ชื่อมงคลลำดับที่ 5401-5500
ชื่ออ่านว่าเพศ
ธัญญนนท์ ทัน-ยะ-นน ชาย
ธัญญ์นภัส ทัน-นะ-พัด หญิง
ธัญญ์นารา ทัน-นา-รา หญิง
ธัญญพรรษ ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธัญญพัฒน์ ทัน-ยา-พัด หญิง
ธัญญพัทธ์ ทัน-ยา-พัด หญิง
ธัญญ์พิชชา ทัน-พิด-ชา หญิง
ธัญญภัทร ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธัญญภัส ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธัญญภัสร์ ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธัญญมงคล ทัน-ยะ-มง-คน ชาย
ธัญญมัย ทัน-ยะ-ไม หญิง
ธัญญ์รภัสร์ ทัน-ระ-พัด หญิง
ธัญญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด หญิง
ธัญญ์ลภัส ทัน-ละ-พัด หญิง
ธัญญลักษณ์ ทัน-ยะ-ลัก หญิง
ธัญญ์ลักษณ์ ทัน-ยะ-ลัก หญิง
ธัญญ์วรัตน์ ทัน-วะ-รัด หญิง
ธัญญสรณ์ ทัน-ยะ-สอน หญิง
ธัญญสินี ทัน-ยะ-สิ-นี หญิง
ธัญญอร ทัน-ยะ-ออน หญิง
ธัญญา ทัน-ยา หญิง
ธัญญาพร ทัน-ยา-พอน หญิง
ธัญญาภรณ์ ทัน-ยา-พอน หญิง
ธัญญารัตน์ ทัน-ยา-รัด หญิง
ธัญญาลักษณ์ ทัน-ยา-ลัก หญิง
ธัญญาวีร์ ทัน-ยา-วี หญิง
ธัญญ์ ทัน ชาย
ธัญดร ทัน-ดอน ชาย
ธัญเดช ทัน-ยะ-เดด ชาย
ธัญทิพย์ ทัน-ยะ-ทิบ หญิง
ธัญเทพ ทัน-ยะ-เทบ ชาย
ธัญธนัสถ์ ทัน-ยะ-ทะ-นัด หญิง
ธัญธร ทัน-ยะ-ทอน ชาย
ธัญธรณ์ ธัน-ยะ-ทอน ชาย
ธัญนพ ทัน-ยะ-นบ ชาย
ธัญ์นารา ทะ-นา-รา หญิง
ธัญปวีณ์ ทัน-ยะ-ปะ-วี หญิง
ธัญพร ทัน-ยะ-พอน หญิง
ธัญพัชร ทัน-ยะ-พัด ชาย
ธัญพัฒน์ ทัน-ยะ-พัด ชาย
ธัญพิชชา ทัน-ยะ-พิด-ชา หญิง
ธัญพิทย์ ทัน-ยะ-พิด ชาย
ธัญพิมล ทัน-ยะ-พิ-มน หญิง
ธัญพิศา ทัน-ยะ-พิด หญิง
ธัญพิสิษฐ์ ทัน-ยะ-พิ-สิด ชาย
ธัญภา ทัน-ยะ-พา หญิง
ธัญภากรณ์ ทัน-ยะ-พา-กอน หญิง
ธัญมน ทัน-ยะ-มน หญิง
ธัญยธรณ์ ทัน-ยะ-พอน หญิง
ธัญยพรรณ ทัน-ยะ-พัน หญิง
ธัญยภรณ์ ทัน-ยะ-พอน หญิง
ธัญรดา ทัน-ยะ-ระ-ดา หญิง
ธัญรดี ทัน-ยะ-ระ-ดี หญิง
ธัญรตี ทัน-ยะ-ระ-ตี หญิง
ธัญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด หญิง
ธัญเรศ ทัน-ยะ-เรด หญิง
ธัญลักษณ์ ทัน-ยะ-ลัก หญิง
ธัญวรภรณ์ ทัน-ยะ-วอ-ระ-พอน หญิง
ธัญวรัตน์ ทัน-ยะ-วะ-รัด หญิง
ธัญวรัตม์ ทัน-วะ-รัด หญิง
ธัญวรา ทัน-ยะ-วะ-รา หญิง
ธัญวรินทร์ ทัน-ยะ-วะ-ริน หญิง
ธัญวรุตม์ ทัน-ยะ-วะ-รุด ชาย
ธัญวลัย ทัน-ยะ-วะ-ไล หญิง
ธัญวัจน์ ทัน-ยะ-วัด ชาย
ธัญวัลย์ ทัน-ยะ-วัน หญิง
ธัญสมร ทัน-สะ-หมอน หญิง
ธัญสรณ์ ทัน-ยะ-สอน หญิง
ธัญสินี ทัน-ยะ-สิ-นี หญิง
ธันยกมล ทัน-ยะ-กะ-มน หญิง
ธันยกานต์ ทัน-ยะ-กาน หญิง
ธันย์ชญา ทัน-ชะ-ยา หญิง
ธันยชนก ทัน-ยะ-ชะ-นก หญิง
ธันย์ชนก ทัน-ชะ-นก หญิง
ธันย์ชยา ทัน-ชะ-ยา หญิง
ธันย์ญาณิศ ทัน-ยา-นิด หญิง
ธันย์ดารินทร์ ทัน-ดา-ริน หญิง
ธันยธร ทัน-ยะ-ทอน หญิง
ธันยธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ชาย
ธันยนันท์ ทัน-ยะ-นัน หญิง
ธันย์นิชา ทัน-นิ-ชา หญิง
ธันย์นิดา ทัน-นิ-ดา หญิง
ธันย์นิภา ทัน-นิ-พา หญิง
ธันยพงศ์ ทัน-ยะ-พง ชาย
ธันยพร ทัน-ยะ-พอน หญิง
ธันยพัฒน์ ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธันยพัต ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธันยภรณ์ ทัน-ยะ-พอน หญิง
ธันยภัท ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธันยภัทร์ ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธันยภัสร์ ทัน-ยะ-พัด หญิง
ธันยมัย ทัน-ยะ-ไม หญิง
ธันยรัตน์ ทัน-ยะ-รัด หญิง
ธันยรัศมิ์ ทัน-ยะ-รัด หญิง
ธันย์วรี ทัน-วะ-รี หญิง
ธันยวิชญ์ ทัน-ยะ-วิด ชาย
ธันยวีร์เวท ทัน-ยะ-วี-เวด หญิง
ธันยวีร์ ทัน-ยะ-วี ชาย
ธันยสิตา ทัน-ยะ-สิ-ตา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น