ชื่อมงคลลำดับที่ 4501-4600
ชื่ออ่านว่าเพศ
ณัฐชยา นัด-ชะ-ยา หญิง
ณัฐชยาพัชร์ นัด-ชะ-ยา-พัด หญิง
ณัฐชรัตน์ นัด-ชะ-รัด หญิง
ณัฐชวรากร นัด-ชะ-วะ-รา-กอน ชาย
ณัฐชัย นัด-ถะ-ไช ชาย
ณัฐชา นัด-ชา หญิง
ณัฐชากฤษฎิ์ นัด-ชา-กริด ชาย
ณัฐชานนท์ นัด-ชา-นน ชาย
ณัฐชานันท์ นัด-ชา-นัน หญิง
ณัฐชารินทร์ นัด-ชา-ริน หญิง
ณัฐชาวรินทร์ นัด-ชา-วะ-ริน หญิง
ณัฐญดา นัด-ยะ-ดา หญิง
ณัฐญดามณี นัด-ยะ-ดา-มะ-นี หญิง
ณัฐญาดา นัด-ถะ-ยา-ดา หญิง
ณัฐฏธิดา นัด-ตะ-ทิ-ดา หญิง
ณัฐฏพัชร์ นัด-ถะ-พัด หญิง
ณัฐฐณิชชา นัด-ถะ-นิด-ชา หญิง
ณัฐฐธิชา นัด-ถะ-ทิ-ชา หญิง
ณัฐฐ์ยา นัด-ถะ-ยา หญิง
ณัฐฐรีย์ นัด-ถะ-รี หญิง
ณัฐฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด ชาย
ณัฐฐ์วศา นัด-วะ-สา หญิง
ณัฐฐวันท์ นัด-ถะ-วัน หญิง
ณัฐฐศิระ นัด-ถะ-สิ-ระ ชาย
ณัฐฐศิริ นัด-ถะ-สิ-หริ หญิง
ณัฐฐา นัด-ถา หญิง
ณัฐฐาชล นัด-ถา-ชน หญิง
ณัฐฐาธิตา นัด-ถา-ทิ-ดา หญิง
ณัฐฐานิตา นัด-ถา-นิ-ตา หญิง
ณัฐฐาพร นัด-ถา-พอน หญิง
ณัฐฐาริกานต์ นัด-ถา-ริ-กาน หญิง
ณัฐฐาวีร์ นัด-ถา-วี หญิง
ณัฐฐิชา นัด-ถิ-ชา หญิง
ณัฐฐิญา นัด-ถิ-ยา หญิง
ณัฐ์ฐิญา นัด-ถิ-ยา หญิง
ณัฐฐิพร นัด-ถิ-พอน หญิง
ณัฐฐ์ นัด หญิง
ณัฐฑริกา นัด-ทะ-ริ-กา หญิง
ณัฐฑิณี นัด-ทิ-นี หญิง
ณัฐณกานต์ นัด-นะ-กาน หญิง
ณัฐณณิชา นัด-ถะ-นะ-นิ-ชา หญิง
ณัฐณต นัด-ถะ-นด ชาย
ณัฐณภัทร นัด-ถะ-นะ-พัด ชาย
ณัฐณภัทร์ นัด-ถะ-นะ-พัด หญิง
ณัฐณรงค์ นัด-นะ-รง ชาย
ณัฐณรินทร์ นัด-นะ-ริน หญิง
ณัฐณรีย์ นัด-นะ-รี หญิง
ณัฐณัชพร นัด-นัด-ชะ-พอน หญิง
ณัฐณิช นัด-ถะ-นิด หญิง
ณัฐณิชย์ นัด-ถะ-นิด หญิง
ณัฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา หญิง
ณัฐณี นัด-ถะ-นี หญิง
ณัฐณีญากรณ์ นัด-ถะ-นี-ยา-กอน หญิง
ณัฐดนัย นัด-ดะ-ไน ชาย
ณัฐดานินทร์ นัด-ถะ-ดา-นิน หญิง
ณัฐดาริน นัด-ถะ-ดา-ริน หญิง
ณัฐดาวี นัด-ดา-วี หญิง
ณัฐทยา นัด-ทะ-ยา หญิง
ณัฐทยาน์ นัด-ทะ-ยา หญิง
ณัฐทิชา นัด-ทิ-ชา หญิง
ณัฐทิตา นัด-ทิ-ตา หญิง
ณัฐธชนพงศ์ นัด-ทะ-ชะ-นะ-พง ชาย
ณัฐ์ธชนพงศ์ นัด-ทะ-ชะ-นะ-พง ชาย
ณัฐธนณัฏฐ์ นัด-ทะ-นะ-นัด หญิง
ณัฐธนัน นัด-ทะ-นัน ชาย
ณัฐธนา นัด-ทะ-นา หญิง
ณัฐธนารีย์ นัด-ทะ-นา-รี หญิง
ณัฐธนาวดี นัด-ทะ-นา-วะ-ดี หญิง
ณัฐธนิฏฐา นัด-ทะ-นิด-ถา หญิง
ณัฐธนิตย์ นัด-ทะ-นิด หญิง
ณัฐธนิน นัด-ทะ-นิน หญิง
ณัฐธนินทร์ นัด-ทะ-นิน หญิง
ณัฐธนิศร นัด-ทะ-นิด-สอน หญิง
ณัฐธเนศ นัด-ทะ-เนด ชาย
ณัฐธภรณ์ นัด-ทะ-พอน หญิง
ณัฐธ์ภัสส์ นัด-ถะ-พัด หญิง
ณัฐธภา นัด-ทะ-พา หญิง
ณัฐธมลพรรณ นัด-ทะ-มน-พัน หญิง
ณัฐธยาน์ นัด-ทะ-ยา หญิง
ณัฐธร นัด-ถะ-ทอน ชาย
ณัฐธรา นัด-ทะ-รา ชาย
ณัฐธัญ นัด-ถะ-ทัน ชาย
ณัฐธัญญา นัด-ทัน-ยา หญิง
ณัฐธัมม์ นัด-ถะ-ทำ ชาย
ณัฐธิญาดา นัด-ทิ-ยา-ดา หญิง
ณัฐธิดา นัด-ทิ-ดา หญิง
ณัฐธิดานัน นัด-ทิ-ดา-นัน หญิง
ณัฐธิดานันท์ นัด-ทิ-ดา-นัน หญิง
ณัฐธิดารา นัด-ทิ-ดา-รา หญิง
ณัฐธิตา นัด-ทิ-ตา หญิง
ณัฐธินันท์ นัด-ทิ-นัน หญิง
ณัฐธิภัทร นัด-ทิ-พัด หญิง
ณัฐธีรา นัด-ที-รา หญิง
ณัฐนนท์ นัด-ถะ-นน ชาย
ณัฐนพิน นัด-นะ-พิน หญิง
ณัฐนภนต์ นัด-นะ-พน ชาย
ณัฐนริน นัด-นะ-ริน หญิง
ณัฐนรี นัด-นะ-รี หญิง
ณัฐนันท์ นัด-ถะ-นัน ชาย
ณัฐนัย นัด-ถะ-ไน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี