ชื่อมงคลลำดับที่ 5101-5200
ชื่ออ่านว่าเพศ
เตชิต เต-ชิด ชาย
เตชิตพัฒน์ เต-ชิ-ตะ-พัด ชาย
เตชินท์ทัพพ์ เต-ชิน-ทับ ชาย
เตชินทร์ เต-ชิน ชาย
เตชินท์วิพัฒน์ เต-ชิน-วิ-พัด ชาย
เตชินท์ เต-ชิน ชาย
เตชินี เต-ชิ-นี หญิง
เตชินีฐ์ เต-ชิ-นี หญิง
เตโช เต-โช ชาย
เตโชดม เต-โช-ดม ชาย
เต็มยุดา เต็ม-ยุ-ดา หญิง
เตมีย์ เต-มี ชาย
เตวิช เต-วิด ชาย
เต๋า เต๋า ชาย
เติม เติม ชาย
เติมพงศ์ เติม-พง ชาย
เติมศักดิ์ เติม-สัก ชาย
แต้มฝัน แต้ม-ฝัน หญิง
โตชิยาสุ โต-ชิ-ยา-สุ ชาย
ไตร ไตร ชาย
ไตรจักร ไตร-จัก ชาย
ไตรเทพ ไตร-เทบ ชาย
ไตรรัตน์ ไตร-รัด ชาย
ไตรลักษณ์ ไตร-ลัก หญิง
ถกนธ์ ถะ-กน ชาย
ถกลเกียรติ ถะ-กน-เกียด ชาย
ถกลชาญ ถะ-กน-ชาน ชาย
ถนอม ถะ-หนอม ชาย
ถนอมบงกช ถะ-หนอม-บง-กด หญิง
ถนอมพร ถะ-หนอม-พอน หญิง
ถนอมพันธ์ ถะ-หนอม-พัน ชาย
ถมทอง ถม-ทอง หญิง
ถลัชนันท์ ถะ-ลัด-ชะ-นัน ชาย
ถวัลย์ ถะ-หวัน ชาย
ถวิล ถะ-หวิน ชาย
ถานนท์ ถา-นัน ชาย
ถาวร ถา-วอน ชาย
ถาวรี ถา-วะ-รี หญิง
ถิงถิง ถิง-ถิง หญิง
ถิ่น ถิ่น ชาย
ถิรกร ถิ-ระ-กอน ชาย
ถิรญา ถิ-ระ-ยา หญิง
ถิรณัฎฐ์ ถิ-ระ-นัด หญิง
ถิรพร ถิ-ระ-พอน หญิง
ถิรภัทร ถิ-ระ-พัด ชาย
ถิรเมธ ถิ-ระ-เมด ชาย
ถิรวิชญ์ ถิ-ระ-วิด ชาย
ถิรวุฒิ ถิ-ระ-วุด ชาย
เถาว์ธรรม เถา-ทำ ชาย
ทชากร ทะ-ชา-กอน ชาย
ทณิษา ทะ-นิ-สา หญิง
ทดาภา ทะ-ดา-พา หญิง
ทนงค์ ทะ-นง ชาย
ทนงชัย ทะ-นง-ไช หญิง
ทนงศักดิ์ ทะ-นง-สัก ชาย
ทนงสรรค์ ทะ-นง-สัน ชาย
ทนุธรรม ทะ-นุ-ทำ ชาย
ทพัชชา ทะ-พัด-ชา หญิง
ทม ทม ชาย
ทมอภิชัย ทม-อะ-พิ-ไช ชาย
ทมิตา ทะ-มิ-ตา หญิง
ทยากร ทะ-ยา-กอน ชาย
ทยิดา ทะ-ยิ-ดา หญิง
ทยุต ทะ-ยุด ชาย
ทรงกฤต ทรง-กริด ชาย
ทรงคุณ ทรง-คุน ชาย
ทรงชัย ทรง-สัก ชาย
ทรงทรัพย์ ทรง-ทรับ ชาย
ทรงทิพย์ ทรง-ทิบ ชาย
ทรงธรรม ทรง-ทำ ชาย
ทรงพร ทรง-พอน หญิง
ทรงพล ทรง-พน ชาย
ทรงยศ ทรง-ยด ชาย
ทรงราช ทรง-ราด ชาย
ทรงวุฒิ ทรง-วุด ชาย
ทรงศักดิ์ ทรง-สัก ชาย
ทรงสันต์ ทรง-สัน ชาย
ทรงอัปสร ทรง-อับ-สอน หญิง
ทรรศน ทัด-สน ชาย
ทรรศนันทน์ ทัด-สะ-นัน ชาย
ทรรศนันท์ ทัด-สะ-นัน ชาย
ทรรศพร ทัด-สะ-พอน หญิง
ทรรศวรรณ ทัด-สะ-วัน หญิง
ทรรศิกา ทัด-สิ-กา หญิง
ทรรศิภา ทัน-สิ-พา หญิง
ทระวัต ทระ-วัด ชาย
ทรัณ ทะ-รัน ชาย
ทรัพยณิช ซับ-พะ-ยะ-นิด หญิง
ทรัพย์บุญเลิศ ทรับ-บุน-เลิด ชาย
ทรัพย์พร ซับ-พอน หญิง
ทรัพย์สรัล ทรับ-สะ-รัน หญิง
ทรายแก้ว ทราย-แก้ว หญิง
ทฤฒมน ทริด-ทะ-มน ชาย
ทวิ ทะ-วิ ชาย
ทวิพรรธน์ ทะ-วิ-พัด ชาย
ทวิพล ทะ-วิ-พน ชาย
ทวิวัฒน์ ทะ-วิ-วัด ชาย
ทวี ทะ-วี ชาย
ทวีชัย ทะ-วี-ไช ชาย
ทวีนันท์ ทะ-วี-นัน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี