ชื่อมงคลลำดับที่ 601-700
ชื่ออ่านว่าเพศ
กฤตยุทธ กริด-ตะ-ยุด ชาย
กฤตย์ กริด ชาย
กฤตรุจ กริด-ตะ-รุด ชาย
กฤตฤณ กริด-ติน ชาย
กฤตฤทธิ์ กริด-ตะ-ริด ชาย
กฤตวร กริด-ตะ-วอน ชาย
กฤตวรรณ กริด-ตะ-วัน หญิง
กฤตวรัญ กริด-วะ-รัน หญิง
กฤตวรัณ กริด-วะ-รัน หญิง
กฤตวรัท กริด-วะ-รัด ชาย
กฤตวัจน์ กริด-ตะ-วัด ชาย
กฤตวัฒน์ กริด-ตะ-วัด ชาย
กฤตวัตร กริด-ตะ-วัด ชาย
กฤตวิทย์ กริด-ตะ-วิด ชาย
กฤตวุฒิ กริด-ตะ-วุด ชาย
กฤตัชญ์ กริ-ตัด ชาย
กฤตัชญา กริ-ตัด-ชะ-ยา หญิง
กฤตาณัฏฐ์ กริด-ตา-นัด หญิง
กฤตาณัฐ กริ-ตา-นัด หญิง
กฤตานนท์ กริด-ตา-นน ชาย
กฤตาภรณ์ กริด-ตา-พอน หญิง
กฤติกร กริด-ตา-กอน ชาย
กฤติกา กริด-ติ-กา หญิง
กฤติการ กริด-ติ-กาน หญิง
กฤติโชติ กริด-ติ-โชด ชาย
กฤติญา กริด-ติ-ยา หญิง
กฤติเดช กริด-ติ-เดด ชาย
กฤติธนัช กริด-ทะ-นัด ชาย
กฤติธร กริด-ติ-ทอน ชาย
กฤติธี กริด-ที ชาย
กฤติน กริด-ติน ชาย
กฤตินิกา กริด-ติ-นิ-กา หญิง
กฤตินี กริด-ติ-นี หญิง
กฤติปพน กริด-ปะ-พน ชาย
กฤติภัทร กริด-ติ-พัด ชาย
กฤติมา กริด-ติ-มา ชาย
กฤติมุข กริด-ติ-มุก หญิง
กฤติยา กริด-ติ-ยา หญิง
กฤติยากร กริด-ติ-ยา-กอน หญิง
กฤติยาภร กริด-ติ-ยา-พอน หญิง
กฤติยาภรณ์ กริด-ติ-ยา-พอน หญิง
กฤติวัฒน์ กริด-ติ-วัด ชาย
กฤวรี กริ-วะ-รี หญิง
กฤศ กริด ชาย
กฤศกร กริด-สะ-กอน ชาย
กฤศชญา กริด-ชะ-ยา หญิง
กฤศณัฏฐ์ กริด-สะ-นัด หญิง
กฤศณัฐ กริด-สะ-นัด หญิง
กฤศภัสสร กริด-พัด-สอน หญิง
กฤศวรี กริด-วะ-รี หญิง
กฤศสรร กริด-สัน ชาย
กฤศิกา กริ-สิ-กา หญิง
กฤศินี กริ-สิ-นี หญิง
กฤษกร กริด-สะ-กอน ชาย
กฤษกรณ์ กริด-สะ-กอน หญิง
กฤษคณิณ กริด-คะ-นิน ชาย
กฤษชนสรณ์ กริด-ชะ-นะ-สอน ชาย
กฤษญานุช กริด-สะ-ยา-นุด หญิง
กฤษฎ์พัชร กริด-สะ-พัด หญิง
กฤษฎ์พิเชฐ กริด-พิ-เชด ชาย
กฤษฎา กริด-สะ-ดา หญิง
กฤษฎาพงศ์ กริด-สะ-ดา-พง ชาย
กฤษฎาพร กริด-สะ-ดา-พอน หญิง
กฤษฎาภรณ์ กริด-สะ-ดา-พอน หญิง
กฤษฎาวุฒิ กริด-สะ-ดา-วุด ชาย
กฤษฎิ์บวร กริด-บอ-วอน ชาย
กฤษฎิภูมิ กริด-สะ-ดิ-พูม ชาย
กฤษฎิ์เมธา กริด-เม-ทา ชาย
กฤษฎิ์ กริด ชาย
กฤษฎ์ กริด ชาย
กฤษฏิ์ธนัท กริด-ทะ-นัด ชาย
กฤษฏิพงศ์ กริด-สะ-ดิ-พง ชาย
กฤษณ กริด-สะ-นะ ชาย
กฤษณ์ชวิญ กริด-ชะ-วิน ชาย
กฤษณชัย กริด-สะ-นะ-ไช ชาย
กฤษณนนท์ กริด-สะ-นะ-นน ชาย
กฤษณบดินทร์ กริด-สะ-นะ-บอ-ดิน ชาย
กฤษณพงศ์ กริด-สะ-นะ-พง ชาย
กฤษณพงษ์ กริด-สะ-นะ-พง หญิง
กฤษณพล กริด-สะ-นะ-พน ชาย
กฤษณพันธ์ กริด-สะ-นะ-พัน ชาย
กฤษณรักษ์ กริด-สะ-นะ-รัก ชาย
กฤษณะ กริด-สะ-นะ ชาย
กฤษณัฏฐ์ กริด-สะ-นัด ชาย
กฤษณัฐ กริด-สะ-นัด หญิง
กฤษณา กริด-สะ-หนา หญิง
กฤษณากร กริด-สะ-นา-กอน ชาย
กฤษณาพร กริด-สะ-หนา-พอน หญิง
กฤษณ์ กริด ชาย
กฤษดา กริด-สะ-ดา ชาย
กฤษตฤณ กริด-ติน ชาย
กฤษปกรณ์ กริด-ปะ-กอน ชาย
กฤษยา กริด-สะ-ยา หญิง
กลชญา กน-ชะ-ยา หญิง
กลทีป์ กน-ละ-ที ชาย
กลรัตน์ กน-ละ-รัด หญิง
กลวัชร กน-ละ-วัด ชาย
กลวัชร์ กน-ละ-วัด ชาย
กลอยใจ กลอย-ใจ หญิง
กลันทิกา กะ-ลัน-ทิ-กา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี