ชื่อมงคลลำดับที่ 7901-8000
ชื่ออ่านว่าเพศ
พลัฎฐ์ พะ-ลัด ชาย
พลัฏฐ์ พะ-ลัด ชาย
พลับพลา พลับ-พลา ชาย
พลัส พะ-ลัด ชาย
พลากร พะ-ลา-กอน ชาย
พลางกูร พะ-ลาง-กูน ชาย
พลินท์ พะ-ลิน ชาย
พวงแก้ว พวง-แก้ว หญิง
พวงเพ็ญ พวง-เพ็น หญิง
พศพร พะ-สะ-พอน หญิง
พศวรัชญ์ พด-วะ-รัด ชาย
พศวัต พด-สะ-วัด ชาย
พศวิญญ์ พด-สะ-วิน ชาย
พศวีร์ พะ-สะ-วี ชาย
พศิกา พะ-สิ-กา หญิง
พศิน พะ-สิน ชาย
พเศขร์ พะ-เสก หญิง
พสกุญช์ พะ-สะ-กุน หญิง
พสขจร พะ-สะ-ขะ-จอน หญิง
พสขจี พะ-สะ-ขะ-จี หญิง
พสชนัน พด-ชะ-นัน ชาย
พสธร พด-สะ-ทอน ชาย
พสิน พะ-สิน หญิง
พสิษฐ์พศ พะ-สิด-พด ชาย
พสิษฐ์ พะ-สิด ชาย
พสุ พะ-สุ ชาย
พสุธาดล พะ-สุ-ทา-ดน ชาย
พสุภัสย์ พะ-สุ-พัด หญิง
พหลวัศ พะ-หน-ละ-วัด ชาย
พอ พอ หญิง
พอกมล พอ-กะ-มน หญิง
พอขวัญ พอ-ขวัน หญิง
พ้องกมล พ้อง-กะ-มน หญิง
พ้องกัลย์ พ้อง-กัน หญิง
พ้องกาญจน์ พ้อง-กาน หญิง
พ้องกูร พ้อง-กูน หญิง
พ้องขวัญ พ้อง-ขวัน หญิง
พ้องชญา พ้อง-ชัน-ยา หญิง
พ้องปราณ พ้อง-ปราน หญิง
พ้องผกา พ้อง-ผะ-กา หญิง
พ้องพร พ้อง-พอน หญิง
พ้องพล พ้อง-พน หญิง
พ้องพัชร์ พ้อง-พัด หญิง
พ้องพิณ พ้อง-พิน หญิง
พ้องภร พ้อง-พอน หญิง
พ้องภัค พ้อง-พัก หญิง
พ้องภัณฑ์ พ้อง-พัน ชาย
พ้องภิญ พ้อง-พิน หญิง
พ้องมาศ พ้อง-มาด หญิง
พ้องสกล พ้อง-สะ-กน หญิง
พ้องสรณ์ พ้อง-สอน หญิง
พ้องสัณห์ พ้อง-สัน หญิง
พองาม พอ-งาม หญิง
พ้อง พ้อง หญิง
พอเจษฎ์ พอ-เจด หญิง
พอใจ พอ-ใจ หญิง
พอดี พอ-ดี ชาย
พอเพียง พอ-เพียง หญิง
พอภัค พอ-พัก หญิง
พักตรากฤติ พัก-ตรา-กริด ชาย
พัชกรณ์ พัด-ชะ-กอน หญิง
พัชชกร พัด-ชะ-กอน หญิง
พัชชนินท์ พัด-ชะ-นิน หญิง
พัชณัท พัด-ชะ-นัด ชาย
พัชนี พัด-ชะ-นี หญิง
พัชนียา พัด-ชะ-นี-ยา หญิง
พัชยา พัด-ชะ-ยา หญิง
พัชร พัด ชาย
พัชรกนิฏฐ์ พัด-ชะ-ระ-กะ-นิด หญิง
พัชรกนิษฐ์ พัด-ชะ-ระ-กะ-นิด หญิง
พัชรกร พัด-ชะ-ระ-กอน หญิง
พัชรกัญญ์ พัด-ชะ-ระ-กัน หญิง
พัชรกัญญา พัด-ชะ-ระ-กัน-ยา หญิง
พัชรกันย์ พัด-ชะ-ระ-กัน หญิง
พัชรกันยา พัด-ชะ-ระ-กัน-ยา หญิง
พัชร์กาญจน์ พัด-ชะ-กาน หญิง
พัชรญาติ์ พัด-ชะ-ระ-ยา หญิง
พัชรณัฏฐ์ พัด-ชะ-ระ-นัด หญิง
พัชรณัฐ พัด-ชะ-ระ-นัด ชาย
พัชรธยาน์ พัด-ชะ-ระ-ทะ-ยา หญิง
พัชรธร พัด-ชะ-ระ-ทอน หญิง
พัชรธิดา พัด-ชะ-ระ-ทิ-ดา หญิง
พัชร์นรัญ พัด-นะ-รัน หญิง
พัชรนันท์ พัด-ชะ-ระ-นัน หญิง
พัชร์นันท์ พัด-ชะ-นัน หญิง
พัชรนาฏ พัด-ชะ-ระ-นาด หญิง
พัชรนาถ พัด-ชะ-ระ-นาด หญิง
พัชรปภา พัด-ชะ-ระ-ปะ-พา หญิง
พัชรประภา พัด-ชะ-ระ-ประ-พา หญิง
พัชรผกา พัด-ชะ-ระ-ผะ-กา หญิง
พัชรผกาย พัด-ชะ-ระ-ผะ-กาย หญิง
พัชรพร พัด-ชะ-ระ-พอน หญิง
พัชรพรรณ พัด-ชะ-ระ-พัน หญิง
พัชรพล พัด-ชะ-ระ-พน ชาย
พัชรภร พัด-ชะ-ระ-พัด หญิง
พัชรภรณ์ พัด-ชะ-ระ-พอน หญิง
พัชรภา พัด-ชะ-ระ-พา หญิง
พัชรมน พัด-ชะ-ระ-มน หญิง
พัชร์ลิตา พัด-ชะ-ลิ-ตา หญิง
พัชรวดี พัด-ชะ-ระ-วะ-ดี หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น