ชื่อมงคลลำดับที่ 9201-9300
ชื่ออ่านว่าเพศ
ภควดี พะ-คะ-วะ-ดี หญิง
ภควรรณ พะ-คะ-วัน หญิง
ภควัฒน์ พะ-คะ-วัด ชาย
ภควัต พะ-คะ-วัด ชาย
ภควัทน์ พะ-คะ-วัด ชาย
ภควุฒิ พะ-คะ-วุด ชาย
ภคศุภ พะ-คะ-สุบ ชาย
ภคิน พะ-คิน ชาย
ภจินต์ พะ-จิน หญิง
ภชพรรณ พะ-ชะ-พัน หญิง
ภชภณ พะ-ชะ-พน ชาย
ภชรดา พะ-ชะ-ระ-ดา หญิง
ภชสร พะ-ชะ-สอน หญิง
ภณ พน ชาย
ภณณิทัศน์ พน-นิ-ทัด ชาย
ภณรัตน์ พะ-นะ-รัด หญิง
ภณิดา พะ-นิ-ดา หญิง
ภณิตา พะ-นิ-ตา หญิง
ภณิศรา พะ-นิด-สะ-รา หญิง
ภณิษา พะ-นิ-สา หญิง
ภทพร พะ-ทะ-พอน หญิง
ภทรดล พะ-ทะ-ระ-ดน ชาย
ภทรธร พะ-ทะ-ระ-ทอน ชาย
ภทรพร พะ-ทะ-ระ-พอน หญิง
ภนวพร พะ-นะ-วะ-พอน หญิง
ภนิด พะ-นิด ชาย
ภนิตา พะ-นิ-ตา หญิง
ภนิษ พะ-นิด ชาย
ภนิษา พะ-นิ-สา หญิง
ภปณัช พะ-ปะ-นัด หญิง
ภพ พบ ชาย
ภพกรณ์ พบ-กอน หญิง
ภพกฤต พบ-กริด ชาย
ภพกาญจน์ พบ-กาน หญิง
ภพการ พบ-กาน หญิง
ภพกาล พบ-กาน หญิง
ภพเดช พบ-เดด ชาย
ภพธร พบ-ทอน ชาย
ภพธรรม พบ-ทำ ชาย
ภพพิสิษฐ์ พบ-พิ-สิด ชาย
ภพภณ พบ-พน ชาย
ภพล พะ-พน ชาย
ภพสรรค์ พบ-สัน ชาย
ภพสรวง พบ-สวง หญิง
ภภรกัญ พะ-พอน-กัน หญิง
ภภัสสร พะ-พัด-สอน หญิง
ภมรกาญจน์ พะ-มอน-กาน หญิง
ภมรภัทร พะ-มอน-พัด ชาย
ภร พอน หญิง
ภรกฤช พอน-กริด หญิง
ภรณ์ชนก พอน-ชะ-นก หญิง
ภรณัท พะ-ระ-นัด หญิง
ภรณี พะ-ระ-นี หญิง
ภรณ์ พอน หญิง
ภรพัชร พะ-ระ-พัด หญิง
ภรพุทธิกันย์ พะ-ระ-พุด-ทิ-กัน หญิง
ภรภณิภัค พอน-พะ-นิ-พัก หญิง
ภรภัค พอน-พัก หญิง
ภรภัทร พอน-พัด หญิง
ภรภัสสรณ์ พะ-ระ-พัด-สอน หญิง
ภรมนัส พอน-มะ-นัน ชาย
ภรรัช พอน-รัด หญิง
ภรวิศว์ พอน-วิด ชาย
ภรัณยา พะ-รัน-ยา หญิง
ภรันยู พะ-รัน-ยู ชาย
ภราดร พะ-รา-ดอน ชาย
ภราเศรษฐ์ พะ-รา-เสด ชาย
ภริณณ์ธร พะ-ริน-ทอน หญิง
ภริตพร พะ-ริด-ตะ-พอน หญิง
ภริตา พะ-ริ-ตา หญิง
ภริน พะ-ริน ชาย
ภริษา พะ-ริ-สา หญิง
ภฤศ พรึด ชาย
ภฤศญา พะ-รึด-สะ-ยา หญิง
ภวชล พะ-วะ-ชน ชาย
ภวรัญ พะ-วะ-รัน หญิง
ภวรัญชน์ พะ-วะ-รัน หญิง
ภวริศา พะ-วะ-ริด-สะ-รา หญิง
ภวัฐ พะ-วัด ชาย
ภวัต พะ-วัด ชาย
ภวิกา พะ-วิ-กะ หญิง
ภวิชา พะ-วิ-ชา ชาย
ภวิดา พะ-วิ-ดา หญิง
ภวิตรา พะ-วิด-ตรา หญิง
ภวิตา พะ-วิ-ตา หญิง
ภวินทร์รวี พะ-วิน-ระ-วี หญิง
ภวิศ พะ-วิด ชาย
ภวิศพร พะ-วิด-สะ-พอน หญิง
ภวิศรา พะ-วิด-สะ-รา หญิง
ภศิชา พะ-สิ-ชา หญิง
ภสินี พะ-สิ-นี หญิง
ภักดี พัก-ดี ชาย
ภักดีภูมิ พัก-ดี-พูม ชาย
ภักษร พัก-สอน หญิง
ภัคกร พัก-คะ-กอน หญิง
ภัคจิรา พัก-จิ-รา หญิง
ภัคจีรา พัก-จี-รา หญิง
ภัคชัญญา พัก-ชัน-ยา หญิง
ภัคชาภา พัก-ชา-พา หญิง
ภัคชุดา พัก-ชุ-ดา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี