ชื่อมงคลลำดับที่ 7001-7100
ชื่ออ่านว่าเพศ
ปัญจนันท์ ปัน-จะ-นัน ชาย
ปัญจพร ปัน-จะ-พอน หญิง
ปัญจพล ปัน-จะ-พน ชาย
ปัญจพัฒน์ ปัน-จะ-พัด ชาย
ปัญจภรรัศมิ์ ปัน-จะ-พอน-รัด หญิง
ปัญจภัสร์ ปัน-จะ-พัด ชาย
ปัญจวิชญ์ ปัน-จะ-วิด ชาย
ปัญจวิชฐ์ ปัน-จะ-วิด ชาย
ปัญจวุฒิ ปัน-จะ-วุด ชาย
ปัญจศีล ปัน-จะ-สีน ชาย
ปัญญ ปัน ชาย
ปัญญกร ปัน-ยะ-กอน หญิง
ปัญญ์กร ปัน-ยะ-กอน หญิง
ปัญญกฤต ปัน-ยะ-กริด ชาย
ปัญญ์กุล ปัน-ยะ-กุน หญิง
ปัญญ์กูร ปัน-ยะ-กูน หญิง
ปัญญ์ขจร ปัน-ยะ-ขะ-จอน หญิง
ปัญญดา ปัน-ยะ-ดา หญิง
ปัญญนัท ปัน-ยะ-นัด หญิง
ปัญญ์ปรียา ปัน-ปรี-ยา หญิง
ปัญญพัชร ปัน-ยะ-พัด ชาย
ปัญญพัชร์ ปัน-ยะ-พัด หญิง
ปัญญภัค ปัน-ยะ-พัก หญิง
ปัญญมณี ปัน-ยะ-มะ-นี หญิง
ปัญญมน ปัน-ยะ-มน หญิง
ปัญญ์รศี ปัน-ระ-สี หญิง
ปัญญวัฒน์ ปัน-ยะ-วัด ชาย
ปัญญสุข ปัน-ยะ-สุก ชาย
ปัญญา ปัน-ยา ชาย
ปัญญากร ปัน-ยา-กอน ชาย
ปัญญาธรรม์ ปัน-ยะ-ทัน ชาย
ปัญญาพล ปัน-ยา-พน ชาย
ปัญญาพัชร ปัน-ยา-พัด หญิง
ปัญญาภาส ปัน-ยา-พาด ชาย
ปัญญารัตน์ ปัน-ยา-รัด หญิง
ปัญญาวีร์ ปัน-ยา-วี หญิง
ปัญญาวุฒิ ปัน-ยา-วุด ชาย
ปัญญาสุข ปัน-ยา-สุก หญิง
ปัญญิศา ปัน-ยิ-สา หญิง
ปัญญ์ ปัน หญิง
ปัญฑชนิต ปัน-ทะ-ชะ-นิด หญิง
ปัญฑารีย์ ปัน-ทา-รี หญิง
ปัญณ์กมล ปัน-กะ-มน หญิง
ปัญธนัญฉ์ ปัน-ทะ-นัน หญิง
ปัญนรัตน์ ปัน-นะ-รัด หญิง
ปัญภพ ปัน-ยะ-พบ ชาย
ปัญมณี ปัน-ยะ-มะ-นี หญิง
ปัญรัฏฐ์ ปัน-ยะ-รัด หญิง
ปัญสกล ปัน-ยะ-สะ-กน หญิง
ปัญสกุล ปัน-ยะ-สะ-กุน หญิง
ปัญสุข ปัน-ยะ-สุก หญิง
ปัฏทอง ปัด-ทอง หญิง
ปัฐน์ ปัด หญิง
ปัฐมาภรณ์ ปัด-ถะ-มา-พอน หญิง
ปัณ ปัน หญิง
ปัณกฤศ ปัน-นะ-กริด หญิง
ปัณกฤษฎ์ ปัน-นะ-กริด หญิง
ปัณการ ปัน-นะ-กาน หญิง
ปัณการย์ ปัน-นะ-กาน หญิง
ปัณการ์ ปัน-นะ-กา หญิง
ปัณกิจา ปัน-นะ-กิ-จา หญิง
ปัณกุญช ปัน-นะ-กุน หญิง
ปัณกูร ปัน-นะ-กูน หญิง
ปัณกูล ปัน-นะ-กูน หญิง
ปัณเกษม ปัน-นะ-กะ-เสม หญิง
ปัณขจร ปัน-นะ-ขะ-จอน หญิง
ปัณจภัสร์ ปัน-จะ-พัด หญิง
ปัณชญา ปัน-ชะ-ยา หญิง
ปัณชญาณัฏฐ์ ปัน-ชะ-ยา-นัด หญิง
ปัณชัย ปัน-นะ-ไช ชาย
ปัณโชค ปัน-นะ-โชก หญิง
ปัณญพัฒน์ ปัน-ยะ-พัด ชาย
ปัณฑกร ปัน-ดะ-กอน ชาย
ปัณฑ์ชนิต ปัน-ชะ-นิด หญิง
ปัณฑ์ธร ปัน-ทอน ชาย
ปัณฑนิษฐ์ ปัน-ดะ-นิด หญิง
ปัณฑรีย์ ปัน-ทะ-รี หญิง
ปัณฑา ปัน-ทา หญิง
ปัณฑาภา ปัน-ดา-พา หญิง
ปัณฑารี ปัน-ดา-รี หญิง
ปัณฑารีย์ ปัน-ทา-รี หญิง
ปัณฑิกา ปัน-ดิ-กา หญิง
ปัณฑิฎา ปัน-ดิ-ดา หญิง
ปัณฑิตา ปัน-ดิ-ตา หญิง
ปัณฑิสินี ปัน-ดิ-สิ-นี หญิง
ปัณณ ปัน ชาย
ปัณณกฤษณ์ ปัน-นะ-กริด ชาย
ปัณณกาญจน์ ปัน-นะ-กาน หญิง
ปัณณดา ปัน-นะ-ดา หญิง
ปัณณทัต ปัน-นะ-ทัด ชาย
ปัณณทีป์ ปัน-นะ-ที ชาย
ปัณณ์ธนัญญ์ ปัน-ทะ-นัน หญิง
ปัณณธร ปัน-นะ-ทอน ชาย
ปัณณปุณณ์ ปัน-นะ-ปุน หญิง
ปัณณ์ปุณณ์ ปัน-ปุน หญิง
ปัณณพร ปัน-นะ-พอน หญิง
ปัณณพรรธน์ ปัน-นะ-พัด หญิง
ปัณณ์พัฒน์ ปัน-นะ-พัด ชาย
ปัณณภพ ปัน-นะ-พบ ชาย
ปัณณ์ภัค ปัน-นะ-พัก หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น