ชื่อมงคลลำดับที่ 9601-9700
ชื่ออ่านว่าเพศ
ภาสังฆ์ พา-สัง หญิง
ภาสัณห์ พา-สัน หญิง
ภาสาคร พา-สา-คอน หญิง
ภาสิณี พา-สิ-นี หญิง
ภาสิทธิ์ พา-สิด ชาย
ภาสินี พา-สิ-นี หญิง
ภาสุ พา-สุ ชาย
ภาเสก พา-เสก หญิง
ภาแสง พา-แสง หญิง
ภิชญาภา พิ-ชะ-ยา-พา หญิง
ภิชาภัช พิ-ชา-พัด หญิง
ภิโชค พิ-โชก ชาย
ภิญญดา พิน-ยะ-ดา หญิง
ภิญญพันธ์ พิน-ยะ-พัน ชาย
ภิญญมาศ พิน-ยา-มาด หญิง
ภิญญ์รัตน์ พิน-รัด หญิง
ภิญญ์สินี พิน-สิ-นี หญิง
ภิญญา พิน-ยา หญิง
ภิญญาดา พิน-ยา-ดา หญิง
ภิญญาพัช พิน-ยา-พัด หญิง
ภิญญาพัชญ์ พิน-ยา-พัด หญิง
ภิญญาพัชร พิน-ยา-พัด หญิง
ภิญญาพัชร์ พิน-ยา-พัด หญิง
ภิญญามาศ พิน-ยา-มาด หญิง
ภิญโญ พิน-โย ชาย
ภิญรดา พิน-ยะ-ระ-ดา หญิง
ภิทิญา พิ-ทิ-ดา หญิง
ภิมณฑน์ทิพ พิ-มน-ทิบ หญิง
ภิรญา พิ-ระ-ยา หญิง
ภิรมยา พิ-รม-ยา หญิง
ภิรัญญา พิ-รัน-ยา หญิง
ภิรินธิดา พิ-ริน-ทิ-ดา หญิง
ภิเษก พิ-เสก ชาย
ภิสักก์ พิ-สัก ชาย
ภีมณิภา พีม-นิ-พา หญิง
ภีมเดช พีม-มะ-เดด ชาย
ภีมปภพ พีม-ปะ-พบ ชาย
ภีมพงษ์ พีม-มะ-พง ชาย
ภีมพล พีม-มะ-พน ชาย
ภีมภัทร พีม-มะ-พัด ชาย
ภีมภัสส์ พีม-มะ-พัด หญิง
ภีมวรา พีม-มะ-วะ-รา หญิง
ภีมวัจน์ พีม-มะ-วัด ชาย
ภีรดา พี-ระ-ดา หญิง
ภุชงค์ พุ-ชง ชาย
ภุมรินรัตน์ พุม-มะ-ริน-รัด หญิง
ภู พู ชาย
ภูจิตต์ พู-จิด ชาย
ภูชิ พู-ชิ ชาย
ภูชิษา พู-ชิ-สา หญิง
ภูดา พู-ดา หญิง
ภูดิท พู-ดิด ชาย
ภูดิศ พู-ดิด ชาย
ภูดิศรา พู-ดิด-สะ-รา หญิง
ภูดิส พู-ดิด ชาย
ภูดิสรา พู-ดิด-สะ-รา หญิง
ภูตะวัน พู-ตะ-วัน ชาย
ภูเทพ พู-เทบ ชาย
ภูธดา พู-ทะ-ดา ชาย
ภูธเนศร์ พู-นะ-เนด ชาย
ภูธเนศวร์ พู-ทะ-เนด ชาย
ภูธาดา พู-ทา-ดา หญิง
ภูธิวัฒน์ พู-พิ-วัด ชาย
ภูเบศ พู-เบด ชาย
ภูเบศร์ พู-เบด ชาย
ภูปกรณ์ พู-ปะ-กอน ชาย
ภูผา พู-ผา ชาย
ภูภัฎ พู-พัด ชาย
ภูภัฐ พู-พัด ชาย
ภูภัทร์ พู-พัด ชาย
ภูมิ พูม ชาย
ภูมิกิติ พูม-กิ-ติ ชาย
ภูมิใจ พูม-ใจ ชาย
ภูมิชัย พู-มิ-ไช ชาย
ภูมิทัศน์ พู-มิ-ทัด ชาย
ภูมินทร์ พู-มิน ชาย
ภูมิบดี พู-มิ-บอ-ดี ชาย
ภูมิพล พู-มิ-พน ชาย
ภูมิพัฒน พู-มิ-พัด ชาย
ภูมิพัฒน์ พู-มิ-พัด ชาย
ภูมิภัทร พู-มิ-พัด ชาย
ภูมิภากร พู-มิ-พา-กอน ชาย
ภูมิมาลย์ พู-มิ-มาน ชาย
ภูมิรพี พูม-ระ-พี ชาย
ภูมิรวินทร์ พูม-ระ-วิน ชาย
ภูมิวรินทร์ พู-มิ-วะ-ริน หญิง
ภูมิศักดิ์ พู-มิ-สัก ชาย
ภูมิศิษฐ์ พู-มิ-สิด หญิง
ภูมิสันต์ พู-มิ-สัน ชาย
ภูมิอินทรา พูม-อิน-ทรา หญิง
ภูเมธ พู-เมด ชาย
ภูรณี พู-ระ-นี หญิง
ภูรดา พู-ระ-ดา หญิง
ภูรพัฒน์ พู-ระ-พัด ชาย
ภูรพี พู-ระ-พี ชาย
ภูริ พู-ริ ชาย
ภูริช พู-ริด ชาย
ภูริชญา พู-ริ-ชะ-ยา หญิง
ภูริชา พู-ริ-ชา หญิง
ภูริณัฏฐ์ พู-ริ-นัด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี