ชื่อมงคลลำดับที่ 6401-6500
ชื่ออ่านว่าเพศ
นันท์ธณัฏฐ์ นัน-ทะ-นัด ชาย
นันท์ธร นัน-ทอน หญิง
นันท์ธวัช นัน-ทะ-วัด ชาย
นันท์ธิดา นัน-ทิ-ดา หญิง
นันทน์ณัฐพร นัน-นัด-ถะ-พอน หญิง
นันทน์นภัส นัน-นะ-พัด หญิง
นันท์นภัสร นัน-นะ-พัด หญิง
นันท์นภัส นัน-นะ-พัด หญิง
นันท์นภิน นัน-นะ-พิน หญิง
นันท์นลิน นัน-นะ-ลิน หญิง
นันทนัช นัน-ทะ-นัด หญิง
นันทนัท นัน-ทะ-นัด หญิง
นันทนา นัน-ทะ-นา หญิง
นันท์นิภา นัน-นิ-พา หญิง
นันท์นิศา นัน-นิ-สา หญิง
นันท์นิสา นัน-นิ-สา หญิง
นันท์ผกา นัน-ผะ-กา หญิง
นันทพงศ์ นัน-ทะ-พง ชาย
นันทพงษ์ นัน-ทะ-พง ชาย
นันทพจน์ นัน-ทะ-พด ชาย
นันทพร นัน-ทะ-พอน หญิง
นันทพล นัน-ทะ-พน ชาย
นันทพัชญ์ นัน-ทะ-พัด หญิง
นันทพัชร นัน-ทะ-พัด หญิง
นันทพัชร์ นัน-ทะ-พัด หญิง
นันทพัฒน์ นัน-ทะ-พัด ชาย
นันทพัทธ์ นัน-ทะ-พัด หญิง
นันท์พิชญา นัน-พิด-ชะ-ยา หญิง
นันทพิมล นัน-ทะ-วิ-มน หญิง
นันท์พิมล นัน-วิ-มน หญิง
นันทภพ นัน-ทะ-พบ ชาย
นันทภัค นัน-ทะ-พัก หญิง
นันทภัทร นัน-ทะ-พัด ชาย
นันทภัทร์ นัน-ทะ-พัด ชาย
นันทภัส นัน-ทะ-พัด หญิง
นันทภัสร์ นัน-นะ-พัด หญิง
นันทมณี นัน-ทะ-มะ-นี หญิง
นันทมนต์ นัน-ทะ-มน หญิง
นันท์มนัส นัน-ทะ-มะ-นัด หญิง
นันทยศ นัน-ทะ-ยด ชาย
นันทรพี นัน-ทะ-ระ-พี หญิง
นันทรัชนี นัน-ทะ-รัด-ชะ-นี หญิง
นันทรัตน์ นัน-ทะ-รัด หญิง
นันทฤทธิ์ นัน-ทะ-ริด ชาย
นันท์ลดา นัน-ทะ-ละ-ดา หญิง
นันท์ลินี นัน-ลิ-นี หญิง
นันทวดี นัน-ทะ-วะ-ดี หญิง
นันทวรรณ นัน-ทะ-วัน หญิง
นันทวรรณ์ นัน-ทะ-วัน หญิง
นันทวลัย นัน-ทะ-วะ-ไล หญิง
นันทวัจน์ นะ-ทะ-วัด ชาย
นันทวัชร นัน-ทะ-วัด ชาย
นันทวัฒน์ นัน-ทะ-วัด ชาย
นันทวัน นัน-ทะ-วัน หญิง
นันทวิชญ์ นัน-ทะ-วิด ชาย
นันทวิทย์ นัน-ทะ-วิด ชาย
นันทวิมล นัน-ทะ-วิ-มน หญิง
นันท์วิมล นัน-ทะ-วิ-มน หญิง
นันทวุฒิ นัน-ทะ-วุด ชาย
นันทศักดิ์ นัน-ทะ-สัก ชาย
นันทสินี นัน-ทะ-สิ-นี หญิง
นันทอร นัน-ทะ-ออน หญิง
นันท์อัคร นัน-อัก ชาย
นันทอาภา นัน-ทะ-อา-พา หญิง
นันทัชชา นัน-ทัด-ชา หญิง
นันทัชพร นัน-ทัด-ชะ-พอน หญิง
นันทิกา นัน-ทิ-กา หญิง
นันทิกานต์ นัน-ทิ-กาน หญิง
นันทิช นัน-ทิด ชาย
นันทิชา นัน-ทิ-ชา หญิง
นันทิญา นัน-ทิ-ยา หญิง
นันทิดา นัน-ทิ-ดา หญิง
นันทิตา นัน-ทิ-ตา หญิง
นันทิน นัน-ทิน ชาย
นันทินี นัน-ทิ-นี หญิง
นันทิยา นัน-ทิ-ยา หญิง
นันทิวรรธน์ นัน-ทิ-วัด ชาย
นันท์ นัน หญิง
นันธพร นัน-ทะ-พง หญิง
นันธิชา นัน-ทิ-ชา หญิง
นันธิดา นัน-ทิ-ดา หญิง
นับดาว นับ-ดาว หญิง
นัยน์ปพร ไน-ปะ-พอน หญิง
นัยน์ภัคภรณ์ ไน-พัก-คะ-พอน หญิง
นัยนันทน์ ไน-ยะ-นัน หญิง
นัยนา ไน-ยะ-นา หญิง
นัยยวัสส์ ไน-ยะ-วัด หญิง
นัยรัตน์ ไน-ยะ-รัด หญิง
นา นา ชาย
นาฎลดา นาด-ละ-ดา หญิง
นาฏณัชชา นาด-นัด-ชา หญิง
นาฏยา นาด-ตะ-ยา หญิง
นาฏลดา นาด-ละ-ดา หญิง
นาฏอุมา นาด-อุ-มา หญิง
นาเดียร์ นา-เดีย หญิง
นาตาชา นา-ตา-ชา หญิง
นาทิพย์ นา-ทิบ หญิง
น้านาง น้า-นาง หญิง
นารดา นา-ระ-ดา หญิง
นารถนรินทร์ นาด-นะ-ริน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี