ชื่อมงคลลำดับที่ 9701-9800
ชื่ออ่านว่าเพศ
มนทิพกานต์ มน-ทิบ-กาน หญิง
มนธนินทร์ มน-ทะ-นิน ชาย
มนธภัทร มน-ทะ-พัด หญิง
มนนัทธ์ มะ-นะ-นัด ชาย
มนพณัฏฐ์ มะ-นบ-นัด ชาย
มนพร มะ-นะ-พอน หญิง
มนพัทธ์ มะ-นะ-พัด ชาย
มนภัทร มะ-นะ-พัด หญิง
มนรดา มน-ระ-ดา หญิง
มนรวี มน-ระ-วี หญิง
มนฤทัย มน-รึ-ไท หญิง
มนวรรธน์ มะ-นะ-วัด ชาย
มนวัฒน์ มะ-นะ-วัด ชาย
มนสนนท์ มะ-นะ-สะ-นน ชาย
มนสานนท์ มะ-นะ-สา-นน ชาย
มนสิการ มะ-นะ-สิ-กาน หญิง
มนสิชา มน-สิ-ชา หญิง
มนสินี มน-สิ-นี หญิง
มนสิยา มะ-นะ-สิ-ยา หญิง
มนัญชยา มะ-นัน-ชะ-ยา หญิง
มนัญชัย มะ-นัน-ไช ชาย
มนัญญา มะ-นัน-ยา หญิง
มนัญฐณัฏฐ์ มะ-นัน-ถะ-นัด หญิง
มนัญยา มะ-ชะ-ยา หญิง
มนัส มะ-นัด ชาย
มนัสชนก มะ-นัด-ชะ-นก หญิง
มนัสชัย มะ-นัด-ไช ชาย
มนัสณิชา มะ-นัด-นิ-ชา หญิง
มนัสดา มะ-นัด-ดา หญิง
มนัสนนท์ มะ-นัด-สะ-นน ชาย
มนัสนันท์ มะ-นัด-สะ-นัน หญิง
มนัสพงษ์ มา-นัด-สะ-พง ชาย
มนัสพร มะ-นัด-สะ-พอน หญิง
มนัสพล มะ-นัด-สะ-พน ชาย
มนัสพันธ์ มะ-นัด-สะ-พัน ชาย
มนัสภร มะ-นัด-สะ-พอน หญิง
มนัสยา มะ-นัด-สะ-ยา หญิง
มนัสวิน มะ-นัด-วิน ชาย
มนัสวีย์ มะ-นัด-สะ-วี หญิง
มนัสวีร์ มะ-นัด-สะ-วี ชาย
มนัสสร มะ-นัด-สอน หญิง
มนัสานนท์ มะ-นัด-สา-นน ชาย
มนิษิณี มะ-นิด-สิ-นี หญิง
มนิสา มะ-นิ-สา หญิง
มนุตมา มะ-นุด-ตะ-มา หญิง
มนู มะ-นู ชาย
มนูญ มะ-นูน ชาย
มโนธรรม มะ-โน-ทำ ชาย
มโนสานี มะ-โน-สา-นี ชาย
มยุรมณี มะ-ยุ-ระ-มะ-นี หญิง
มยุรา มะ-ยุ-รา หญิง
มยุรินทร์ มะ-ยุ-ริน หญิง
มยุรี มะ-ยุ-รี หญิง
มรกต มอ-ระ-กด หญิง
มรุต มะ-รุด ชาย
มล มน หญิง
มลชัญ มน-ชัน หญิง
มลฤดี มน-รึ-ดี หญิง
มหัธนพัทน์ มะ-หัด-ทะ-นะ-พัด ชาย
มหาสมุทร มะ-หา-สะ-หมุด ชาย
ม่อน ม่อน ชาย
มอส มอส ชาย
มะเดื่อ มะ-เดื่อ ชาย
มะนาว มะ-นาว ชาย
มะลิลา มะ-ลิ-ลา หญิง
มะลิวรรณ มะ-ลิ-วัน หญิง
มะลิวรรณ์ มะ-ลิ-วัน หญิง
มะลิวัลย์ มะ-ลิ-วัน หญิง
มัคคพล มัก-คะ-พน ชาย
มั่งทรัพย์ มั่ง-ทรับ ชาย
มัชฌิมา มิด-ชิ-มา หญิง
มัญชุวีร์ มัน-ชุ-วี หญิง
มัญชุสา มัน-ชุ-สา หญิง
มัณฑณา มัน-ทะ-นา หญิง
มัณฑนา มัน-ทะ-นา หญิง
มัณฑิกา มัน-ทิ-กา หญิง
มัณฑิตา มัน-ทิ-ตา หญิง
มัททวตา มัด-ทะ-วะ-ตา หญิง
มัทนา มัด-ทะ-นา หญิง
มัทนิน มัด-ทะ-นิน ชาย
มัทนียา มัด-ทะ-นี-ยา หญิง
มัทนีย์ มัด-ทะ-นี หญิง
มันตราทีป์ มัน-ตรา-ที ชาย
มันตราวีร์ มัน-ตรา-วี ชาย
มันตาทีป์ มัน-ตา-ที หญิง
มันศิกาญน์ มัน-สิ-กาน หญิง
มัยธัช ไม-ยะ-ทัด ชาย
มัลลิกา มัน-ลิ-กา หญิง
มัสการ มัด-สะ-กาน หญิง
มัสกาล มัด-สะ-กาน หญิง
มัสสลิน มัด-สะ-ลิน หญิง
มาติกา มา-ติ-กา หญิง
มาธวี มา-ทะ-วี หญิง
มานพณัฏฐ์ มา-นบ-นัด ชาย
ม่านฟ้า ม่าน-ฟ้า หญิง
มานะ มา-นะ ชาย
มานัส มา-นัด ชาย
มานิกา มา-นิ-กา หญิง
มานิดา มา-นิ-ดา หญิง
มานิต มา-นิด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี