ชื่อมงคลลำดับที่ 5501-5600
ชื่ออ่านว่าเพศ
ธันย์สิตา ทัน-สิ-ตา หญิง
ธันยสินี ทัน-ยะ-สิ-นี หญิง
ธันยโสภาคย์ ทัน-ยะ-โส-พาก ชาย
ธันยาสินี ทัน-ยา-สิ-นี หญิง
ธันวณัฐ ทัน-วา-นัด หญิง
ธันว์ธร ทัน-ทอน หญิง
ธันวรัชม์ ทัน-วะ-รัด หญิง
ธันวรัชย์กร ทัน-วะ-รัด-ชะ-กอน หญิง
ธันวรีย์ ทัน-วะ-รี ชาย
ธันวา ทัน-วา ชาย
ธันว์ ทัน ชาย
ธันศธรณ์ ทัน-สะ-ทอน ชาย
ธัมมกร ทำ-มะ-กอน ชาย
ธาชินี ทา-ชิ-นี หญิง
ธาดา ทา-ดา ชาย
ธาดาธร ทา-ดา-ทอน ชาย
ธาดารัตน์ ทา-ดา-รัด หญิง
ธาตรี ทา-ตรี ชาย
ธานันท์ ทา-นัน หญิง
ธานินทร์ ทา-นิน ชาย
ธานี ทา-นี ชาย
ธามชัย ทาม-ไช ชาย
ธารณ ทา-รน ชาย
ธารณ์ ทาน ชาย
ธารทิพย์ ทาน-ทิบ หญิง
ธารัณย์ ทา-รัน ชาย
ธารา ทา-รา ชาย
ธารางกูร ทา-ราง-กูน ชาย
ธาราชัย ทา-รา-ไช ชาย
ธาราทิพย์วดี ทา-รา-ทิบ-วะ-ดี หญิง
ธาราธรรม ทา-รา-ทำ ชาย
ธาราธีร์ ทา-รา-ที ชาย
ธารารัตน์ ทา-รา-รัด หญิง
ธาราริน ทา-รา-ริน หญิง
ธาราวริทธิ์ ทา-รา-วะ-ริด ชาย
ธาริกา ทา-ริ-กา หญิง
ธาริตา ทา-ริ-ตา หญิง
ธารินันท์ ทา-ริ-นัน หญิง
ธารินี ทา-ริ-นี หญิง
ธาฤต ทา-ริด ชาย
ธาวิตา ทา-วิ-ตา หญิง
ธาวิน ทา-วิน ชาย
ธำรง ทำ-รง ชาย
ธำรงรัตน์ ทำ-รง-รัด ชาย
ธำรงโรจน์ ทำ-รง-โรด ชาย
ธิชัย ทิ-ไข ชาย
ธิชาญา ทิ-ชา-ยา หญิง
ธิญาดา ทิ-ยา-ดา หญิง
ธิณัฐชา ทิ-นัด-ชา หญิง
ธิดาญา ทิ-ดา-ยา หญิง
ธิดาทิพย์ ทิ-ดา-ทิบ หญิง
ธิดารัตน ทิ-ดา-รัด หญิง
ธิดารัตน์ ทิ-ดา-รัด หญิง
ธิดาวรรณ ทิ-ดา-วัน หญิง
ธิดาศิริ ทิ-ดา-สิ-หริ หญิง
ธิติ ทิ-ติ ชาย
ธิติณัฏฐ์ ทิ-ติ-นัด หญิง
ธิติธาดา ทิ-ติ-ทา-ดา ชาย
ธิตินท์ ทิ-ติน ชาย
ธิติพงศ์ ทิ-ติ-พง ชาย
ธิติพัทธ์ ทิ-ติ-พัด ชาย
ธิติภูมิ ทิ-ติ-พูม ชาย
ธิติมา ทิ-ติ-มา หญิง
ธิติยา ทิ-ติ-ยา หญิง
ธิติยาภรณ์ ทิ-ติ-ยา-พอน หญิง
ธิติรัตน์ ทิ-ติ-รัด หญิง
ธิติวัฒน์ ทิ-ติ-วัด ชาย
ธิติวิทย์ ทิ-ติ-วิด ชาย
ธิติวุฒ ทิ-ติ-วุด ชาย
ธิติวุฒิ ทิ-ติ-วุด ชาย
ธิติสรรค์ ทิ-ติ-สัน ชาย
ธิบ ทิบ ชาย
ธิปารมี ทิ-ปา-ระ-มี ชาย
ธิรดา ทิ-ระ-ดา หญิง
ธิราดา ทิ-รา-ดา หญิง
ธิษณ์ทักษ์ ทิด-ทัก ชาย
ธิษณ์พิชา ทิด-พิ-ชา หญิง
ธิษนามดี ทิด-สะ-นาม-มะ-ดี หญิง
ธิษนามตี ทิด-สะ-นา-มะ-ตี หญิง
ธี ที หญิง
ธีชวิณณ์ ที-ชะ-วิน ชาย
ธีติ ที-ติ ชาย
ธีทัต ที-ทัด ชาย
ธีธนะ ที-ทะ-นะ ชาย
ธีธนัท ที-ทะ-นัด ชาย
ธีธัช ที-ทัด ชาย
ธีธัชณ์ ที-ทัด ชาย
ธีนาถ ที-นาด ชาย
ธีภพ ที-พบ ชาย
ธีรกิตติ์ ที-ระ-กิด ชาย
ธีร์จุฑา ที-จุ-ทา หญิง
ธีรฉัตร ที-ระ-ฉัด ชาย
ธีรชัย ที-ระ-ไช ชาย
ธีรเชษฐ์ ที-ระ-เชด ชาย
ธีรโชค ที-ระ-โชก ชาย
ธีรโชติ ที-ระ-โชด ชาย
ธีรญาพร ที-ระ-ยา-พอน หญิง
ธีรฐิตา ที-ระ-ถิ-ตา หญิง
ธีรดนย์ ที-ระ-ดน ชาย
ธีรดา ที-ระ-ดา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น