ชื่อมงคลลำดับที่ 7201-7300
ชื่ออ่านว่าเพศ
ปาริษา ปา-ริ-สา หญิง
ปาริสา ปา-ริ-สา หญิง
ปารี ปา-รี หญิง
ปารีณา ปา-รี-นา หญิง
ปาลิดา ปา-ลิ-ดา หญิง
ปาลิตา ปา-ลิ-ตา หญิง
ปาลินรดา ปา-ลิน-ระ-ดา หญิง
ปาลีภัสร์ ปา-ลี-พัด หญิง
ปาวรินทร์ ปา-วะ-ริน หญิง
ปาวรีย์ ปา-วะ-รี ชาย
ปิง ปิง หญิง
ปิณฑิรา ปิน-ทิ-รา หญิง
ปิติ ปิ-ติ ชาย
ปิติกร ปิ-ติ-กอน ชาย
ปิติกานต์ ปิ-ติ-กาน ชาย
ปิติชัย ปิ-ติ-ไช ชาย
ปิติชาติ ปิ-ติ-ชาด ชาย
ปิติโชติ ปิ-ติ-โชด ชาย
ปิติดาภา ปิ-ติ-ดา-พา หญิง
ปิติทัสสิ์ ปิ-ติ-ทัด ชาย
ปิติเทพ ปิ-ติ-เทบ ชาย
ปิตินันท์ ปิ-ติ-นัน ชาย
ปิติพงศ์ ปิ-ติ-พง ชาย
ปิติพงษ์ ปิ-ติ-พง ชาย
ปิติพร ปิ-ติ-พอน หญิง
ปิติพันธ์ ปิ-ติ-พัน ชาย
ปิติพันธุ์ ปิ-ติ-พัน ชาย
ปิติภัทท์ ปิ-ติ-พัด ชาย
ปิติภัทร ปิ-ติ-พัด ชาย
ปิติมา ปิ-ติ-มา หญิง
ปิติวิชญ์ ปิ-ติ-วิด ชาย
ปิติวิทย์ ปิ-ติ-วิด ชาย
ปิ่นทิพย์ ปิ่น-ทิบ หญิง
ปิ่นนภา ปิ่น-นะ-พา หญิง
ปิ่นปรากรม ปิ่น-ปรา-กรม หญิง
ปิ่นปาณัสม์ ปิน-ปา-นัด ชาย
ปิ่นปินัทธ์ ปิ่น-ปิ-นัด หญิง
ปิ่นศจี ปิ่น-สะ-จี หญิง
ปิ่น ปิ่น หญิง
ปิย ปิ หญิง
ปิยกมล ปิ-ยะ-กะ-มน หญิง
ปิยทัศน์ ปิ-ยะ-ทัด ชาย
ปิยธิดา ปิ-ยะ-ทิ-ดา หญิง
ปิยนันท์ ปิ-ยะ-นัน หญิง
ปิยนุช ปิ-ยะ-นุด หญิง
ปิยบวร ปิ-ยะ-บอ-วอน ชาย
ปิยปราชญ์ ปิ-ยะ-ปราด ชาย
ปิยพร ปิ-ยะ-พอน หญิง
ปิยพรรณ ปิ-ยะ-พัน หญิง
ปิยพล ปิ-ยะ-พน ชาย
ปิยพัชร์ ปิ-ยะ-พัด ชาย
ปิยพัทธ์ ปิ-ยะ-พัด ชาย
ปิยภัทร ปิ-ยะ-พัด หญิง
ปิยมณฑ์ ปิ-ยะ-มน หญิง
ปิยมน ปิ-ยะ-มน หญิง
ปิยมาศ ปิ-ยะ-มาด หญิง
ปิยรัตน์ ปิ-ยะ-รัด หญิง
ปิยลักษณ์ ปิ-ยะ-ลัก หญิง
ปิยวดี ปิ-ยะ-วะ-ดี หญิง
ปิยวรรณ ปิ-ยะ-วัน หญิง
ปิยวรรธน์ ปิ-ยะ-วัน ชาย
ปิยวัฒน์ ปิ-ยะ-วัด ชาย
ปิยวิชญ์ ปิ-ยะ-วิด ชาย
ปิยวิทย์ ปิ-ยะ-วิด ชาย
ปิยศักดิ์ ปิ-ยะ-สัก ชาย
ปิยะ ปิ-ยะ ชาย
ปิยะจิตต์ ปิ-ยะ-จิด หญิง
ปิยะฉัตร ปิ-ยะ-ฉัด ชาย
ปิยะชัย ปิ-ยะ-ไช ชาย
ปิยะโชค ปิ-ยะ-โชก ชาย
ปิยะดา ปิ-ยะ-ดา หญิง
ปิยะเดช ปิ-ยะ-เดด ชาย
ปิยะเทพ ปิ-ยะ-เทบ ชาย
ปิยะธิดา ปิ-ยะ-ทิ-ดา หญิง
ปิยะนันท์ ปิ-ยะ-นัน ชาย
ปิยะนุช ปิ-ยะ-นุด หญิง
ปิยะพร ปิ-ยะ-พอน หญิง
ปิยะพรรณ ปิ-ยะ-พัน หญิง
ปิยะพล ปิ-ยะ-พน ชาย
ปิยะพาสน์ ปิ-ยะ-พาด ชาย
ปิยะภัทร ปิ-ยะ-พัด ชาย
ปิยะมน ปิ-ยะ-มน หญิง
ปิยะมาศ ปิ-ยะ-มาด หญิง
ปิยะรัตน์ ปิ-ยะ-รัด หญิง
ปิยะวรรณ ปิ-ยะ-วัน หญิง
ปิยะวัฒน์ ปิ-ยะ-วัด ชาย
ปิยะศักดิ์ ปิ-ยะ-สัก ชาย
ปิยะศิริน ปิ-ยะ-สิ-ริน หญิง
ปิยะศิลป์ ปิ-ยะ-สิน ชาย
ปิยะสกล ปิ-ยะ-สะ-กน ชาย
ปิยังกูร ปิ-ยัง-กูน ชาย
ปิยากร ปิ-ยา-กอน- ชาย
ปิยาพัชร ปิ-ยา-พัด หญิง
ปิยาพัทธ์ ปิ-ยา-พัด หญิง
ปิยาภรณ์ ปิ-ยา-พอน หญิง
ปิว ปิว ชาย
ปีติวิชญ์ ปี-ติ-วิด ชาย
ปีติวิทย์ ปี-ติ-วิด ชาย
ปีนัชนี ปี-นัด-ชะ-นี ชาย
ปีย์วรินทร์ ปี-วะ-ริน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น