ชื่อมงคลลำดับที่ 6501-6600
ชื่ออ่านว่าเพศ
นารา นา-รา หญิง
นาราภัทร นา-รา-พัด หญิง
นาริน นา-ริน หญิง
นารีรัตน์ นา-รี-รัด หญิง
นารีลักษณ์ นา-รี-ลัก หญิง
นาลันทา นา-ลัน-ทา หญิง
นาวิน นา-วิน ชาย
นาวี นา-วี ชาย
นาสิรี นา-สิ-รี หญิง
นำชัย นำ-ไช ชาย
นำโชค นำ-โชก ชาย
นำทัพ นำ-ทับ ชาย
น้ำทิพย์ น้ำ-ทิบ หญิง
น้ำผึ้ง น้ำ-ผึ้ง หญิง
น้ำฝน น้ำ-ฝน หญิง
นำพล นำ-พน ชาย
นำพาสุข นำ-พา-สุก หญิง
น้ำเพชร น้ำ-เพ็ด หญิง
น้ำฟ้า น้ำ-ฟ้า หญิง
น้ำหวาน น้ำ-หวาน หญิง
น้ำ น้ำ หญิง
นิกร นิ-กอน ชาย
นิกรกาญจน์ นิ-กอน-กาน หญิง
นิคุณ นิ-คุน ชาย
นิชญานันทน์ นิ-ชะ-ยา-นัน หญิง
นิชนันท์ นิ-ชะ-นัน หญิง
นิชวรารัฒน์ นิ-ชา-วะ-รา-รัด หญิง
นิชเอม นิ-ชา-เอม หญิง
นิชา นิ-ชา หญิง
นิชาดา นิ-ชา-ดา หญิง
นิชานันท์ นิ-ชา-นัน หญิง
นิชานาถ นิ-ชา-นาด หญิง
นิชาพัชร์ นิ-ชา-พัด หญิง
นิชาภัทร นิ-ชา-พัด หญิง
นิชาภัส นิ-ชา-พัด หญิง
นิชาภัสก์ นิ-ชา-พัด หญิง
นิชาภา นิ-ชา-พา หญิง
นิชารัตน์ นิ-ชา-รัด หญิง
นิด นิด หญิง
นิดา นิ-ดา หญิง
นิดานุช นิ-ดา-นุด หญิง
นิเดช นิ-เดด ชาย
นิตยา นิด-ตะ-ยา หญิง
นิตยาพร นิด-ตะ-ยา-พอน หญิง
นิตย์ นิด ชาย
นิตรดี นิ-ตะ-ระ-ดี หญิง
นิตาร์ นิ-ตา หญิง
นิติ นิ-ติ ชาย
นิติกร นิ-ติ-กอน ชาย
นิติกาญจน์ นิ-ติ-กาน หญิง
นิติกานต์ นิ-ติ-กาน หญิง
นิติญาพร นิ-ติ-ยา-พอน หญิง
นิติธร นิ-ติ-ทอน ชาย
นิตินนท์ นิ-ติ-นน ชาย
นิตินันทน์ นิ-ติ-นัน หญิง
นิติพล นิ-ติ-พน หญิง
นิติ์มิตร นิ-มิด ชาย
นิติยา นิ-ติ-ยา หญิง
นิติยากร นิ-ติ-ยา-กอน หญิง
นิติรุจน์ นิ-ติ-รุด ชาย
นิติวรรธน์ นิ-ติ-วัด ชาย
นิติวัฒน์ นิ-ติ-วัด ชาย
นิทรา นิด-ทรา หญิง
นิทิศ นิ-ทิด ชาย
นิธา นิ-ทา หญิง
นิธาน นิ-ทาน หญิง
นิธิ นิ-ทิ ชาย
นิธิกร นิ-ทิ-กอน ชาย
นิธิคุณ นิ-ทิ-คุน ชาย
นิธิชชนันทน์ นิ-ทิด-ชะ-นัน หญิง
นิธิธร นิ-ทิ-ทอน ชาย
นิธินันท์ นิ-ทิ-นัน ชาย
นิธิป นิ-ทิบ ชาย
นิธิพัทธ์ นิ-ทิ-พัด ชาย
นิธิวรกมล นิ-ทิ-วะ-ระ-กะ-มน หญิง
นิธิศ นิ-ทิด ชาย
นิพนธ์ นิ-พน ชาย
นิพพิชฌน์ นิบ-พะ-พิด ชาย
นิพัทธ์ นิ-พัด ชาย
นิพันธ์ นิ-พัน ชาย
นิพิฐ นิ-พิด ชาย
นิพิฐพนธ์ นิ-พิด-พัน ชาย
นิพิษฐา นิ-พิด-ถา หญิง
นิภา นิ-พา หญิง
นิภาธร นิ-พา-ทอน หญิง
นิภาพร นิ-พา-พอน หญิง
นิภาภรณ์ นิ-พา-พอน หญิง
นิภาวรรณ นิ-พา-วัน หญิง
นิมิต นิ-มิด ชาย
นิยม นิ-ยม ชาย
นิรชร นิ-ระ-ชอน หญิง
นิรดา นิ-ระ-ดา หญิง
นิรตะ นิ-ระ-ตะ ชาย
นิรภัทร นิ-ระ-พัด หญิง
นิรมล นิ-ระ-มน หญิง
นิรัช นิ-รัด ชาย
นิรัญญา นิ-รัน-ยา หญิง
นิรัตน์ นิ-รัด ชาย
นิรันดร์ นิ-รัน ชาย
นิรันด์ นิ-รัน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี