ชื่อมงคลลำดับที่ 9501-9600
ชื่ออ่านว่าเพศ
เมธาวี เม-ทา-วี หญิง
เมธาสิทธิ์ เม-ทา-สิด ชาย
เมธิกานต์ เม-ทิ-กาน หญิง
เมธิชัย เม-ทิ-ไช ชาย
เมธิน เม-ทิน ชาย
เมธินี เม-ทิ-นี หญิง
เมธี เม-ที ชาย
เมธีณัฐ เม-ที-นัด ชาย
เมริกา เม-ริ-กา หญิง
เมริษา เม-ริ-สา หญิง
เมลดา เม-ละ-ดา หญิง
เมษิณี เม-สิ-นี หญิง
เมษินี เม-สิ-นี หญิง
เมืองแมน เมือง-แมน ชาย
แมว แมว หญิง
โมทนา โม-ทะ-นา หญิง
โมไนย โม-ไน ชาย
โมไนย์ โม-ไน ชาย
ไมตรี ไม-ตรี ชาย
ไม้เอก ไม้-เอก ชาย
ยงยศ ยง-ยด ชาย
ยงยุทธ ยง-ยุด ชาย
ยงสรร ยง-สัน ชาย
ยงสุข ยง-สุก ชาย
ยชญ์ ยด ชาย
ยมลพร ยะ-มน-พอน หญิง
ยมลภัทร ยะ-มน-พัด หญิง
ยลพัชร์ ยน-ละ-พัด หญิง
ยลมณี ยน-มะ-นี หญิง
ยลรดี ยน-ระ-ดี หญิง
ยลลลัล ยน-ละ-ลัน หญิง
ยลวัชรา ยน-วัด-ชะ-รา หญิง
ยลวัชรี ยน-วัด-ชะ-รี หญิง
ยวิษฐา ยะ-วิด-ถา หญิง
ยศ ยด ชาย
ยศกร ยด-สะ-กอน ชาย
ยศกฤต ยด-สะ-กริด ชาย
ยศธพล ยด-ทะ-พน ชาย
ยศนนท์ ยด-สะ-นน ชาย
ยศพนต์ ยด-สะ-พน ชาย
ยศพนธ์ ยด-สะ-พน ชาย
ยศพร ยด-สะ-พอน ชาย
ยศพล ยด-สะ-พน ชาย
ยศพัฒน์ ยด-สะ-พัด ชาย
ยศพัทธ์ ยด-สะ-พัด ชาย
ยศภัทร ยด-สะ-พัด ชาย
ยศวร ยด-สะ-วอน ชาย
ยศวรรธน์ ยด-สะ-วัด ชาย
ยศวริษฐ์ ยด-วะ-ริด ชาย
ยศวัจน์ ยด-สะ-วัด ชาย
ยศวัฒน์ ยด-สะ-วัด ชาย
ยศวัตร์ ยด-สะ-วัด ชาย
ยศวิชญ์ ยด-สะ-วิด ชาย
ยศศรัณย์ ยด-สะ-รัน ชาย
ยศศักดิ์ ยด-สัก ชาย
ยศสรัล ยด-สะ-รัน ชาย
ยสพนต์ ยด-สะ-พน ชาย
ยสสมบูรณ์ ยด-สม-บูน ชาย
ยสินทร ยะ-สิน-ทอน ชาย
ยอด ยอด ชาย
ยอดชาย ยอด-ชาย ชาย
ยอดยิ่ง ยอด-ยิ่ง ชาย
ยอดรัก ยอด-รัก ชาย
ยาดา ยา-ดา หญิง
ยิ่งชัย ยิ่ง-ไช ชาย
ยิ่งยศ ยิ่ง-ยด ชาย
ยินดี ยิน-ดี ชาย
ยี่หวา ยี่-หวา หญิง
ยุคลธร ยุ-คน-ทอง หญิง
ยุคันธร ยุ-คัน-ทอน ชาย
ยุทธ ยุด ชาย
ยุทธการ ยุด-ทะ-การ ชาย
ยุทธการณ์ ยุด-ทะ-กาน ชาย
ยุทธชัย ยุด-ทะ-ไช ชาย
ยุทธนา ยุด-ทะ-นา ชาย
ยุทธพงศ์ ยุด-ทะ-พง ชาย
ยุทธพงษ์ ยุด-ทะ-พง ชาย
ยุทธพล ยุด-ทะ-พน ชาย
ยุทธศักดิ์ ยุด-ทะ-สัก ชาย
ยุทธสาร ยุด-ทะ-สาน ชาย
ยุธยา ยุด-ทะ-ยา ชาย
ยุพดี ยุบ-พะ-ดี หญิง
ยุพธิดา ยุบ-พะ-ทิ-ดา หญิง
ยุพเรศ ยุบ-พะ-เรด หญิง
ยุพา ยุ-พา หญิง
ยุพาภรณ์ ยุ-วะ-พอน หญิง
ยุพารัตน์ ยุ-พา-รัด หญิง
ยุ้ย ยุ้ย หญิง
ยุรดา ยุ-ระ-ดา หญิง
ยุรา ยุ-รา หญิง
ยุวดี ยุ-วะ-ดี หญิง
ยุวธิดา ยุ-วะ-ทิ-ดา หญิง
ยุวเรศ ยุ-วะ-เรด หญิง
ยุษฐิสถิระ ยุด-ถิ-สะ-ถิ-ระ ชาย
เยาวนุช เยา-วะ-นุด หญิง
เยาวมาลย์ เยา-วะ-มาน หญิง
เยาวรี เยา-วะ-รี หญิง
เยาวลักษณ์ เยา-วะ-ลัก หญิง
โยทะกา โย-ทะ-กา หญิง
โยธิน โย-ทิน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น