ชื่อมงคลลำดับที่ 9201-9300
ชื่ออ่านว่าเพศ
ภูริพัชร พู-ริ-พัด หญิง
ภูริพัฒน์ พู-ริ-พัด ชาย
ภูริภัทร พู-ริ-พัด ชาย
ภูริวร พู-ริ-วอน ชาย
ภูริวัจน์ พู-ริ-วัด ชาย
ภูริวัชร์ พู-ริ-วัด ชาย
ภูริวินท์ พู-ริ-วิน ชาย
ภูริศ พู-ริด ชาย
ภูริศรา พู-ริด-สะ-รา หญิง
ภูริศลย์ พู-ริ-สน ชาย
ภูริส พู-ริด ชาย
ภูริสิริ พู-ริ-สิ-หริ หญิง
ภูรี พู-รี ชาย
ภูรีนา พู-รี-นา หญิง
ภูรีสัญญ์ พู-รี-สัน หญิง
ภูวกร พู-วะ-กอน ชาย
ภูวดล พู-วะ-ดน ชาย
ภูวดิท พู-วะ-ดิด ชาย
ภูวเดช พู-วะ-เดด ชาย
ภูวนัย พู-วะ-ไน ชาย
ภูวนาถ พู-วะ-นาด ชาย
ภูวนาท พู-วะ-นาด ชาย
ภูวนิดา พู-วะ-นิ-ดา หญิง
ภูวเนศวร์ พู-วะ-เนด ชาย
ภูวไนย พู-วะ-ไน ชาย
ภูวเมศฐ์ พู-วะ-เมด ชาย
ภูวรา พู-วะ-รา หญิง
ภูวรินทร์ พู-วะ-ริน หญิง
ภูวศิษฐ์ พู-วะ-สิด ชาย
ภูวสิษฎ์ พู-วะ-สิด ชาย
ภูวิช พู-วิด ชาย
ภูวิวัฒน์ พู-วิ-วัด ชาย
ภูวิศ พู-วิด ชาย
ภูวิศวร์ พู-วิด ชาย
ภูวิศา พู-วิ-สา ชาย
ภูวิส พู-วิด ชาย
ภูศิษฐ์ พู-สิด ชาย
ภูษณ พู-สะ-นะ ชาย
ภูษณิศา พู-สะ-นิ-สา หญิง
ภูษิต พู-สิด ชาย
ภูษิตา พู-สิ-ตา หญิง
เภตรา เพ-ตรา หญิง
โภคิน โพ-คิน ชาย
มฆวัน มะ-คะ-วัน หญิง
มงคล มง-คน ชาย
มงคลศักดิ์ มง-คน-สัก ชาย
มญชุ์ญาณิศ มน-ยา-นิด หญิง
มณฑกาญจน์ มน-ทะ-กาน หญิง
มณฑกานต์ มน-ทะ-กาน หญิง
มณฑน์ดาทิพ มน-ดา-ทิบ หญิง
มณฑน์ธิดา มน-ทิ-ดา หญิง
มณฑล มน-ทน ชาย
มณฑาทิพ มน-ทา-ทิบ หญิง
มณฑิชญาณิ์ มน-ทิ-ชะ-ยา หญิง
มณฑิรา มน-ทิ-รา หญิง
มณฑิศา มน-ทิ-สา หญิง
มณฑิสา มน-ทิ-สา หญิง
มณเฑียร มน-เทียน ชาย
มณัญชยา มะ-นัน-ชะ-ยา หญิง
มณากานต์ มะ-นา-กาน หญิง
มณิชญา มะ-นิ-ชะ-ยา หญิง
มณินทร มะ-นิน-ทอน หญิง
มณิสร์ฐิตา มะ-นิด-ถิ-ตา หญิง
มณี มะ-นี หญิง
มณีกัญญา มะ-นี-กัน-ยา หญิง
มณีกาญจน์ มะ-นี-กาน หญิง
มณีกานต์ มะ-นี-กาน หญิง
มณีกุล มะ-นี-กุน หญิง
มณีฉาย มะ-นี-ฉาย หญิง
มณีชนก มะ-นี-ชะ-นก หญิง
มณีทิพย์ มะ-นี-ทิบ หญิง
มณีภา มะ-นี-พา หญิง
มณีรัตน์ มะ-นี-รัด หญิง
มณีเรขา มะ-นี-เร-ขา หญิง
มณีลดา มะ-นี-ละ-ดา หญิง
มณีวรรณ มะ-นี-วัน หญิง
มณีวัชร มะ-นี-วัด หญิง
มณีวัชร์ มะ-นี-วัด หญิง
มณีวัชรา มะ-นี-วัด-ชะ-รา หญิง
มณีวัลย์ มะ-นี-วัน หญิง
มณีวัลยา มะ-นี-วัน-ละ-ยา หญิง
มณีศิลาภัทร มะ-นี-สิ-ลา-พัด หญิง
มติ มะ-ติ ชาย
มติกา มะ-ติ-กา หญิง
มทนะ มะ-ทะ-นะ ชาย
มทินา มะ-ทิ-นา หญิง
มธุญาดา มะ-ทุ-ยา-ดา หญิง
มธุรพจน์ มะ-ทุ-ระ-พด หญิง
มธุรส มะ-ทุ-รด ชาย
มธุรา มะ-ทุ-รา ชาย
มธุริน มะ-ทุ-ริน หญิง
มนกันต์ มะ-นะ-กัน หญิง
มนชนก มน-ชะ-นก หญิง
มนชวัน มน-ชะ-วัน หญิง
มนชวัส มน-ชะ-วัด ชาย
มนต์ชัย มน-ไช ชาย
มนต์ณัฐ มน-นัด หญิง
มนต์ดนัย มน-ดะ-ไน ชาย
มนต์ทิพกนก มน-ทิบ-กะ-หนก หญิง
มนต์ธร มน-ทอน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น