ชื่อมงคลลำดับที่ 501-600
ชื่ออ่านว่าเพศ
กรัณย์ กะ-รัน ชาย
กรัณรัตน์ กะ-รัน-รัด หญิง
กรัทม์ กะ-รัด ชาย
กรัสบูรณ์ กะ-รัด-สะ-บูน ชาย
กริช กริด ชาย
กริชเพชร กริด-เพ็ด ชาย
กรินทร์ กะ-ริน ชาย
กริพันธ์ กรี-พัน ชาย
กรีเทพ กรี-เทบ ชาย
กรุณพล กะ-รุน-พน ชาย
กรุณา กะ-รุ-นา หญิง
กฤช กริด ชาย
กฤชญาณ กริด-ชะ-ยาน ชาย
กฤชฐา กริด-ถา ชาย
กฤชฐิชาษ กริด-ถิ-ชาด ชาย
กฤชณ กริด-ชน ชาย
กฤชณัฏฐ์ กริด-ชะ-นัด ชาย
กฤชณัท กริด-ชะ-นัด ชาย
กฤชณา กริด-ชะ-นา ชาย
กฤชธินิดา กริด-ทิ-นิ-ดา หญิง
กฤชนา กริด-ชะ-นา ชาย
กฤชปภพ กริด-ปะ-พบ ชาย
กฤชพล กริด-ชะ-พน ชาย
กฤชพิชญากรณ์ กริด-พิด-ชา-กอน ชาย
กฤชภร กริด-ชะ-พอน หญิง
กฤชมน กริด-ชะ-มน หญิง
กฤชมล กริด-ชะ-มน หญิง
กฤดาการ กริด-ดา-กาน ชาย
กฤดิ กริด-ดิ ชาย
กฤดิชญา กริด-ชะ-ยา หญิง
กฤดิชน กริด-ดิ-ชน ชาย
กฤดิชนก กริด-ชะ-นก หญิง
กฤดิชนา กริด-ชะ-นา หญิง
กฤดิชัช กริด-ดิ-ชัด ชาย
กฤดิโชติ กริด-ดิ-โชด ชาย
กฤดิดนุ กริด-ดะ-นุ ชาย
กฤดิทัต กริด-ดิ-ทัด ชาย
กฤดิธร กริด-ดิ-ทอน ชาย
กฤดิธฤต กริด-ทะ-ริด ชาย
กฤดินารี กริด-นา-รี หญิง
กฤดินิธิ กริด-นิ-ทิ ชาย
กฤดิพร กริด-ดิ-พอน หญิง
กฤดิพรรธน์ กริด-ดิ-พัด ชาย
กฤดิพิชชา กริด-พิด-ชา หญิง
กฤดิภาณ กริด-ดิ-พาน ชาย
กฤต กริด ชาย
กฤตกร กริด-ตะ-กอน ชาย
กฤตกานต์ กริด-ตะ-กาน หญิง
กฤตชญพร กริด-ชะ-ยะ-พอน หญิง
กฤตชญา กริด-ชะ-ยา หญิง
กฤตชยา กริด-ชะ-ยา หญิง
กฤตชัย กริด-ตะ-ไช ชาย
กฤตชาญ ก-ช ชาย
กฤตไชย กริด-ตะ-ไช ชาย
กฤตญา กริด-ตะ-ยา หญิง
กฤตญาดา กริด-ยา-ดา หญิง
กฤตณัฐ กริด-ตะ-นัด ชาย
กฤตณัท กริด-ตะ-นัด ชาย
กฤตติกา กริด-ติ-กา หญิง
กฤตธนัท กริด-ทะ-นัด ชาย
กฤตธนัส กริด-ทะ-นัด ชาย
กฤตธนา กริด-ทะ-นา ชาย
กฤตธรรม กริด-ตะ-ทำ ชาย
กฤตธวัฒน์ กริด-ทะ-วัด ชาย
กฤตธัช กริด-ตะ-ทัด ชาย
กฤตธี กริด-ที ชาย
กฤตธีรา กริด-ที-รา หญิง
กฤตนน กริด-ตะ-นน ชาย
กฤตนนท์ กริด-ตะ-นน ชาย
กฤตนพ กริด-นบ ชาย
กฤตนัย กริด-ตะ-ไน ชาย
กฤตนู กริด-ตะ-นู ชาย
กฤตบุญ กริด-ตะ-บุน ชาย
กฤตบุณย์ กริด-ตะ-บุน ชาย
กฤตพจน์ กริด-ตะ-พด ชาย
กฤตพชร กริด-พะ-ชะ-ระ ชาย
กฤตพร กริด-ตะ-พอน หญิง
กฤตพรต กริด-ตะ-พด ชาย
กฤตพล กริด-ตะ-พน ชาย
กฤตพัจน์ กริด-ตะ-พัด ชาย
กฤตพันธุ์ กริด-ตะ-พัน ชาย
กฤตพัส กริด-ตะ-พัด ชาย
กฤตพิชญ์ กริด-ตะ-พิด หญิง
กฤตพิชญา กริด-พิด-ชะ-ยา หญิง
กฤตพีร์ กริด-ตะ-พี ชาย
กฤตภัค กริด-ตะ-พัก หญิง
กฤตภัทร กริด-ตะ-พัด ชาย
กฤตภาส กริด-ตะ-พาด ชาย
กฤตภาสินี กริด-ตะ-พา-สิ-นี หญิง
กฤตมุข กริด-ตะ-มุก ชาย
กฤตเมธ กริด-ตะ-เมด ชาย
กฤตยชญ์ กริด-ตะ-ยด ชาย
กฤตย์พัฒน์ กริด-พัด ชาย
กฤตยา กริด-ตะ-ยา หญิง
กฤตยากร กริด-ตะ-ยา-กอน หญิง
กฤตยาณัท กริด-ตะ-ยา-นัด หญิง
กฤตยาธร กริด-ตะ-ยา-ทอน ชาย
กฤตยาพร กริด-ตะ-ยา-พอน หญิง
กฤตยาพันธุ์ กริด-ตะ-ยา-พัน หญิง
กฤตยาภัทร กริด-ตะ-ยา-พัด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี