ชื่อมงคลลำดับที่ 5001-5100
ชื่ออ่านว่าเพศ
เทวฤทธิ์ เท-วะ-ริด ชาย
เทวี เท-วี หญิง
เทเวศร์ เท-เวด ชาย
เทอดไทย เทิด-ไท ชาย
เทอดพงษ์ เทิด-พง ชาย
เทิดภูมิ เทิด-พูม ชาย
เทิดศักดิ์ เทิด-สัก ชาย
เทียนชัย เทียน-ไช ชาย
เทียนพุทธชาติ เทียน-พุด-ทะ-ชาด หญิง
เทียม เทียม ชาย
แทนคุณ แทน-คุน ชาย
แทนตะวัน แทน-ทะ-วัน ชาย
แทนบัว แทน-บัว หญิง
แทนรัก แทน-รัก หญิง
ไทย ไท หญิง
ไทยคึก ไท-คีก หญิง
ไทยทำ ไท-ทำ หญิง
ธง ทง ชาย
ธงชัย ทง-ไช ชาย
ธชนกพร ทะ-ชะ-นก-พอน หญิง
ธชรัฐ ทะ-ชะ-รัด ชาย
ธชษร ทะ-ชะ-สอน หญิง
ธญญธร ทน-ยะ-ทอน หญิง
ธญศร ทะ-ยะ-สอน หญิง
ธญานี ทะ-ยา-นี หญิง
ธณ ทน ชาย
ธณกร ทะ-นะ-กอน ชาย
ธณษา ทะ-นะ-สา หญิง
ธณัจ ทะ-นัด หญิง
ธณัช ทะ-นัด ชาย
ธณัชพงศ์ ทะ-นัด-ชะ-พง ชาย
ธณัฏฐา ทะ-นัด-ถา หญิง
ธณัฐชกรณ์ ทะ-นัด-ชะ-กอน หญิง
ธณัฐดา ทะ-นัด-ดา หญิง
ธณัฐภรณ์ ทะ-นัด-พอน หญิง
ธณัทอร ทะ-นัด-ออน หญิง
ธณายุทธ ทะ-นา-ยุด ชาย
ธณิชา ทะ-นิ-ชา หญิง
ธณิษฐา ทะ-นิด-ถา หญิง
ธดาภรณ์ ทะ-ดา-พอน หญิง
ธน ทน ชาย
ธนกร ทะ-นะ-กอน ชาย
ธนกฤต ทะ-นะ-กริด ชาย
ธนกฤติ ทะ-นะ-กริด ชาย
ธนกฤษ ทะ-นะ-กริด ชาย
ธนกานต์ ทะ-นะ-กาน หญิง
ธนกิจ ทะ-นะ-กิด ชาย
ธนจิรัฏฐ์ ทะ-นะ-จิ-รัด ชาย
ธนฉัต ธะ-นะ-ฉัด ชาย
ธนฉัตร ทะ-นะ-ฉัด ชาย
ธนชัย ทะ-นะ-ไช ชาย
ธนชาต ทะ-นะ-ชาด ชาย
ธนชาติ ทะ-นะ-ชาด ชาย
ธนชิต ทะ-นะ-ชิด ชาย
ธนชุดา ทะ-นะ-ชุ-ดา หญิง
ธนโชต ทะ-นะ-โชด ชาย
ธนโชติ ทะ-นะ-โชด ชาย
ธนญภพ ทะ-นัน-พบ ชาย
ธนณัฏฐ์ ทะ-นะ-นัด หญิง
ธนณัฐ ทะ-นะ-นัด หญิง
ธนดล ทะ-นะ-ดน ชาย
ธนดา ทะ-นะ-ดา หญิง
ธนเดช ทะ-นะ-เดด ชาย
ธนทร ทะ-นะ-ทอน ชาย
ธนทรัพย์ ทะ-นะ-ซับ ชาย
ธนทักษ์ ทะ-นะ-ทัก ชาย
ธนทัต ทะ-นะ-ทัด ชาย
ธนทัศน์ ทะ-นะ-ทัด ชาย
ธนทิพย์ ทะ-นะ-ทิบ หญิง
ธนเทพ ทะ-นะ-เทบ ชาย
ธนธร ทะ-นะ-ทอน ชาย
ธนธรณ์ ทะ-นะ-ทอน หญิง
ธนธัช ทะ-นะ-ทัด ชาย
ธนธาม ทะ-นะ-ทาม ชาย
ธนธีร์ ทะ-นะ-วี ชาย
ธนน ทะ-นน ชาย
ธนนท์ ทะ-นน ชาย
ธนนันท์ ทะ-นะ-นัน ชาย
ธนบดี ทะ-นะ-บอ-ดี ชาย
ธนบูรณ์ ทะ-นะ-บูน ชาย
ธนบูลย์ ทะ-นะ-บูน ชาย
ธนปรียา ทะ-นะ-ปรี-ยา หญิง
ธนพงศ์พันธ์ ทะ-นะ-พง-พัน ชาย
ธนพงศ์ ทะ-นะ-พง ชาย
ธนพชัย ทะ-นบ-ไช ชาย
ธนพนธ์ ทะ-นะ-พน ชาย
ธนพร ทะ-นะ-พอน หญิง
ธนพรรณ ทะ-นะ-พัน หญิง
ธนพล ทะ-นะ-พน ชาย
ธนพัชญ์ ทะ-นะ-พัด ชาย
ธนพัฒน์ ทะ-นะ-พัด ชาย
ธนพัต ทะ-นะ-พัด ชาย
ธนพิชา ทะ-นะ-พิ-ชา หญิง
ธนพิพัฒน์ ทะ-นะ-พิ-พัด ชาย
ธนพิสิฐ ทะ-นะ-พิ-สิด ชาย
ธนภณ ทะ-นะ-พน ชาย
ธนภพ ทะ-นะ-พบ ชาย
ธนภร ทะ-นะ-พอน หญิง
ธนภรณ์ ทะ-นะ-พอน หญิง
ธนภักษ์ ทะ-นะ-พัก ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น