือต้องมีทุกข์มากกว่าสุข เช่นเท่ากับเลข 7 เป็นดวงชะตาที่หาความสุขได้ยากกว่าจะสุขสมหวังได้ก็มีปัญหานานัปการ หรือเท่ากับเลข 5 ความสุขสมหวังนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาเบียดเบียนเป็นต้น ถ้าเท่ากับ 1 เป็นบุคคลที่มีความสุขได้เพียงชั่วคราวและก็หักกลางลงมากระทันหัน ส่วนเลขอื่น ๆ นั้นจะเป็นคนที่มีความสุขได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของตัวเลขว่าเป็นเลขอะไร
ฐานที่ 10 เรียกว่าฐานการงานหรือกัมมะ เป็นฐานที่ใช้พยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องการงานเป็นสำคัญ หากเลขประจำฐานเท่ากับเลข 1 5 7 การงานจะมีปัญหาและอุปสรรคหรือเกิดความเหนื่อยยากในการทำงาน ส่วนเลขอื่น ๆ นั้นการงานก็จะเป็นไปในทำนองที่ดีกว่าเลข 1 5 7 เช่นการงานจะเจริญก้าวหน้า การงานประสบความสำเร็จไม่มีปัญหาและอุปสรรค ขึ้นอยู่กับว่าเลขนั้นสัมพันธ์กับอะไร
ฐานที่ 11 เรียกว่าฐานลาภหรือลาภะ เป็นฐานที่พยากรณ์เกี่ยวกับลาภหรือสิ่งที่ได้รับโดยไม่คาดฝัน หากเลขประจำฐานลาภเท่ากับ 1 5 7 ลาภหรือสิ่งที่ได้รับโดยไม่คาดฝันจะได้มาไม่ยากนัก อีกทั้งการเสี่ยงโชคลาภลอยไม่สมควรเสี่ยงโชคมากนัก เพราะโอกาสน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จจากเรื่องดังกล่าว ส่วนเลขนอกเหนือจากเลขดังกล่าวก็จบประสบความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ เช่นเท่ากับเลข 3 ก็จะมีลาภจากหน้าที่การงาน การงานจะประสบความสำเร็จโดยไม่ยากเย็นมากนัก เท่ากับ 6 จะได้ลาภจากเพื่อนต่างเพศ หรือได้คู่ครองที่ดี หรือได้ลาภผลจากการแต่งงาน
ฐานที่ 12 เรียกว่าฐานหายนะหรือภพวินาศ เป็นฐานที่ใช้พยากรณ์ในเรื่องความเสียหายในด้านต่าง ๆ โดยทั่วไปเลขที่ส่งผลดีมีเพียงเลข 7 เท่านั้น โดยพยากรณ์ว่าศัตรูที่คิดร้ายหรืออุปสรรคสำคัญจะวินาศไปสิ้น ส่วนเลขอื่น ๆ จะไม่ส่งผลดีต่อเจ้าชะตา เช่นเลข 1 เจ้าชะตามักทำอะไรที่ผิดพลาดบ่อยครั้งหรือล้มเหลวบ่อย เลข 5 เจ้าชะตาจะประสบความล้มเหลวเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ เลข 2 เจ้าชะตาจะไม่ค่อยมีลาภผลหรือเป็นไปได้ยากจากการเสี่ยงโชคใด ๆ หากลุ่มหลงในการเสี่ยงโชคมีโอกาสพบปัญหาจากการล้มเหลวในการเสี่ยงโชค เท่ากับเลข 3 เจ้าชะตาจะประสบความล้มเหลวในหน้าที่การงาน เท่ากับเลข 4 ชีวิตของเจ้าชะตาจะหาความสุขได้ยากหรือมีความสุขเพียงชั่วคราวความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ เท่ากับ 6 เจ้าชะตาจะพบความล้มเหลวในด้านความรักหรือความวินาศจากการคบเพศตรงกันข้าม เลข 11 เจ้าชะตาจะประสบความล้มเหลวในด้านการเงินคือหาเงินมาได้แล้วก็หมดไป หรือหาได้ด้วยความยากลำบาก

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อดูดวงด้วยกราฟชีวิต
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี