ชื่อมงคลลำดับที่ 6201-6300
ชื่ออ่านว่าเพศ
นิลุบล นิ-ลุ-บน หญิง
นิวัฒน์ นิ-วัด ชาย
นิเวศ นิ-เวด ชาย
นิเวศน์ นิ-เวด ชาย
นิศากรณ์ นิ-สา-กอน หญิง
นิศาชล นิ-สา-ชน หญิง
นิษฐกานต์ นิด-ถะ-กาน หญิง
นิษฐ์ธิรา นิด-ทิ-รา หญิง
นิษฐ์วรา นิด-วะ-รา หญิง
นิษฐา นิด-ถา หญิง
นิษฐานุช นิด-ถา-นุด หญิง
นิสรา นิด-สะ-รา หญิง
นิสัย นิ-ไส ชาย
นิสิต นิ-สิด ชาย
นีรชา นี-ระ-ชา หญิง
นีรธร นี-ระ-ทอน หญิง
นีรนาท นี-ระ-นาด หญิง
นีรา นี-รา หญิง
นีลญาดา นี-ละ-ยา-ดา หญิง
นุกูล นุ-กูน ชาย
นุจรี นุด-จะ-รี หญิง
นุช นุด หญิง
นุชจรี นุด-จะ-รี หญิง
นุชจรีย์ นุด-จะ-รี หญิง
นุชจลี นุด-จะ-ลี หญิง
นุชชนก นุด-ชะ-นก หญิง
นุชฎาภา นุ-ชะ-ดา-พา หญิง
นุชนาถ นุด-ชะ-นาด หญิง
นุชนารถ นุด-ชะ-นาด หญิง
นุชประวีณ์ นุด-ประ-วี หญิง
นุชปวีณ์ นุด-ปะ-วี หญิง
นุชรินทร์ นุด-ชะ-ริน หญิง
นุชวรรณ นุด-ชะ-วัน หญิง
นุชวัลย์ นุด-ชะ-วัน หญิง
นุชสรา นุด-สะ-รา หญิง
นุดีมน นุ-ดี-มน หญิง
นุตประวีณ์ นุด-ประ-วี หญิง
นุตปวีณ์ นุด-ปะ-วี หญิง
นุศรา นุด-สะ-รา หญิง
นุสรณ์ นุ-สอน ชาย
นุสรา นุ-สะ-รา หญิง
นุสรินทร์ นุด-สะ-ริน หญิง
เนตติยา เน-ตะ-ติ-ยา หญิง
เนตรชญา เนด-ชะ-ยา หญิง
เนตรชนก เนด-ชะ-นก หญิง
เนตรทิพย์ เนด-ทิบ หญิง
เนตรนภา เนด-นะ-พา หญิง
เนตรภษร เนด-พะ-สอน หญิง
เนตรมณี เนด-มะ-นี หญิง
เนตรวัฒน์ เนด-ตระ-วัด ชาย
เนตรา เนด-ตรา หญิง
เนติกรณ์ เน-ติ-กอน ชาย
เนติ์ธนัฐ เน-ทะ-นัด ชาย
เนติพนธ์ เน-ติ-พน ชาย
เนติภัทท์ เน-ติ-พัด ชาย
เนติภัทร เน-ติ-พัด ชาย
เนติวัฒน์ เน-ติ-วัด ชาย
เนาวรัตน์ เนา-วะ-รัด หญิง
เนื้อทอง เนื้อ-ทอง หญิง
บงกช บง-กด หญิง
บงกชกร บง-กด-กอน หญิง
บงกชชนก บง-กด-ชะ-นก หญิง
บงกชธร บง-กด-ทอน หญิง
บงกชรัตน์ บง-กด-รัด หญิง
บงกชลักษณ์ บง-กด-ลัก หญิง
บดินทร์ บอ-ดิน ชาย
บดีศร บอ-ดี-สอน ชาย
บทมากร บะ-ทะ-มา-กอน ชาย
บรทัต บะ-ระ-ทัด ชาย
บรรจง บัน-จง ชาย
บรรจงศักดิ์ บัน-จง-สัก ชาย
บรรจบ บัน-จบ ชาย
บรรเจิด บัน-เจิด ชาย
บรรณกิจ บัน-นะ-กิด ชาย
บรรณรต บัน-นะ-รด ชาย
บรรณรัต บัน-นะ-รัด หญิง
บรรณวัชร บัน-นะ-วัด ชาย
บรรณวัฒน์ บัน-นะ-วัด ชาย
บรรณวิทิต บัน-นะ-วิ-ทิด ชาย
บรรณสรณ์ บัน-นะ-สอน ชาย
บรรณสิทธิ์ บัน-นะ-สิด ชาย
บรรดิษฐ์ บัน-ดิด ชาย
บรรเทอง บัน-เทิง ชาย
บรรเทิง บัน-เทิง ชาย
บรรพกร บับ-พะ-กอน ชาย
บรรพต บัน-พด ชาย
บรรพสุข บับ-พะ-สุก หญิง
บรรยงก์ บัน-ยง ชาย
บรรยวัสถ์ บัน-ยะ-วัด ชาย
บรรลือ บัน-ลือ ชาย
บรรลุ บัน-ลุ ชาย
บริบูรณ์ บอ-ริ-บูน ชาย
บริรักษ์ บอ-ริ-รัก ชาย
บล บน ชาย
บวร บอ-วอน หญิง
บวรฉัตร บอ-วอน-ฉัด ชาย
บวรชัย บอ-วอ-ระ-ไช ชาย
บวรทัต บอ-วอน-ทัด ชาย
บวรนันท์ บอ-วอน-นัน ชาย
บวรพจน์ บอ-วอน-พด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น