ชื่อมงคลลำดับที่ 5301-5400
ชื่ออ่านว่าเพศ
ทินกฤต ทิน-นะ-กริด ชาย
ทินโชติ ทิน-นะ-โชด ชาย
ทินปภา ทิน-ปะ-พา หญิง
ทินพันธุ์ ทิน-นะ-พัน ชาย
ทินภัทร ทิน-นะ-พัด ชาย
ทินมณี ทิน-มะ-นี หญิง
ทิพญาดา ทิบ-ยา-ดา หญิง
ทิพนาถ ทิบ-พะ-นาด หญิง
ทิพปรียา ทิบ-ปรี-ยา หญิง
ทิพพ์วิภา ทิบ-วิ-พา หญิง
ทิพภา ทิบ-พา หญิง
ทิพย์กมล ทิบ-กะ-มน หญิง
ทิพย์ชญาน์ ทิบ-ชะ-ยา หญิง
ทิพย์ญาดา ทิบ-ยา-ดา หญิง
ทิพย์ธัญธร ทิบ-ทัน-ยะ-ทอน หญิง
ทิพย์ปรียา ทิบ-ปรี-ยา หญิง
ทิพย์ยุคลธร ทิบ-ยุ-คน-ทอน หญิง
ทิพย์ยุคล ทิบ-ยุ-คน หญิง
ทิพยรัตน์ ทิบ-พะ-ยะ-รัด หญิง
ทิพย์รัตน์ ทิบ-พะ-รัด หญิง
ทิพยรัศมิ์ ทิบ-พะ-ยะ-รัด หญิง
ทิพย์รัศมิ์ ทิบ-พะ-รัด หญิง
ทิพย์วดี ทิบ-วะ-ดี หญิง
ทิพย์วรรณ ทิบ-วัน,ทิบ-พะ-วัน หญิง
ทิพย์วรา ทิบ-วะ-รา หญิง
ทิพย์วรินทร์ ทิบ-วะ-ริน หญิง
ทิพย์วัลย์ ทิบ-พะ-วัน หญิง
ทิพย์วาณี ทิบ-วา-นี หญิง
ทิพย์วารินทร์ ทิบ-วา-ริน หญิง
ทิพย์วารี ทิบ-วา-รี หญิง
ทิพย์วิมล ทิบ-วิ-มน หญิง
ทิพย์ศร ทิบ-สอน หญิง
ทิพย์ศิริน ทิบ-สิ-ริน หญิง
ทิพย์ศิริ ทิบ-สิ-หริ หญิง
ทิพยสกุล ทิบ-พะ-ยะ-สะ-กุน หญิง
ทิพยสุดา ทิบ-พะ-ยะ-สุ-ดา หญิง
ทิพย์สุดา ทิบ-สุ-ดา หญิง
ทิพย์สุภา ทิบ-สุ-พา หญิง
ทิพย์สุมน ทิบ-สุ-มน หญิง
ทิพย์อัปสร ทิบ-อับ-สอน หญิง
ทิพย์อาภา ทิบ-อา-พา หญิง
ทิพย์อุบล ทิบ-อุ-บน หญิง
ทิพยาภรณ์ ทิบ-พะ-ยา-พอน หญิง
ทิพยาภา ทิบ-พะ-ยา-พา หญิง
ทิพย์ ทิบ ชาย
ทิพรรณ ทิบ-วัน หญิง
ทิพวรรณ ทิบ-พะ-วัน หญิง
ทิพวัลย์ ทิบ-พะ-วัน หญิง
ทิพากร ทิ-พา-กอน ชาย
ทิพานัน ทิ-พา-นัน หญิง
ทิพานันท์ ทิ-พา-นัน หญิง
ทิพาภรณ์ ทิ-พา-พอน หญิง
ทิภาพร ทิ-พา-พอน หญิง
ทิม ทิม หญิง
ทิวา ทิ-วา ชาย
ทิวากร ทิ-วา-กอน ชาย
ทิสา ทิ-สา หญิง
ทีปกร ทีบ-ปะ-กอน ชาย
ทีปต์เดช ทีบ-เดด ชาย
ทีปวิทย์ ที-ปะ-วิด ชาย
ทีปังกร ที-ปัง-กอน ชาย
เทติยา เท-ติ-ยา หญิง
เทพ เทบ ชาย
เทพคณิน เทบ-คะ-นิน ชาย
เทพชัย เทบ-ไช ชาย
เทพนารี เทบ-นา-รี หญิง
เทพพงศ์ เทบ-พง ชาย
เทพพิทักษ์ เทบ-พิ-ทัก ชาย
เทพรักษ์ เทบ-พะ-รัก ชาย
เทพฤทธิ์ เทบ-พะ-ริด ชาย
เทพอัปสร เทบ-อับ-สอน หญิง
เทวกฤต เท-วะ-กริด ชาย
เทวทัศน์ เท-วะ-ทัด ชาย
เทวธัญญ์ เท-วะ-ทัน ชาย
เทวฤทธิ์ เท-วะ-ริด ชาย
เทวี เท-วี หญิง
เทเวศร์ เท-เวด ชาย
เทอดไทย เทิด-ไท ชาย
เทอดพงษ์ เทิด-พง ชาย
เทิดภูมิ เทิด-พูม ชาย
เทิดศักดิ์ เทิด-สัก ชาย
เทียนชัย เทียน-ไช ชาย
เทียนพุทธชาติ เทียน-พุด-ทะ-ชาด หญิง
เทียม เทียม ชาย
แทนคุณ แทน-คุน ชาย
แทนตะวัน แทน-ทะ-วัน ชาย
แทนบัว แทน-บัว หญิง
แทนรัก แทน-รัก หญิง
ไทย ไท หญิง
ไทยคึก ไท-คีก หญิง
ไทยทำ ไท-ทำ หญิง
ธง ทง ชาย
ธงชัย ทง-ไช ชาย
ธชนกพร ทะ-ชะ-นก-พอน หญิง
ธชรัฐ ทะ-ชะ-รัด ชาย
ธชษร ทะ-ชะ-สอน หญิง
ธญญธร ทน-ยะ-ทอน หญิง
ธญศร ทะ-ยะ-สอน หญิง
ธญานี ทะ-ยา-นี หญิง
ธณ ทน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี