ชื่อมงคลลำดับที่ 8901-9000
ชื่ออ่านว่าเพศ
ภัทรฤทัย พัด-รึ-ไท หญิง
ภัทรลดา พัด-ทระ-ละ-ดา หญิง
ภัทรลภา พัด-ทระ-ละ-พา หญิง
ภัทรลักษณ์ พัด-ทะ-ลัก หญิง
ภัทร์ลักษณัย พัด-ทะ-ลัก-สะ-ไน ชาย
ภัทรวดี พัด-ทระ-วะ-ดี หญิง
ภัทรวรรณ พัด-ทระ-วัน หญิง
ภัทรวรรธน์ พัด-ทระ-วัด ชาย
ภัทรวัต พัด-ทระ-วัด ชาย
ภัทรวิทย์ พัด-ทระ-วิด ชาย
ภัทรวีร์ พัด-ทระ-วี ชาย
ภัทรศกร พัด-ทะ-ระ-สะ-กอน ชาย
ภัทรศญา พัด-ทระ-สะ-ยา หญิง
ภัทรศยา พัด-ทระ-สะ-ยา หญิง
ภัทร์ศยา พัด-สะ-ยา หญิง
ภัทรศรุดา พัด-ทระ-สะ-รุ-ดา หญิง
ภัทรศักดิ์ พัด-ทระ-สัก ชาย
ภัทรศัย พัด-ทระ-ไส ชาย
ภัทรศิริ พัด-ทระ-สิ-ริ หญิง
ภัทรสินี พัด-ทระ-สิ-นี หญิง
ภัทรสิริยา พัด-ทระ-สิ-ริ-ยา หญิง
ภัทร์สิริย์ พัด-สิ-หริ หญิง
ภัทรา พัด-ทรา หญิง
ภัทรานิจ พัด-ทรา-นิด หญิง
ภัทรานิษฐ์ พัด-ทรา-นิด หญิง
ภัทรานุช พัด-ทรา-นุด หญิง
ภัทราพร พัด-ทรา-พอน หญิง
ภัทราภรณ์ พัด-ทรา-พอน หญิง
ภัทรามาศ พัด-ทรา-มาด หญิง
ภัทราวดี พัด-ทรา-วะ-ดี หญิง
ภัทราสินี พัด-ทรา-สิ-นี หญิง
ภัทริณี พัด-ทริ-นี หญิง
ภัทริตา พัด-ทริ-ตา หญิง
ภัทริน พัด-ทะ-ริน หญิง
ภัทรินี พัด-ทริ-นี หญิง
ภัทริยา พัด-ทริ-ยา หญิง
ภัทรียา พัด-ทรี-ยา หญิง
ภันรี พัน-นะ-รี หญิง
ภัศพร พัด-สะ-พอน หญิง
ภัศร์ประภา พัด-ประ-พา หญิง
ภัสกร พัด-สะ-กอน หญิง
ภัสกรชัย พัด-สะ-กอน-ไช หญิง
ภัสกรไชย พัด-สะ-กอน-ไช หญิง
ภัสกัญ พัด-สะ-กัน หญิง
ภัสกัญญ์ พัด-สะ-กัน หญิง
ภัสกาญจน์ พัด-สะ-กาน หญิง
ภัสการ พัด-สะ-กาน หญิง
ภัสกุญช์ พัด-สะ-กุน หญิง
ภัสกุล พัด-สะ-กุน หญิง
ภัสกูล พัด-สะ-กูน หญิง
ภัสขจร พัด-ขะ-จอน หญิง
ภัสขจี พัด-สะ-ขะ-จี หญิง
ภัสคณ พัด-สะ-คน หญิง
ภัสชา พัด-สะ-ชา หญิง
ภัสณวงศ์ พัด-สะ-นะ-วง ชาย
ภัสณิชา พัด-นิ-ชา หญิง
ภัสธีรา พัด-ที-รา หญิง
ภัสนันท์ พัด-สะ-นัน หญิง
ภัสปภา พัด-ปะ-พา หญิง
ภัสพร พัด-สะ-พอน หญิง
ภัสภูมิ พัด-สะ-พูม ชาย
ภัสร์คุณาลักษณ์ พัด-คุ-นา-ลัก หญิง
ภัสร์ปภา พัด-ปะ-พา หญิง
ภัสรวรรณ พัด-สะ-วัน หญิง
ภัสร์วรรณ์ พัด-สะ-วัน หญิง
ภัสร์วริญญ์ พัด-วะ-ริน หญิง
ภัสรวินท์ พัด-สะ-วิน หญิง
ภัสรา พัด-สะ-รา หญิง
ภัสรานันท์ พัด-สะ-รา-นัน หญิง
ภัสรามณี พัด-สะ-รา-มะ-นี หญิง
ภัสราวัชร์ พัด-สะ-รา-วัด หญิง
ภัสริน พัด-สะ-ริน หญิง
ภัสสกร พัด-สะ-กอน หญิง
ภัสส์กร พัด-สะ-กอน หญิง
ภัสสกา พัด-สะ-กา หญิง
ภัสสการ พัด-สะ-กาน หญิง
ภัสส์ธนีพร พัด-ทะ-นี-พอน หญิง
ภัสสร พัด-สอน หญิง
ภัสสรณ์ พัด-สอน หญิง
ภัสสรวรัญ พัด-สอน-วะ-รัน หญิง
ภัสส์รวี พัด-ระ-วี หญิง
ภัสสร์ศศิร์ พัด-สะ-สิ หญิง
ภัสสรา พัด-สะ-รา หญิง
ภัสสราพร พัด-สะ-รา-พอน หญิง
ภัสสากร พัด-สา-กอน หญิง
ภัสสิกา พัด-สิ-กา หญิง
ภัสสุข พัด-สุก หญิง
ภา พา หญิง
ภากร พา-กอน ชาย
ภากรณ์ พา-กอน หญิง
ภากฤษณ์ พา-กริด หญิง
ภากาญจน์ พา-กาน หญิง
ภากุล พา-กุน หญิง
ภาขจร พา-ขะ-จอน หญิง
ภาขจี พา-ขะ-จี หญิง
ภาขวัญ พา-ขวัน หญิง
ภาค พาก หญิง
ภาคชา พา-คะ-ชา หญิง
ภาคภูมิ พาก-พูม ชาย
ภาคย์สกุล พาก-สะ-กุน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น