ชื่อมงคลลำดับที่ 9501-9600
ชื่ออ่านว่าเพศ
ภากุล พา-กุน หญิง
ภาขจร พา-ขะ-จอน หญิง
ภาขจี พา-ขะ-จี หญิง
ภาขวัญ พา-ขวัน หญิง
ภาค พาก หญิง
ภาคชา พา-คะ-ชา หญิง
ภาคภูมิ พาก-พูม ชาย
ภาคย์สกุล พาก-สะ-กุน หญิง
ภาคย์ พาก หญิง
ภาคสกล พาก-สะ-กน หญิง
ภาคิณ พา-คิน ชาย
ภาคิณี พา-คิ-นี หญิง
ภาคิน พา-คิน ชาย
ภาคินนท์ พา-คิ-นน ชาย
ภาคินันท์ พา-คิ-นัน หญิง
ภาคินัย พา-คิ-ไน ชาย
ภาคูณ พา-คูน หญิง
ภาชญา พา-ชะ-ยา หญิง
ภาณชญา พาน-ชะ-ยา หญิง
ภาณดา พา-นะ-ดา หญิง
ภาณิชา พา-นิ-ชา หญิง
ภาณิดา พา-นิ-ดา หญิง
ภาณิตา พา-นิ-ตา หญิง
ภาณี พา-นี หญิง
ภาณุกิตติ์ พา-นุ-กิด ชาย
ภาณุพงศ์ พา-นุ-พง ชาย
ภาณุพงษ์ พา-นุ-พง ชาย
ภาณุพันธุ์พงศ์ พา-นุ-พัน-พง ชาย
ภาณุภณ พา-นุ-พน ชาย
ภาณุมาศ พา-นุ-มาด หญิง
ภาณุรุจ พา-นุ-รุด ชาย
ภาณุวัฒน์ พา-นุ-วัด ชาย
ภาณุวิชญ์ พา-นุ-วิด ชาย
ภาณุสรรค์ พา-นุ-สัน ชาย
ภาดาอร พา-ดา-ออน หญิง
ภาธรชัย พา-ทอน-ไช ชาย
ภาธรณ์ พา-พอน หญิง
ภาธรทฤฒ พา-ทอน-ทริด ชาย
ภานรินทร์ พา-นะ-ริน ชาย
ภานุ พา-นุ ชาย
ภานุกร พา-นุ-กอน ชาย
ภานุชนาถ พา-นุด-ชะ-นาด หญิง
ภานุพงศ์ พา-นุ-พง ชาย
ภานุพงษ์ พา-นุ-พง ชาย
ภานุพันธ์ พา-นุ-พัน ชาย
ภานุมาศ พา-นุ-มาด หญิง
ภานุวัฒน์ พา-นุ-วัด ชาย
ภานุวัตร พา-นุ-วัด ชาย
ภาปราชญ์ พา-ปราด หญิง
ภาพพิมพ์ พาบ-พิม หญิง
ภาพยดา พาบ-ยะ-ดา หญิง
ภาพร พา-พอน หญิง
ภาพัส พา-พัด หญิง
ภาพิชชากร พา-พิด-ชา-กอน หญิง
ภาพิมล พา-พิ-มน หญิง
ภาภัค พา-พัก หญิง
ภาภัสสร พา-พัด-สอน หญิง
ภารวี พา-ระ-วี หญิง
ภารัณ พา-รัน ชาย
ภารินรัตน์ พา-ริน-รัด หญิง
ภารุจ พา-รุด ชาย
ภาวดี พา-วะ-ดี หญิง
ภาวนา พา-วะ-นา หญิง
ภาวนี พา-วะ-นี หญิง
ภาวรี พา-วะ-รี หญิง
ภาวสุ พา-วะ-สุ หญิง
ภาวัจน์ พา-วัด ชาย
ภาวัตกฤษฏ์ พา-วัด-กริด ชาย
ภาวิช พา-วิด ชาย
ภาวิณี พา-วิ-นี หญิง
ภาวิณีย์ พา-วิ-นี หญิง
ภาวิดา พา-วิ-ดา หญิง
ภาวิต พา-วิด ชาย
ภาวิตา พา-วิ-ตา หญิง
ภาวิน พา-วิน ชาย
ภาวินี พา-วิ-นี หญิง
ภาวิไล พา-วิ-ไล หญิง
ภาวิศ พา-วิด ชาย
ภาศัลย์ พา-สัน หญิง
ภาเศขร์ พา-เสก หญิง
ภาษา พา-สา หญิง
ภาษากรณ์ พา-สา-กอน หญิง
ภาษากุญช์ พา-สา-กุน หญิง
ภาษากุล พา-สา-กุน หญิง
ภาษิต พา-สิด ชาย
ภาสกร พาด-สะ-กอน ชาย
ภาสกรณ์ พาด-สะ-กอน ชาย
ภาสกล พา-สะ-กน หญิง
ภาสกัญ พาด-สะ-กัน หญิง
ภาสกาณฑ์ พาด-สะ-กาน หญิง
ภาส์การ พา-กาน หญิง
ภาสกุญช์ พาด-สะ-กุน หญิง
ภาส์กุล พา-กุน หญิง
ภาสกูร พาด-สะ-กูน หญิง
ภาส์กูร พา-กูน หญิง
ภาสพงศ์ พาด-สะ-พง ชาย
ภาสพงษ์ พาด-สะ-พง หญิง
ภาสร พา-สอน หญิง
ภาสรรค์ พา-สัน หญิง
ภาสรวง พา-สวง หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี