ชื่อมงคลลำดับที่ 4701-4800
ชื่ออ่านว่าเพศ
ตรีรดา ตรี-ระ-ดา หญิง
ตรีระดา ตรี-ระ-ดา หญิง
ตรีรัตน์ ตรี-รัด ชาย
ตรีลักษณ์ ตรี-ลัก หญิง
ตรีวิทย์ ตรี-วิด ชาย
ตรีสรา ตรี-สะ-รา หญิง
ตฤณ ตริน ชาย
ตฤณนก ตริน-นก หญิง
ตฤณวีร์ ตริน-นะ-วี ชาย
ตฤณอนันต์ ตริน-อะ-นัน ชาย
ตวง ตวง หญิง
ตวงทอง ตวง-ทอง หญิง
ตวงทิพย์ ตวง-ทิบ หญิง
ตวงปราชญ์ ตวง-ปราด ชาย
ตวงพร ดวง-พอน หญิง
ตวิษา ตะ-วิ-สา หญิง
ต้องตา ต้อง-ตา หญิง
ตองปิติ ตอง-ปิ-ติ หญิง
ต่อตระกูล ต่อ-ตะ-กูน ชาย
ต่อพงศ์ ต่อ-พง ชาย
ต่อพงษ์ ต่อ-พง ชาย
ต่อพัฒน์ ต่อ-พัด ชาย
ต่อพันธุ์ ต่อ-พัน ชาย
ต่อลาภ ต่อ-ลาบ ชาย
ต่อ ต่อ ชาย
ตะวัน ตะ-วัน ชาย
ตะวันใส ตะ-วัน-ใส หญิง
ตัน ตัน ชาย
ตันหยง ตัน-หยง หญิง
ตาล ตาน หญิง
ติณณ์ณชัย ิติน-นะ-ไช ชาย
ติณณพัฒน์ ติน-นะ-พัด ชาย
ติณณภพ ติน-นะ-พบ ชาย
ติณณภัทร ติน-นะ-พัด ชาย
ติณณภัทร์ ติน-นะ-พัด ชาย
ติณณ์ภัทร ติน-นะ-พัด ชาย
ติณณ์ ติน ชาย
ติณภัทร ติน-นะ-พัด ชาย
ติน ติน ชาย
ติรฤชา ติ-ระ-รึ-ชา หญิง
ตี๋ ตี๋ ชาย
ตุ๊กกี้ ตุ๊ก-กี้ หญิง
ตุ๊กตา ตุ๊ก-กะ-ตา หญิง
ตุล ตุน ชาย
ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ชาย
ตุลธรณ์ ตุน-ละ-ทอน ชาย
ตุลยดา ตุน-ละ-ยะ-ดา หญิง
ตุลยธร ตุน-ยะ-ทอน ชาย
ตุลยากร ตุน-ละ-ยา-กอน ชาย
ตุลย์ ตุน ชาย
ตุ๊ ตุ๊ ชาย
เต เต ชาย
เตคุณ เต-คุน ชาย
เตชธรรม เต-ชะ-ทำ ชาย
เตชพล เต-ชะ-พน ชาย
เตชภณ เต-ชะ-พน ชาย
เตชสิทธิ์ เต-ชะ-สิด ชาย
เตชากูล เด-ชา-กูน ชาย
เตชิต เต-ชิด ชาย
เตชิตพัฒน์ เต-ชิ-ตะ-พัด ชาย
เตชินท์ทัพพ์ เต-ชิน-ทับ ชาย
เตชินทร์ เต-ชิน ชาย
เตชินท์วิพัฒน์ เต-ชิน-วิ-พัด ชาย
เตชินท์ เต-ชิน ชาย
เตชินี เต-ชิ-นี หญิง
เตชินีฐ์ เต-ชิ-นี หญิง
เต็มยุดา เต็ม-ยุ-ดา หญิง
เตมีย์ เต-มี ชาย
เตวิช เต-วิด ชาย
เต๋า เต๋า ชาย
เติม เติม ชาย
เติมพงศ์ เติม-พง ชาย
เติมศักดิ์ เติม-สัก ชาย
แต้มฝัน แต้ม-ฝัน หญิง
โตชิยาสุ โต-ชิ-ยา-สุ ชาย
ไตร ไตร ชาย
ไตรจักร ไตร-จัก ชาย
ไตรเทพ ไตร-เทบ ชาย
ไตรรัตน์ ไตร-รัด ชาย
ไตรลักษณ์ ไตร-ลัก หญิง
ถกนธ์ ถะ-กน ชาย
ถนอม ถะ-หนอม ชาย
ถนอมบงกช ถะ-หนอม-บง-กด หญิง
ถนอมพร ถะ-หนอม-พอน หญิง
ถนอมพันธ์ ถะ-หนอม-พัน ชาย
ถมทอง ถม-ทอง หญิง
ถลัชนันท์ ถะ-ลัด-ชะ-นัน ชาย
ถวัลย์ ถะ-หวัน ชาย
ถวิล ถะ-หวิน ชาย
ถานนท์ ถา-นัน ชาย
ถาวร ถา-วอน ชาย
ถาวรี ถา-วะ-รี หญิง
ถิงถิง ถิง-ถิง หญิง
ถิ่น ถิ่น ชาย
ถิรกร ถิ-ระ-กอน ชาย
ถิรญา ถิ-ระ-ยา หญิง
ถิรณัฎฐ์ ถิ-ระ-นัด หญิง
ถิรพร ถิ-ระ-พอน หญิง
ถิรภัทร ถิ-ระ-พัด ชาย
ถิรเมธ ถิ-ระ-เมด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น