ชื่อมงคลลำดับที่ 9801-9900
ชื่ออ่านว่าเพศ
รัฐพงษ์ รัด-ถะ-พง ชาย
รัฐพร รัด-ถะ-พอน ชาย
รัฐพล รัด-ถะ-พน ชาย
รัฐพลี รัด-ถะ-พลี ชาย
รัฐภูมิ รัด-ถะ-พูม ชาย
รัฐวิทย์ รัด-ถะ-วิด ชาย
รัฐวุฒิ รัด-ถะ-วุด ชาย
รัฐศรัณย์ รัด-ถะ-สะ-รัน ชาย
รัฐศาสตร์ รัด-ถะ-สาด ชาย
รัฐสิทธิ์ รัด-ถะ-สิด ชาย
รัณชน รัน-ชน ชาย
รัตกันท์ รัด-ตะ-กัน หญิง
รัตเกล้า รัด-เกล้า ชาย
รัตตพร รัด-ตะ-พอน หญิง
รัตติกาล รัด-ติ-กาน หญิง
รัตติยา รัด-ติ-ยา หญิง
รัตติยากร รัด-ติ-ยา-กอน หญิง
รัตน รัด ชาย
รัตน์กรัณฑ์ รัด-กะ-รัน หญิง
รัตน์กรัณ รัด-กะ-รัน หญิง
รัตนกวี รัด-ตะ-นะ-กะ-วี ชาย
รัตนชนกพร รัด-ตะ-นะ-ชะ-นก-พอน หญิง
รัตนชัย รัด-ตะ-นะ-ไช ชาย
รัตน์ตะวัน รัด-ตะ-วัน หญิง
รัตนปภา รัด-ตะ-นะ-ปะ-พา หญิง
รัตน์ประอร รัด-ประ-ออน หญิง
รัตนปวีณ์ รัด-ตะ-นะ-ปะ-วี หญิง
รัตนพล รัด-นะ-พน ชาย
รัตนภรณ์ รัด-ตะ-นะ-พอน หญิง
รัตน์มณี รัด-มะ-นี หญิง
รัตนรัตน์ รัด-ตะ-นะ-รัด หญิง
รัตนลดา รัด-ตะ-นะ-ละ-ดา หญิง
รัตนวลี รัด-ตะ-นะ-วะ-ลี หญิง
รัตนะ รัด-ตะ-นะ ชาย
รัตนัย รัด-ตะ-ไน ชาย
รัตนา รัด-ตะ-นา ชาย
รัตนากร รัด-ตะ-นา-กอน หญิง
รัตนากานต์ รัด-ตะ-นา-กาน หญิง
รัตนานันท์ รัด-ตะ-นา-นัน หญิง
รัตนาพร รัด-ตะ-นา-พอน ชาย
รัตนาภรณ์ รัด-ตะ-นา-พอน หญิง
รัตนารัตน์ รัด-ตะ-นา-รัด หญิง
รัตนาวดี รัด-ตะ-นา-วะ-ดี หญิง
รัตนาวลี รัด-ตะ-นา-วะ-ลี หญิง
รัตน์ รัด หญิง
รัตภูมิ รัด-ตะ-พูม ชาย
รัตยา รัด-ตะ-ยา หญิง
รัตศุกาญจน์ รัด-สุ-กาน หญิง
รับขวัญ รับ-ขวัน หญิง
รับพร รับ-พอน หญิง
รัมภ์รดา รัม-ระ-ดา หญิง
รัศม์นภัทร รัด-นะ-พัด หญิง
รัศมิ์ทิตา รัด-ทิ-ตา หญิง
รัศมิ์ภาอร รัด-พา-ออน หญิง
รัศมี รัด-สะ-มี หญิง
รัสรินทร์ รัด-สะ-ริน หญิง
รัสสนนท์ รัด-สะ-นน หญิง
ราชพฤกษ์ ราด-ชะ-พรึก ชาย
ราชศักดิ์ ราด-ชะ-สัก ชาย
ราชันย์พัทธ์ รา-ชัน-พัด ชาย
ราชันย์ รา-ชัน ชาย
ราชาวดี รา-ชา-วะ-ดี หญิง
ราชิต รา-ชิด ชาย
ราเชน รา-เชน ชาย
ราเชนทร์ รา-เชน ชาย
ราเชล รา-เชล ชาย
รานี รา-นี หญิง
รามณรงค์ ราม-นะ-รง ชาย
ราเมศ รา-เมด ชาย
ราวิน รา-วิน ชาย
รำไพมณี รำ-ไพ-มะ-นี หญิง
ริ ริ ชาย
ริญญากานต์ ริน-ยา-กาน หญิง
ริญญารัตน์ ริน-ยา-รัด หญิง
ริน ริน หญิง
รินญาภัทร ริน-ยา-พัด หญิง
รินดา ริน-ดา ชาย
รินทร์มณี ริน-มะ-นี หญิง
รินทร์ลิตา ริน-ลิ-ตา หญิง
รินธารา ริน-ทา-รา หญิง
รินรดา ริน-ระ-ดา หญิง
รินรดี ริน-ระ-ดี หญิง
รินรดีอัฑฒ์ ริน-ระ-ดี-อัด หญิง
รินลดา ริน-ละ-ดา หญิง
ริสา ริ-สา หญิง
รีนา รี-นา หญิง
รุ่งกานต์ รุ่ง-กาน หญิง
รุ่งกิจ รุ่ง-กิด ชาย
รุ่งตะวัน รุ่ง-ตะ-วัน หญิง
รุ่งทิพย์ รุ่ง-ทิบ หญิง
รุ่งทิวา รุ่ง-ทิ-วา หญิง
รุ่งธรรม รุ่ง-ทำ ชาย
รุ่งนภา รุ่ง-นะ-พา หญิง
รุ่งนิภาวรรณ รุ่ง-นิ-พา-วัน หญิง
รุ่งพร รุ่ง-พอน หญิง
รุ่งเพชร รุ่ง-เพ็ด ชาย
รุ่งไพลิน รุ่ง-ไพ-ลิน หญิง
รุ้งรดา รุ้ง-ระ-ดา หญิง
รุ่งรดิศ รุ่ง-ระ-ดิด ชาย
รุ่งรวี รุ่ง-ระ-วี หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น