ชื่อมงคลลำดับที่ 7801-7900
ชื่ออ่านว่าเพศ
พริมาตา พะ-ริ-มา-ตา หญิง
พริย์มาดา พะ-ริ-มา-ดา หญิง
พริศวัฏ พะ-ริด-สะ-วัด ชาย
พริศา พะ-ริ-สา หญิง
พริษฐ์ พะ-ริด ชาย
พริสา พะ-ริ-สา หญิง
พฤกษกมล พรึก-สะ-กะ-มน หญิง
พฤกษกาญจน์ พรึก-สะ-กาน หญิง
พฤกษกูร พรึก-สะ-กูน หญิง
พฤกษขจร พรึก-สะ-ขะ-จอน หญิง
พฤกษขจี พรึก-สะ-ขะ-จี หญิง
พฤกษชญา พรึก-สะ-ชะ-ยา หญิง
พฤกษ์ชญา พรึก-ชะ-ยา หญิง
พฤกษ์ตะวัน พรึก-ตะ-วัน ชาย
พฤกษธร พรึก-สะ-ทอน ชาย
พฤกษภา พรึก-สะ-พา หญิง
พฤกษสกุณ พรึก-สะ-สะ-กุน หญิง
พฤกษสร พรึก-สะ-สอน หญิง
พฤกษา พรึก-สา หญิง
พฤกษากฏ พรึ-สา-กด หญิง
พฤกษากร พรึก-สา-กอน หญิง
พฤกษากรณ์ พรึก-สา-กอน หญิง
พฤกษากฤช พรึก-สา-กริด หญิง
พฤกษากล พรึก-สา-กน หญิง
พฤกษากัญ พรึก-สา-กัน หญิง
พฤกษากาญจน์ พรึก-สา-กาน หญิง
พฤกษากาล พรึก-สา-กาน หญิง
พฤกษากุญช์ พรึก-สา-กุน หญิง
พฤกษากุล พรึก-สา-กุน หญิง
พฤกษากูร พรึก-สา-กูน หญิง
พฤกษากูล พรึก-สา-กูน หญิง
พฤกษาขจร พรึก-สา-ขะ-จอน หญิง
พฤกษาขจี พรึก-สา-ขะ-จี หญิง
พฤกษาคุณ พรึก-สา-คุน หญิง
พฤกษาคูณ พรึก-ษา-คูน หญิง
พฤกษางาม พรึก-สา-งาม หญิง
พฤกษาจร พรึก-สา-จอน หญิง
พฤกษาบรรณ พรึก-ษา-บัน หญิง
พฤกษาบัณ พรึก-สา-บัน หญิง
พฤกษาบูร พรึก-สา-บูน หญิง
พฤกษาพร พรึก-สา-พอน หญิง
พฤกษาพัณ พรึก-สา-พัน หญิง
พฤกษาภพ พรึก-สา-พบ หญิง
พฤกษาภัณฑ์ พรึก-สา-พัน หญิง
พฤกษามาศ พรึก-สา-มาด หญิง
พฤกษาศร พรึก-สา-สอน หญิง
พฤกษ์ พรึก ชาย
พฤฒิพงศ์ พรึด-ทิ-พง ชาย
พฤทธิ์ พรึด ชาย
พฤษภา พรึด-สะ-พา หญิง
พล พน ชาย
พลกฤต พน-ละ-กริด ชาย
พลกาย พน-ละ-กาย ชาย
พลช พะ-ลด ชาย
พลชา พะ-ละ-ชา หญิง
พลชาติ พน-ละ-ชาด ชาย
พลเชฏฐ์ พน-ละ-เชด ชาย
พลเดช พะ-ละ-เดด ชาย
พลทัต พะ-ทัด ชาย
พลธร พะ-ละ-ทอน ชาย
พลพจน์ พน-พด ชาย
พลพรรธน์ พน-พัด ชาย
พลพันธ์ุ พน-ละ-พัน ชาย
พลภพ พน-พบ ชาย
พลภัทร พน-ละ-พัด ชาย
พลลวินท์ พน-ละ-วิน ชาย
พลวรรษ พะ-ละ-วัด ชาย
พลวัต พน-ละ-วัด ชาย
พลศักดิ์ พะ-ละ-สัก ชาย
พลสิทธิ์ พน-สิด ชาย
พลอธิป พน-อะ-ทิบ ชาย
พลอย พลอย หญิง
พลอยกมล พลอย-กะ-มน หญิง
พลอยกาญจน์ พลอย-กาน หญิง
พลอยชนก พลอย-ชะ-นก หญิง
พลอยชมพู พลอย-ชม-พู หญิง
พลอยณภัค พลอย-นะ-พัก หญิง
พลอยตะวัน พลอย-ตะ-วัน หญิง
พลอยทราย พลอย-ทราย หญิง
พลอยนภัส พลอย-นะ-พัด หญิง
พลอยนารา พลอย-นา-รา หญิง
พลอยปภัส พลอย-ปะ-พัด หญิง
พลอยปภาวี พลอย-ปะ-พา-วี หญิง
พลอยพรรณ พลอย-พัน หญิง
พลอยพรหม พลอย-พรม หญิง
พลอยพลิน พลอย-พะ-ลิน หญิง
พลอยพิชญาภัส พลอย-พิด-ชะ-ยา-พัด หญิง
พลอยพิมดาว พลอย-พิม-ดาว หญิง
พลอยไพลิน พลอย-ไพ-ลิน หญิง
พลอยภัสสร พลอย-พัด-สอน หญิง
พลอยมณี พลอย-มะ-นี หญิง
พลอยรินทร์ พลอย-ริน หญิง
พลอยรุ้ง พลอย-รุ้ง หญิง
พลอยลดา พลอย-ละ-ดา หญิง
พลอยลภัส พลอย-ละ-พัด หญิง
พลอยลลิล พลอย-ละ-ลิน หญิง
พลอยสวย พลอย-สวย หญิง
พลอยใส พลอย-ใส หญิง
พลเอก พน-เอก ชาย
พลัช พะ-ลัด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น