ชื่อมงคลลำดับที่ 7201-7300
ชื่ออ่านว่าเพศ
ประสพสุข ประ-สบ-สุก ชาย
ประสาท ประ-สาด ชาย
ประสาน ประ-สาน ชาย
ประสาร ประ-สาน ชาย
ประสิทธชัย ประ-สิด-ทะ-ไช ชาย
ประสิทธิพร ประ-สิด-ทิ-พอน ชาย
ประสิทธิ์ ประ-สิด หญิง
ประเสริฐ ประ-เสิด ชาย
ประเสริฐวิทย์ ประ-เสิด-วิด ชาย
ปรัชญ์กมล ปรัด-กะ-มน หญิง
ปรัชญ์ฐมน ปรัด-ถะ-มน หญิง
ปรัชญ์ฐมล ปรัด-ถะ-มน หญิง
ปรัชญธร ปรัด-ชะ-ยะ-ทอน หญิง
ปรัชญ์มญช์ ปรัด-ชะ-มน หญิง
ปรัชญ์รวี ปรัด-ระ-วี หญิง
ปรัชญ์ลักษณ์ ปรัด-ชะ-ลัก ชาย
ปรัชญา ปรัด-ชะ-ยา ชาย
ปรัชญาณี ปรัด-ชะ-ยา-นี หญิง
ปรัชญ์ ปรัด ชาย
ปรัชพร ปรัด-ชะ-พอน หญิง
ปรัชรัศม์ ปะ-รัด-ชะ-รัด หญิง
ปรัชวัน ปรัด-ชะ-วัน หญิง
ปรัชวินทร์ ปรัด-ชะ-วิน ชาย
ปรัญชัย ปะ-รัน-ไช ชาย
ปรัญญา ปะ-รัน-ยา ชาย
ปรัตถกร ปะ-รัด-ถะ-กอน ไม่ระบุ
ปรัตถภณ ปะ-รัด-ถะ-พน ชาย
ปรัศมน ปรัด-สะ-มน หญิง
ปรากรม ปะ-รา-กรม ชาย
ปราการ ปรา-กาน ชาย
ปราง ปราง หญิง
ปรางณภัทร ปราง-นะ-พัด หญิง
ปรางทิพย์ ปราง-ทิบ หญิง
ปราชญ์กฤษฎิ์ ปราด-กริด หญิง
ปราชญ์ขจร ปราด-ขะ-จอน หญิง
ปราชญ์ขจี ปราด-ขะ-จี หญิง
ปราชญ์ฐิณี ปราด-ถิ-นี หญิง
ปราชญ์ปริญญะ ปราด-ปะ-ริน-ยะ ชาย
ปราชญ์ปาลิน ปราด-ปา-ลิน หญิง
ปราชญภัสสร ปราด-ชะ-ยะ-พัด-สอน หญิง
ปราชญ์ภูมิ ปราด-พูม ชาย
ปราชญ์เอก ปราด-เอก ชาย
ปราชญา ปราด ชาย
ปราชญ์ ปราด ชาย
ปราณกานต์ ปราน-กาน หญิง
ปราณปริยา ปราน-ปริ-ยา หญิง
ปราณปรียา ปราน-ปรี-ยา หญิง
ปราณปัญญ์ ปราน-ปัน ชาย
ปราณวินน์ ปราน-วิน ชาย
ปราณสิริกร ปราน-สิ-ริ-กอน หญิง
ปราณิศา ปรา-นิ-สา หญิง
ปราณิสา ปรา-นิ-สา หญิง
ปราณี ปรา-นี หญิง
ปราดเปรื่อง ปราด-เปรื่อง ชาย
ปรานต์ ปราน ชาย
ปราบปราม ปราบ-ปราม ชาย
ปราโมทย์ ปรา-โมด ชาย
ปรายฝน ปราย-ฝน หญิง
ปรายฟ้า ปราย-ฟ้า หญิง
ปรายรุ้ง ปราย-รุ้ง หญิง
ปรารถนา ปราด-ถะ-หนา หญิง
ปริชญา ปะ-ริ-ชะ-ยา หญิง
ปริชมน ปะ-ริ-ชะ-มน หญิง
ปริชาดา ปะ-ริ-ชา-ดา หญิง
ปริชาติ ปะ-ริ-ชาด หญิง
ปริญ ปะ-ริน ชาย
ปริญญ์ปรียา ปะ-ริน-ปรี-ยา หญิง
ปริญญ์รัสยา ปะ-ริน-รัด-สะ-ยา หญิง
ปริญญา ปะ-ริน-ยา ชาย
ปริญญาภร ปะ-ริน-ยา-พอน หญิง
ปริญญ์ ปะ-ริน ชาย
ปริญณัฐ ปะ-ริน-ยะ-นัด หญิง
ปริญดา ปะ-ริน-ยะ-ดา หญิง
ปริญปรียา ปะ-ริน-ปรี-ยา หญิง
ปริญพัชร์ ปะ-ริน-ยะ-พัด หญิง
ปริญาภร ปะ-ริ-ยา-พอน หญิง
ปริณ ปะ-ริน ชาย
ปริณดา ปะ-ริน-ดา หญิง
ปริณธร ปะ-ริน-ทอน ชาย
ปริตตา ปะ-ริด-ตา หญิง
ปริตต์ ปะ-ริด ชาย
ปริตา ปะ-ริ-ตา หญิง
ปรินทร ปะ-ริน-ทอน ชาย
ปรินทร์ญาดา ปะ-ริน-ยา-ดา หญิง
ปรินทร์ ปะ-ริน ชาย
ปริภา ปะ-ริ-พา หญิง
ปริม ปะ-ริม ชาย
ปริย ปริ-ยะ หญิง
ปริยะ ปริ-ยะ หญิง
ปริยะฉัฎฐ์ ปริ-ยะ-ฉัด หญิง
ปริยา ปริ-ยา หญิง
ปริยากร ปริ-ยา-กอน หญิง
ปริยาพิม ปริ-ยา-พิม หญิง
ปริยาภรณ์ ปะ-ริ-ยา-พอน หญิง
ปริยาภัทร ปริ-ยะ-พัด หญิง
ปริวรรต ปะ-ริ-วัด ชาย
ปริวาส ปะ-ริ-วาด ชาย
ปริศนา ปริด-สะ-หนา หญิง
ปริศา ปะ-ริ-สา หญิง
ปริษา ปะ-ริ-สา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี