ชื่อมงคลลำดับที่ 7101-7200
ชื่ออ่านว่าเพศ
ประกาย ประ-กาย ชาย
ประกายกัลยา ประ-กาย-กัน-ละ-ยา หญิง
ประกายกานต์ ประ-กาย-กาน หญิง
ประกายดาว ประ-กาย-ดาว หญิง
ประกายทิพย์ ประ-กาย-ทิบ หญิง
ประกายธรรม ประ-กาย-ทำ ชาย
ประกายเนตร ประ-กาย-เนด หญิง
ประกายบุณย์ ประ-กาย-บุน หญิง
ประกายพรึก ประ-กาย-พรึก ชาย
ประกายเพชร ประ-กาย-เพ็ด หญิง
ประกายฟ้า ประ-กาย-ฟ้า หญิง
ประกายมาศ ประ-กาย-มาด หญิง
ประกาศิต ประ-กา-สิด ชาย
ประกิจ ประ-กิด ชาย
ประกิต ประ-กิด ชาย
ประกิตพันธุ์ ประ-กิด-พัน ชาย
ประคอง ประ-คอง ชาย
ประจวบ ประ-จวบ ชาย
ประจักษ์พงศ์ ประ-จัก-พง ชาย
ประจักษ์ ประ-จัก ชาย
ประจินดา ประ-จิน-ดา ชาย
ประชัน ประ-ชัน ชาย
ประชา ประ-ชา ชาย
ประชากร ประ-ชา-กอน ชาย
ประชาพฤกษ์ ประ-ชา-พรึก ชาย
ประชาภรณ์ ประ-ชา-พอน หญิง
ประชิต ประ-ชิด ชาย
ประชุม ประ-ชุม ชาย
ประณดี ประ-นะ-ดี ชาย
ประณาลี ประ-นา-ลี หญิง
ประดิพันธ์ ปะ-ดิ-พัน ชาย
ประดิษฐ์ชัย ประ-ดิด-ไช ชาย
ประดิษฐ์ ประ-ดิด ชาย
ประติชญา ประ-ติ-ชะ-ยา หญิง
ประติภา ประ-ติ-พา หญิง
ประติมา ประ-ติ-มา หญิง
ประทีป ประ-ทีบ ชาย
ประทีปธรรม ประ-ทีบ-ทำ ชาย
ประทุม ประ-ทุม ชาย
ประทุมทอง ประ-ทุม-ทอง หญิง
ประทุมทิพย์ ประ-ทุม-ทิบ หญิง
ประเทือง ประ-เทือง ชาย
ประธาน ประ-ทาน ชาย
ประนิดา ประ-นิ-ดา หญิง
ประพงษ์ ประ-พง ชาย
ประพนธ์ ประ-พน ชาย
ประพฤติ ประ-พรึด ชาย
ประพฤทธิ์ ประ-พรึด ชาย
ประพัฒน์ ประ-พัด ชาย
ประพัทร ประ-พัด หญิง
ประพันธ์ ประ-พัน ชาย
ประพาศน์ ประ-พาด ชาย
ประพิชญา ประ-พิด-ชะ-ยา หญิง
ประพิณ ประ-พิน หญิง
ประพิมพรรณ ประ-พิม-พัน หญิง
ประพีร์ภัทร ประ-พี-พัด ชาย
ประภพ ประ-พบ ชาย
ประภัทร์ศยา ประ-พัด-สะ-ยา หญิง
ประภัสสร ประ-พัด-สอน หญิง
ประภัสสราภา ประ-พัด-สะ-รา-พา หญิง
ประภา ประ-พา หญิง
ประภากร ประ-พา-กอน หญิง
ประภากวิน ประ-พา-กะ-วิน หญิง
ประภาดา ประ-พา-ดา หญิง
ประภาธร ประ-พา-ทอน ชาย
ประภาพร ประ-พา-พอน หญิง
ประภาพรรณ ประ-พา-พัน หญิง
ประภาพัฒน์ ประ-พา-พัด หญิง
ประภาวดี ประ-พา-วะ-ดี หญิง
ประภาวรรณ ประ-พา-วัน หญิง
ประภาศรี ประ-พา-สี หญิง
ประภาส ประ-พาด ชาย
ประมวล ประ-มวน ชาย
ประมุข ประ-มุก ชาย
ประเมิน ประ-เมิน ชาย
ประโมท ประ-โมด ชาย
ประยง ประ-ยง ชาย
ประยสย์ ประ-ยด ชาย
ประยุกต์ศาสตร์ ประ-ยุก-สาด ชาย
ประยุทธ ประ-ยุด ชาย
ประยุทธศักดิ์ ประ-ยุด-ทะ-สัก ชาย
ประยุทธ์ ประ-ยุด ชาย
ประยูร ประ-ยูน ชาย
ประยูรศักดิ์ ประ-ยูน-สัก ชาย
ประโยชน์ ประ-โยด ชาย
ประวัฒน์ ประ-วัด ชาย
ประวัณศรณ์ ประ-วัน-นะ-สอน หญิง
ประวัณสรณ์ ประ-วัน-นะ-สอน หญิง
ประวัติ ประ-หวัด ชาย
ประวิช ประ-วิด ชาย
ประวิณ ประ-วิน ชาย
ประวิทย์พงษ์ ประ-วิด-พง ชาย
ประวิทย์ ประ-วิด ชาย
ประวีณ ประ-วีน ชาย
ประวีร์ณัฐ ประ-วี-นัด หญิง
ประวีร์ ประ-วี ชาย
ประเวชย์ ประ-เวด ชาย
ประเวทย์ ประ-เวด ชาย
ประสงค์ ประ-สง ชาย
ประสพชัย ประ-สบ-ไช ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี