ชื่อมงคลลำดับที่ 6701-6800
ชื่ออ่านว่าเพศ
บริบูรณ์ บอ-ริ-บูน ชาย
บริรักษ์ บอ-ริ-รัก ชาย
บล บน ชาย
บวร บอ-วอน หญิง
บวรฉัตร บอ-วอน-ฉัด ชาย
บวรชัย บอ-วอ-ระ-ไช ชาย
บวรทัต บอ-วอน-ทัด ชาย
บวรนันท์ บอ-วอน-นัน ชาย
บวรพจน์ บอ-วอน-พด ชาย
บวรพร บอ-วอน-พอน หญิง
บวรภพ บอ-วอน-พบ ชาย
บวรภัค บอ-วอน-พัก ชาย
บวรภัทร์ บอ-วอน-พัด ชาย
บวรยศ บอ-วอน-ยด ชาย
บวรรัตน์ บอ-วอน-รัด หญิง
บวรลักษณ์ บอ-วอน-ลัก หญิง
บวรศิลป์ บอ-วอน-สิน ชาย
บังอร บัง-ออน หญิง
บัญกูล บัน-ยะ-กูน หญิง
บัญชร บัน-ชอน ชาย
บัญชา บัน-ชา ชาย
บัญญกร บัน-ยะ-กอน หญิง
บัญญกูล บัน-ยะ-กูน หญิง
บัญญพนต์ บัน-ยะ-พน ชาย
บัญญวัต บัน-ยะ-วัด ชาย
บัญญัติ บัน-หยัด ชาย
บัณกฤศ บัน-นะ-กริด หญิง
บัณกุญช์ บัน-นะ-กุน หญิง
บัณกูร บัน-นะ-กูน หญิง
บัณฑวิช บัน-ดะ-วิด ชาย
บัณฑิต บัน-ดิด ชาย
บัณฑิตา บัน-ดิ-ตา หญิง
บัณฑูร บัน-ทูน ชาย
บัณณ์ บัน ชาย
บัณพร บัน-นะ-พอน หญิง
บัณสุข บัน-นะ-สุก หญิง
บัลลพ บัน-ลบ ชาย
บัลลังก์ บัน-ลัง ชาย
บัว บัว หญิง
บัวจันทร์ บัว-จัน ชาย
บัวชมพู บัว-ชม-พู หญิง
บัวณิชา บัว-นิ-ชา หญิง
บัวทอง บัว-ทอง หญิง
บัวทิพย์ บัว-ทิบ หญิง
บัวบูชา บัว-บู-ชา หญิง
บารมี บา-ระ-มี ชาย
บุญเกตุ บุน-ยะ-เกด ชาย
บุญเกิด บุน-เกิด ชาย
บุญขจร บุน-ขะ-จอน หญิง
บุญเขม บุน-ยะ-เขม หญิง
บุญคุณ บุน-คุน หญิง
บุญงาม บุน-งาม หญิง
บุญจง บุน-จง หญิง
บุญจงกล บุน-จง-กน หญิง
บุญจรัส บุน-จะ-รัด ชาย
บุญชนก บุน-ชะ-นก ชาย
บุญชัย บุน-ไช ชาย
บุญชื่น บุน-ชื่น หญิง
บุญชู บุน-ชู ชาย
บุญญภัสร์ บุน-ยะ-พัด หญิง
บุญญเมธ บุน-ยะ-เมด ชาย
บุญญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด ชาย
บุญญา บุน-ยา หญิง
บุญญาณี บุน-ยา-นี หญิง
บุญญาดา บุน-ยา-ดา หญิง
บุญญาพร บุน-ยา-พอน หญิง
บุญญาภา บุน-ยา-พา หญิง
บุญญิศา บุน-ยิ-สา หญิง
บุญญิสา บุน-ยิ-สา หญิง
บุญญ์ บุน หญิง
บุญเติม เติม-บุน ชาย
บุญถิ่น บุน-ถิ่น ชาย
บุญทน บุน-ทน ชาย
บุญทรัพย์ บุน-ทรับ ชาย
บุญทาย บุน-ทาย หญิง
บุญเทิด บุน-เทิด ชาย
บุญธันว์ บุน-ทัน ชาย
บุญนิภา บุน-นิ-พา หญิง
บุญนิสา บุน-นิ-สา หญิง
บุญประสิทธิ์ บุน-ประ-สิด ชาย
บุญปัน บุน-ปัน หญิง
บุญพิชญา บุน-พิด-ชะ-ยา หญิง
บุญมี บุน-มี ชาย
บุญยพร บุน-ยะ-พอน หญิง
บุญยวีร์ บุน-ยะ-วี หญิง
บุญยาณี บุน-ยา-นี หญิง
บุญยาวีร์ บุน-ยา-วี หญิง
บุญยิ่ง บุน-ยิ่ง ชาย
บุญรฎา บุน-ยะ-ระ-ดา หญิง
บุญรดา บุน-ยะ-ระ-ดา หญิง
บุญรักษ์ บุน-รัก ชาย
บุญรักษา บุน-รัก-สา หญิง
บุญรื่น บุน-รื่น หญิง
บุญเริ่ม บุน-เริ่ม ชาย
บุญลือ บุน-ลือ ชาย
บุญเลิศ บุน-เลิด ชาย
บุญเลี้ยง บุน-เลี้ยง ชาย
บุญวีร์ บุน-ยะ-วี หญิง
บุญศักดิ์ บุน-สัก ชาย
บุญสนอง บุน-สะ-นอง ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี