ชื่อมงคลลำดับที่ 4601-4700
ชื่ออ่านว่าเพศ
ดาริทธิ์ ดา-ริด ชาย
ดาริน ดา-ริน หญิง
ดารินทร์ ดา-ริน หญิง
ดารุณี ดะ-รุ-นี หญิง
ดาลิศ ดา-ลิด หญิง
ดาว ดาว หญิง
ดาววลี ดาว-วะ-ลี หญิง
ดาวิกา ดา-วิ-กา หญิง
ดาสิรา ดา-สิ-รา ชาย
ดำ ดำ ชาย
ดำเกิง ดำ-เกิง ชาย
ดำเนิน ดำ-เนิน ชาย
ดำรง ดำ-รง ชาย
ดำรงค์ศักดิ์ ดำ-รง-สัก ชาย
ดำรงค์ ดำ-รง ชาย
ดำรงพันธุ์ ดำ-รง-พัน ชาย
ดำรงฤทธิ์ ดำ-รง-ริด ชาย
ดำรงศักดิ์ ดำ-รง-สัก ชาย
ดำรัส ดำ-หรัด ชาย
ดำริ ดำ-หริ ชาย
ดิตถพงษ์ ดิด-ถะ-พง ชาย
ดิเรก ดิ-เหรก ชาย
ดิลก ดิ-หลก ชาย
ดิลกพัฒน์ ดิ-หลก-พัด ชาย
ดิษกุล ดิด-สะ-กุน ชาย
ดิษฐ์พงศ์ ดิด-สะ-พง ชาย
ดิษณ์กร ดิด-สะ-กอน ชาย
ดิษยารินทร์ ดิด-สะ-ยา-ริน หญิง
ดี ดี หญิง
ดีมาก ดี-มาก ชาย
ดีรณา ดี-ระ-นา หญิง
ดุจญดา ดุด-ชะ-ดา หญิง
ดุจดาว ดุด-ดาว หญิง
ดุจเพชร ดุด-เพ็ด หญิง
ดุจฤดี ดุด-รึ-ดี หญิง
ดุลยณัฐ ดุน-ยะ-นัด ชาย
ดุลยเทพ ดุน-ยะ-เทบ ชาย
ดุลยา ดุน-ละ-ยา หญิง
ดุษชิดา ดุด-ชิ-ดา หญิง
ดุษฎี ดุด-สะ-ดี ชาย
ดุษยา ดุด-สะ-ยา หญิง
ดุษยาริน ดุด-สะ-ยา-ริน หญิง
ดุษยารินทร์ ดุด-สะ-ยา-ริน หญิง
ดุษิตา ดุ-สิ-ตา หญิง
ดุสิดา ดุ-สิ-ดา หญิง
ดุสิต ดุ-สิด ชาย
ดุสิตา ดุ-สิ-ตา หญิง
เดช เดด ชาย
เดชชาติ เดด-ชาด ชาย
เดชวิชญ์ เด-ชะ-วิด ชาย
เดชา เด-ชา ชาย
เดชาณิพงศ์ เด-ชา-นิ-พง ชาย
เดชาธร เด-ชา-ทอน ชาย
เดชาบูรณ์ เด-ชา-บูน ชาย
เดชาพงศ์ เด-ชา-พง ชาย
เดชินท์ เด-ชิน ชาย
เดชิษฐ์ เต-ชิด ชาย
เดโช เด-โช ชาย
เด่นชัย เด่น-ไช ชาย
เด่นพงษ์ เด่น-พง ชาย
เด่น เด่น ชาย
เดวินา เด-วิน-นา หญิง
เดือน เดือน หญิง
เดือนคำ เดือน-คำ ชาย
เดือนตา เดือน-ตา หญิง
แดง แดง หญิง
โดมทอง โดม-ทอง ชาย
ตติยา ตะ-ติ-ยา หญิง
ตติยาภรณ์ ตะ-ติ-ยา-พอน หญิง
ต้นกล้า ต้น-กล้า ชาย
ต้นตะวัน ต้น-ตะ-วัน หญิง
ต้นทรัพย์ ต้น-ทรับ ชาย
ตนุนันท์ ตะ-นุ-นัน หญิง
ตนุพัชร ตะ-นุ-พัด หญิง
ตนุพัชร์ ตะ-นุ-พัด หญิง
ตนุพัฒน์ ตะ-นุ-พัด ชาย
ตนุภัทร ตะ-นุ-พัด ชาย
ตนุวิชญ์ ตะ-นุ-วิด ชาย
ต้น ต้น ชาย
ตมิดา ตะ-มิ-ดา หญิง
ตมิศา ตะ-มิ-สา หญิง
ตมิสา ตะ-มิ-สา หญิง
ตรง ตรง ชาย
ตรงธรรม ตรง-ทำ ชาย
ตรรกพณ ตัก-กะ-พน ชาย
ตรรกยะ ตัก-กะ-ยะ ชาย
ตระการ ตระ-กาน ชาย
ตระกูล ตระ-กูน ชาย
ตรัณ ตะ-รัน ชาย
ตรับพร ตรับ-พอน หญิง
ตรัย ไตร ชาย
ตรัยรัตน์ ไตร-รัด ชาย
ตรัส ตรัด ชาย
ตรัสวัต ตะ-รัด-สะ-วัด ชาย
ตรินัยน์ ตริ-ไน ชาย
ตรี ตรี ชาย
ตรีกวินท์ ตรี-กะ-วิน หญิง
ตรีชฎาภรณ์ ตรี-ชะ-ดา-พอน หญิง
ตรีชฎารัศม์ ตรี-ชะ-ดา-รัด หญิง
ตรีนัยน์ ตรี-ไน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น