ชื่อมงคลลำดับที่ 6401-6500
ชื่ออ่านว่าเพศ
บุณยนุช บุน-ยะ-นุด หญิง
บุณยพร บุน-ยะ-พอน หญิง
บุณยพัชร บุน-ยะ-พัด ชาย
บุณยวีร์ บุน-ยะ-วี หญิง
บุณยอร บุน-ยะ-ออน หญิง
บุณยานุช บุน-ยา-นุด หญิง
บุณยาพร บุน-ยา-พอน หญิง
บุตร บุด ชาย
บุบผา บุบ-ผา หญิง
บุพกร บุบ-พะ-กอน ชาย
บุพกรกัญจน์ บุบ-พะ-กอน-กัน หญิง
บุพชาต บุบ-พะ-ชาด หญิง
บุรภัทร บุ-ระ-พัด ชาย
บุรัศยา บุ-รัด-สะ-ยา หญิง
บุรัสกร บุ-รัด-สะ-กอน หญิง
บุรัสญา บุ-รัด-สะ-ยา หญิง
บุรัสยา บุ-รัด-สะ-ยา หญิง
บุรินทร์ บุ-ริน ชาย
บุริศรา บุ-ริด-สะ-รา หญิง
บุรีรัก บุ-รี-รัก หญิง
บุลภรณ์ บุ-ละ-พอน หญิง
บุลวัชร บุ-ละ-วัด ชาย
บุลเสฏฐ์ บุ-ละ-เสด ชาย
บุศรา บุด-สะ-รา หญิง
บุษกร บุด-สะ-กอน หญิง
บุษดา บุด-สะ-ดา หญิง
บุษบา บุด-สะ-บา หญิง
บุษบากร บุด-สะ-บา-กอน หญิง
บุษบาวรรณ บุด-สะ-บา-วัน หญิง
บุษมากร บุด-สะ-มา-กอน หญิง
บุษย์บูชา บุด-บู-ชา หญิง
บุษยา บุด-สะ-ยา หญิง
บุษรินทร์ บุด-สะ-ริน หญิง
บุษริยา บุด-สะ-ริ-ยา หญิง
บุหลัน บุ-หลัน หญิง
บูรณนท์ บู-ระ-นน ชาย
บูรณนิภา บู-ระ-นะ-นิ-พา หญิง
บูรณัฐ บู-ระ-นัด ชาย
บูรณินทร์ บู-ระ-นิน ชาย
บูรพา บู-ระ-พา ชาย
บูรพาจารย์ บู-ระ-พา-จาน ชาย
เบญจ เบน หญิง
เบญจพร เบน-จะ-พอน หญิง
เบญจพล เบน-จะ-พน ชาย
เบญจพันธ์ เบน-จะ-พัน ชาย
เบญจพันธุ์ เบน-จะ-พัน ชาย
เบญจภรณ์ เบน-จะ-พอน หญิง
เบญจมาภรณ์ เบ็น-จะ-มา-พอน หญิง
เบญจมาศ เบน-จะ-มาด หญิง
เบญจมาส เบน-จะ-มาด หญิง
เบญจมิน เบน-จะ-มิน ชาย
เบญจรัตน์ เบ็น-จะ-รัด หญิง
เบญจวรรณ เบ็น-จะ-วัน หญิง
เบญจวิทย์ เบน-จะ-วิด ชาย
เบญจวีณ์ เบน-จะ-วี หญิง
เบญจศิริ เบน-จะ-สิ-หริ หญิง
เบญจา เบน-จา หญิง
เบญชญา เบน-ชะ-ยา หญิง
เบญญจิรา เบน-ยะ-จิ-รา หญิง
เบญญพร เบน-ยะ-พอน หญิง
เบญญพัฒน์ เบน-ยะ-พัด หญิง
เบญญาพร เบน-ยา-พอน หญิง
เบญญาพัฒน์ เบน-ยา-พัด หญิง
เบญญาภา เบน-ยา-พา หญิง
เบญญ์ เบน หญิง
เบญริสา เบน-ริ-สา หญิง
โบ โบ หญิง
โบตั๋น โบ-ตั๋น หญิง
ปกเกศเกล้า ปก-เกด-เกล้า หญิง
ปกป่า ปก-ป่า หญิง
ปกรณ์กิจ ปะ-กอน-กิด ชาย
ปกรณ์เกียรติ ปะ-กอน-เกิยด ชาย
ปกรณ์พงศ์ ปะ-กอน-พง ชาย
ปกรณ์ภัทร ปะ-กอน-พัด ชาย
ปกรณ์ ปะ-กอน หญิง
ปกฤษณ์ ปะ-กริด ชาย
ปคุณา ปะ-คุ-นา ชาย
ปงศ์ปณต ปง-ปะ-นด ชาย
ปฎิพัทธ์ ปะ-ติ-พัด ชาย
ปฏิเกตุ ปะ-ติ-เกด ชาย
ปฏิคม ปะ-ติ-คม ชาย
ปฏิญญา ปะ-ติน-ยา ชาย
ปฏิญญากร ปะ-ติน-ยา-กอน ชาย
ปฏิพน ปะ-ติ-พน ชาย
ปฏิพล ปะ-ติ-พน ชาย
ปฏิพัฒน์ ปะ-ติ-พัด ชาย
ปฏิพัทธ์ ปะ-ติ-พัด ชาย
ปฏิพัทธิ์ ปะ-ติ-พัด ชาย
ปฏิภาณ ปะ-ติ-พาน ชาย
ปฏิภาน ปะ-ติ-พาน ชาย
ปฏิมา ปะ-ติ-มา หญิง
ปฏิวัติ ปะ-ติ-วัด ชาย
ปฐม ปะ-ถม ชาย
ปฐมกานต์ ปะ-ถะ-มะ-กาน ชาย
ปฐมกาล ปะ-ถม-กาน ชาย
ปฐมชัย ปะ-ถม-ไช ชาย
ปฐมเชษฐ์ ปะ-ถม-เชด ชาย
ปฐมณัฏฐ์ ปะ-ถม-นัด ชาย
ปฐมณัฐ ปะ-ถม-นัด ชาย
ปฐมเทพ ปะ-ถม-เทบ ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น