ชื่อมงคลลำดับที่ 8601-8700
ชื่ออ่านว่าเพศ
เพ็ญพิชา เพ็น-พิ-ชา หญิง
เพ็ญพิมล เพ็น-พิ-มน หญิง
เพ็ญเพชรี เพ็น-เพ็ด-ชะ-รี หญิง
เพ็ญรัตน์ เพ็น-รัด หญิง
เพ็ญรุ่ง เพ็น-รุ่ง หญิง
เพ็ญวดี เพ็น-วะ-ดี หญิง
เพ็ญวัชรา เพ็น-วัด-ชะ-รา หญิง
เพ็ญวัชรี เพ็น-วัด-ชะ-รี หญิง
เพ็ญวิชชา เพ็น-วิด-ชา หญิง
เพ็ญวิชา เพ็น-วิ-ชา หญิง
เพ็ญวิสาข์ เพ็น-วิ-สา หญิง
เพ็ญสินี เพ็น-สิ-นี หญิง
เพ็ญสุอร เพ็น-สุ-ออน หญิง
เพ็ญ เพ็น หญิง
เพรา เพรา ชาย
เพลง เพลง หญิง
เพลงขวัญ เพลง-ขวัน หญิง
เพลากาล เพ-ลา-กาน หญิง
เพลิงกัลป์ เพลิง-กัน ชาย
เพาะพานิช เพาะ-พา-นิด ชาย
เพิ่มพัฒน์ เพิ่ม-พัด ชาย
เพิ่มพูน เพิ่ม-พูน ชาย
เพิ่มพูล เพิ่ม-พูน ชาย
เพิ่มยศ เพิ่ม-ยด ชาย
เพียงขวัญ เพียง-ขวัน หญิง
เพียงแข เพียง-แข หญิง
เพียงบุหลัน เพียง-บุ-หลัน หญิง
เพียงพระคุณ เพียง-พระ-คุน หญิง
เพียงพัชรา เพียง-พัด-ชะ-รา หญิง
เพียงพัชรี เพียง-พัด-ชะ-รี หญิง
เพียงเพ็ญ เพียง-เพ็น หญิง
เพียงฟ้า เพียง-ฟ้า หญิง
เพียงรวี เพียง-ระ-วี หญิง
เพียงวัชรา เพียง-วัด-ชะ-รา หญิง
เพียงวัชรี เพียง-วัด-ชะ-รี หญิง
เพียร เพียน หญิง
เพียรใจ เพียน-ใจ หญิง
เพียรธรรม เพียน-ทำ ชาย
เพียรพิมุกข์ เพียน-พิ-มุก หญิง
เพียรเลิศ เพียน-เลิด ชาย
แพทย์พงศ์ แพด-พง ชาย
แพทย์พงษ์ แพด-พง ชาย
แพน แพน ชาย
แพร แพร หญิง
แพรดาว แพร-ดาว หญิง
แพรทองธาร แพร-ทอง-ทาน หญิง
แพรไพลิน แพร-ไพ-ลิน หญิง
แพรภัสสรณ์ แพร-พัด-สอน หญิง
แพรว แพรว หญิง
แพรวชญาน์ แพรว-ชะ-ยา หญิง
แพรวดาว แพรว-ดาว หญิง
แพรวนภา แพรว-นะ-พา หญิง
แพรวประภา แพรว-ประ-พา หญิง
แพรวผกา แพรว-ผะ-กา หญิง
แพรวผกาพรรณ แพรว-ผะ-กา-พัน หญิง
แพรวพรรณ แพรว-พัน หญิง
แพรวพรรณราย แพรว-พัน-นะ-ราย หญิง
แพรวพรรณี แพรว-พัน-นี หญิง
แพรวพิมล แพรว-พิ-มน หญิง
แพรวไพลิน แพรว-ไพ-ลิน หญิง
แพรววรินทร์ แพรว-วะ-ริน หญิง
แพรวา แพร-วา หญิง
แพรไหม แพร-ไหม หญิง
โพชฌงค์ โพด-ชง ชาย
โพธิพงษ์ โพ-ทิ-พง ชาย
ไพจิตต์ ไพ-จิด ชาย
ไพจิตร ไพ-จิด หญิง
ไพฑูรย์ ไพ-ทูน ชาย
ไพบูลย์ ไพ-บูน ชาย
ไพรัช ไพ-รัด ชาย
ไพรัตน์ ไพ-รัด ชาย
ไพรินทร์ ไพ-ริน หญิง
ไพโรจน์ ไพ-โรด ชาย
ไพลิน ไพ-ลิน หญิง
ไพวัลย์ ไพ-วัน ชาย
ไพวิทย์ ไพ-วิด ชาย
ไพศาล ไพ-สาน ชาย
ไพศิษฎ์ ไพ-สิด ชาย
ไพสิฐ ไพ-สิด ชาย
ฟ้าคราม ฟ้า-คราม หญิง
ฟาง ฟาง หญิง
ฟ้าลิขิต ฟ้า-ลิ-ขิด หญิง
ฟ้าสรร ฟ้า-สัน หญิง
ฟ้าใส ฟ้า-ไส หญิง
ฟ้าใหม่ ฟ้า-ใหม่ ชาย
ฟ้า ฟ้า หญิง
ฟูเศรษฐ ฟู-เสด ชาย
เฟื่องฟ้า เฟื่อง-ฟ้า หญิง
เฟื่อง เฟื่อง ชาย
ภคคุณ พะ-คะ-คุน หญิง
ภคณัฏฐ์ พะ-คะ-นัด ชาย
ภคณัฐ พะ-คะ-นัด ชาย
ภคธนา พะ-คะ-ทะ-นา ชาย
ภคนันท์ พะ-คะ-นัน หญิง
ภคปัต พะ-คะ-ปัด หญิง
ภคพบ พะ-คะ-พบ ชาย
ภคพร พะ-คะ-พอน หญิง
ภคพล พะ-คะ-พน ชาย
ภคภณ พะ-คะ-พน ชาย
ภคภัทร พะ-คะ-พัด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น