ชื่อมงคลลำดับที่ 8901-9000
ชื่ออ่านว่าเพศ
พิมลกฤษฎ์ พิ-มน-กริด ชาย
พิมลกฤษณ์ พิ-มน-กริด ชาย
พิมลกันย์ พิ-มน-กัน หญิง
พิมลกาญจน์ พิ-มน-กาน หญิง
พิมลการ พิ-มน-กาน หญิง
พิมลแก้ว พิ-มน-แก้ว หญิง
พิมลขจร พิ-มน-ขะ-จอน หญิง
พิมลขจี พิ-มน-ขะ-จี หญิง
พิมลชญา พิ-มน-ชะ-ยา หญิง
พิมลณัฏฐ์ พิ-มน-นัด หญิง
พิมลวรรณ พิ-มน-วัน หญิง
พิมลวรรณ์ พิ-มน-วัน หญิง
พิมลวัชรี พิ-มน-วัด-ชะ-รี หญิง
พิมลสร พิ-มน-สอน หญิง
พิมวดี พิม-วะ-ดี หญิง
พิมวรีย์ พิม-วะ-รี หญิง
พิมศิริ พิม-สิ-หริ หญิง
พิมสิริ พิม-สิ-หริ หญิง
พิมอัปสร พิม-อับ-สอน หญิง
พิมาน พิ-มาน ชาย
พิโมกข์ พิ-โมก ชาย
พิยดา พิ-ยะ-ดา หญิง
พิยพัทธ์ พิ-ยะ-พัด ชาย
พิยะดา พิ-ยะ-ดา หญิง
พิรชัช พิ-ระ-ชัด ชาย
พิรญาณ พิ-ระ-ยาน หญิง
พิรญาณ์ พิ-ระ-ยา หญิง
พิรดนย์ พิ-ระ-ดน ชาย
พิรพัฒน์ พิ-ระ-พัด ชาย
พิรภพ พี-ระ-พบ ชาย
พิรยา พิ-ระ-ยา หญิง
พิระตา พิ-ระ-ตา หญิง
พิรัตนฐา พิ-รัด-ตะ-นะ-ถา หญิง
พิรัลภัทร พิ-รัน-พัด หญิง
พิรัลอร พิ-ลัน-ออน หญิง
พิราชาญ พิ-รา-ชาน ชาย
พิรานันท์ พิ-รา-นัน หญิง
พิราพัฒน์ พิ-รา-พัด ชาย
พิริยพงศ์ พิ-ริ-ยะ-พง ชาย
พิริยพงษ์ พิ-ริ-ยะ-พง ชาย
พิริยะพงศ์ พิ-ริ-ยะ-พง ชาย
พิริยะพงษ์ พิ-ริ-ยะ-พง ชาย
พิริยา พิ-ริ-ยา หญิง
พิริยาภรณ์ พิ-ริ-ยา-พอน หญิง
พิรุณ พิ-รุน ชาย
พิรุณลักษณ์ พิ-รุน-ลัก หญิง
พิรุฬห์ภพ พิ-รุน-พบ ชาย
พิรุฬห์ภัค พิ-รุน-พัก หญิง
พิรุฬห์ลักษณ์ พิ-รุน-ลัก หญิง
พิลาศ พิ-ลาด หญิง
พิลาศลักษณ์ พิ-ลาด-ลัก หญิง
พิลาส พิ-ลาด หญิง
พิไลวรรณ พิ-ไล-วัน หญิง
พิศชา พิด-สะ-ชา หญิง
พิศชาญาณ์ พิด-ชา-ยาน หญิง
พิศณุ พิด-สะ-นุ ชาย
พิศน์สุภา พิด-สุ-พา หญิง
พิศมัย พิด-สะ-ไหม หญิง
พิศลย์ พิ-สน ชาย
พิศสุภา พิด-สุ-พา หญิง
พิศสุภางค์ พิด-สุ-พาง หญิง
พิศัณย์ พิ-สัน ชาย
พิศาล พิ-สาน ชาย
พิศุทธิ์ พิ-สุด ชาย
พิษณุ พิด-สะ-นุ ชาย
พิสชา พิด-สะ-ชา หญิง
พิสมัย พิด-สะ-ไหม หญิง
พิสิฏฐ์ พิ-สิด ชาย
พิสิฐ พิ-สิด ชาย
พิสิษฐ์ พิ-สิด ชาย
พิสุทธินันท์ พิ-สุด-ทิ-นัน ชาย
พิสุทธิพัชร พิ-สุด-ทิ-พัด หญิง
พิสุทธิพัชร์ พิ-สุด-ทิ-พัด หญิง
พิสุทธิ์ พิ-สุด ชาย
พีชญา พีช-ชะ-ยา หญิง
พีท พีด หญิง
พีร พี ชาย
พีรกร พี-ระ-กอน ชาย
พีรกานต์ พี-ระ-กาน หญิง
พีรเจษฎ์ พี-ระ-เจด ชาย
พีรชยา พี-ระ-ชะ-ยา หญิง
พีรชัย พี-ระ-ไช ชาย
พีรญา พี-ระ-ยา หญิง
พีรณัฏฐ์ พี-ระ-นัด ชาย
พีรณัฐ พี-ระ-นัด ชาย
พีรดนย์ พี-ระ-ดน ชาย
พีรดา วี-ระ-ดา หญิง
พีรธัช พี-ระ-ทัด ชาย
พีรนุช พี-ระ-นุด หญิง
พีรพงษ์ พี-ระ-พง ชาย
พีรพัชร์ พี-ระ-พัด ชาย
พีรพัฒน์ พี-ระ-พัด ชาย
พีรพัน พี-ระ-พัน ชาย
พีรพันธุ์ พี-ระ-พัน ชาย
พีรพิชา พี-ระ-พิ-ชา ชาย
พีรพีชา พี-ระ-พิ-ชา ชาย
พีรภัทร พี-ระ-พัด ชาย
พีรภัทร์ พี-ระ-พัด หญิง
พีรภาว์ พี-ระ-พา หญิง
พีรภาส พี-ระ-พาด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี