ชื่อมงคลลำดับที่ 8201-8300
ชื่ออ่านว่าเพศ
พรรธนสร พัด-ทะ-นะ-สอน หญิง
พรรธนา พัด-ทะ-นา ชาย
พรรรณพนัช พัน-พะ-นัด หญิง
พรรวินท์ พอน-ระ-วิน หญิง
พรรษ พัด ชาย
พรรษกร พัด-สะ-กอน ชาย
พรรษเกศ พัด-สะ-เกด หญิง
พรรษชล พัด-สะ-ชน หญิง
พรรษปรียา พัด-ปรี-ยา หญิง
พรรษพร พัด-สะ-พอน หญิง
พรรษมน พัด-สะ-มน หญิง
พรรษรัชต์ พัด-สะ-รัด หญิง
พรรษวัฏ พัด-สะ-วัด ชาย
พรรษสณฑ์ พัด-สน หญิง
พรรษสรณ์ พัด-สอน หญิง
พรรษา พัน-สา หญิง
พรรษาขจี พัน-สา-ขะ-จี หญิง
พรรษิษฐ์ พัน-สิด ชาย
พรรัมภา พอน-รัม-พา หญิง
พรลภัส พอน-ละ-พัด หญิง
พรลักษณ์ พอน-ลัก หญิง
พรวลัย พอน-วะ-ไล หญิง
พรวิภา พอน-วิ-พา หญิง
พรวิไล พอน-วิ-ไล หญิง
พรวิสาข์ พอน-วิ-สา ชาย
พรศรี พอน-สี หญิง
พรศักดิ์ พอน-สัก ชาย
พรศิริ พอน-สิ-หริ หญิง
พรสกล พอน-สะ-กน หญิง
พรสกาว พอน-สะ-กาว หญิง
พรสนาน พอน-สะ-หนาน หญิง
พรสรรค์ พอน-สัน หญิง
พรสรวง พอน-สวง หญิง
พรสวรรค์ พอน-สะ-หวัน หญิง
พรสัณห์ พอน-สัน หญิง
พรสินี พอน-สิ-นี หญิง
พรสิริ พอน-สิ-หริ ชาย
พรสุข พอน-สุก หญิง
พรสุดา พอน-สุ-ดา หญิง
พรหมกาย พรม-มะ-กาย ชาย
พรหมพร พรม-พอน หญิง
พรหมพิริยะ พรม-พิ-ริ-ยะ ชาย
พรหมภรณ์ พรม-พอน หญิง
พรหมภัคภร พรม-พัก-คะ-พอน ชาย
พรหมภัสสร พรม-พัด-สอน หญิง
พรหมภัสสร์ พรม-พัด หญิง
พรหมมินทร์ พรม-มิน ชาย
พรหเมศวร พรม-เม-สวน ชาย
พร้องพฤกษ์ พร้อง-พรึก หญิง
พรอดิเทพ พอน-อะ-ดิ-เทบ ชาย
พร้อมกร พร้อม-กอน หญิง
พร้อมทรัพย์ พร้อม-ทรับ ชาย
พร้อมพงศ์ พร้อม-พง ชาย
พร้อมพงษ์ พร้อม-พง ชาย
พร้อมสกล พร้อม-สะ-กน หญิง
พร้อม พร้อม หญิง
พรไอยิกา พอน-ไอ-ยิ-กา หญิง
พระธรรม พระ-ทำ ชาย
พรัฏฐ์ พะ-รัด ชาย
พร่างพราว พร่าง-พราว ชาย
พราว พราว หญิง
พราวขวัญ พราว-ขวัน หญิง
พราวณภัส พราว-นะ-พัด หญิง
พราวเดือน พราว-เดือน หญิง
พราวนภัส พราว-นะ-พัด หญิง
พราวพิรุณ พราว-พิ-รุน หญิง
พราวพิลาส พราว-พิ-ลาด หญิง
พราวเพชร พราว-เพ็ด หญิง
พราวไพลิน พราว-ไพ-ลิน หญิง
พราวฟ้า พราว-ฟ้า หญิง
พราวมุก พราว-มุก หญิง
พราวรดา พราว-ระ-ดา หญิง
พราวรุ้ง พราว-รุ้ง หญิง
พราววลัญช์ พราว-วะ-ลัน หญิง
พราวศมน พราว-สะ-มน หญิง
พราวอริญชย์ พราว-อะ-ริน หญิง
พริม พริม หญิง
พริมรตา พริม-ระ-ตา หญิง
พริมวรินทร์ พริม-วะ-วิน หญิง
พริมสร พะ-ริ-มะ-สอน หญิง
พริมา พะ-ริ-มา หญิง
พริมาดา พะ-ริ-มา-ดา หญิง
พริมาตา พะ-ริ-มา-ตา หญิง
พริย์มาดา พะ-ริ-มา-ดา หญิง
พริศวัฏ พะ-ริด-สะ-วัด ชาย
พริศา พะ-ริ-สา หญิง
พริษฐ์ พะ-ริด ชาย
พริสา พะ-ริ-สา หญิง
พฤกษกมล พรึก-สะ-กะ-มน หญิง
พฤกษกาญจน์ พรึก-สะ-กาน หญิง
พฤกษกูร พรึก-สะ-กูน หญิง
พฤกษขจร พรึก-สะ-ขะ-จอน หญิง
พฤกษขจี พรึก-สะ-ขะ-จี หญิง
พฤกษชญา พรึก-สะ-ชะ-ยา หญิง
พฤกษ์ชญา พรึก-ชะ-ยา หญิง
พฤกษ์ตะวัน พรึก-ตะ-วัน ชาย
พฤกษธร พรึก-สะ-ทอน ชาย
พฤกษภา พรึก-สะ-พา หญิง
พฤกษสกุณ พรึก-สะ-สะ-กุน หญิง
พฤกษสร พรึก-สะ-สอน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี