ชื่อมงคลลำดับที่ 4201-4300
ชื่ออ่านว่าเพศ
ณัฏฐิชา นัด-ถิ-ชา หญิง
ณัฏฐิดา นัด-ถิ-ดา หญิง
ณัฏฐิตา นัด-ถิ-ตา หญิง
ณัฏฐินีนาถ นัด-ถิ-นี-นาด หญิง
ณัฏฐิพงษ์ นัด-ถิ-พง ชาย
ณัฏฐิพล นัด-ถิ-พน ชาย
ณัฏฐ์ นัด ชาย
ณัฐ นัด หญิง
ณัฐกนก นัด-ถะ-กะ-หนก หญิง
ณัฐกมล นัด-ถะ-กะ-มน หญิง
ณัฐกร นัด-ถะ-กอน ชาย
ณัฐกรณ์ นัด-ถะ-กอน ชาย
ณัฐกรินทร์ นัด-กะ-ริน ชาย
ณัฐกฤต นัด-ถะ-กริด ชาย
ณัฐกฤตา นัด-กริ-ตา หญิง
ณัฐกัญญ์ นัด-ถะ-กัน หญิง
ณัฐกัลยกร นัด-ถะ-กัน-ละ-ยะ-กอน หญิง
ณัฐกาญจน์ นัด-ถะ-กาน หญิง
ณัฐกานต์ นัด-ถะ-กาน หญิง
ณัฐการ นัด-ถะ-กาน ชาย
ณัฐกิตต์ นัด-ถะ-กิด ชาย
ณัฐกิตติ์ นัด-ถะ-กิด ชาย
ณัฐกุล นัด-ถะ-กุน หญิง
ณัฐกุลยา นัด-ถะ-กุน-ละ-ยา หญิง
ณัฐจรรยา นัด-ถะ-จัน-ยา หญิง
ณัฐจาริณี นัด-ถะ-จา-ริ-นี หญิง
ณัฐจารี นัด-ถะ-จา-รี หญิง
ณัฐจิตกานต์ นัด-จิด-ตะ-กาน หญิง
ณัฐชญาดา นัด-ชะ-ยา-ดา ชาย
ณัฐชณิภา นัด-ชะ-นิ-พา หญิง
ณัฐชตา นัด-ถะ-ชะ-ดา หญิง
ณัฐชนน นัด-ชะ-นน ชาย
ณัฐชนนท์ นัด-ถะ-ชะ-นน ชาย
ณัฐชนันท์ นัด-ชะ-นัน หญิง
ณัฐชนา นัด-ชะ-นา หญิง
ณัฐชนิตา นัด-ชะ-นิ-ตา หญิง
ณัฐชพิมพ์ นัด-ชะ-พิม หญิง
ณัฐชมธร นัด-ถะ-ชม-ทอน หญิง
ณัฐชยา นัด-ชะ-ยา หญิง
ณัฐชยาพัชร์ นัด-ชะ-ยา-พัด หญิง
ณัฐชรัตน์ นัด-ชะ-รัด หญิง
ณัฐชวรากร นัด-ชะ-วะ-รา-กอน ชาย
ณัฐชัย นัด-ถะ-ไช ชาย
ณัฐชา นัด-ชา หญิง
ณัฐชากฤษฎิ์ นัด-ชา-กริด ชาย
ณัฐชานนท์ นัด-ชา-นน ชาย
ณัฐชานันท์ นัด-ชา-นัน หญิง
ณัฐชารินทร์ นัด-ชา-ริน หญิง
ณัฐชาวรินทร์ นัด-ชา-วะ-ริน หญิง
ณัฐญดา นัด-ยะ-ดา หญิง
ณัฐญดามณี นัด-ยะ-ดา-มะ-นี หญิง
ณัฐญาดา นัด-ถะ-ยา-ดา หญิง
ณัฐฏธิดา นัด-ตะ-ทิ-ดา หญิง
ณัฐฏพัชร์ นัด-ถะ-พัด หญิง
ณัฐฐณิชชา นัด-ถะ-นิด-ชา หญิง
ณัฐฐศิระ นัด-ถะ-สิ-ระ ชาย
ณัฐฐศิริ นัด-ถะ-สิ-หริ หญิง
ณัฐฐา นัด-ถา หญิง
ณัฐฐาชล นัด-ถา-ชน หญิง
ณัฐฐาธิตา นัด-ถา-ทิ-ดา หญิง
ณัฐฐานิตา นัด-ถา-นิ-ตา หญิง
ณัฐฐาพร นัด-ถา-พอน หญิง
ณัฐฐาวีร์ นัด-ถา-วี หญิง
ณัฐฐิพร นัด-ถิ-พอน หญิง
ณัฐฐ์ นัด หญิง
ณัฐฑริกา นัด-ทะ-ริ-กา หญิง
ณัฐฑิณี นัด-ทิ-นี หญิง
ณัฐณกานต์ นัด-นะ-กาน หญิง
ณัฐณภัทร นัด-ถะ-นะ-พัด ชาย
ณัฐณภัทร์ นัด-ถะ-นะ-พัด หญิง
ณัฐณรงค์ นัด-นะ-รง ชาย
ณัฐณรินทร์ นัด-นะ-ริน หญิง
ณัฐณรีย์ นัด-นะ-รี หญิง
ณัฐณัชพร นัด-นัด-ชะ-พอน หญิง
ณัฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา หญิง
ณัฐดนัย นัด-ดะ-ไน ชาย
ณัฐดานินทร์ นัด-ถะ-ดา-นิน หญิง
ณัฐดาริน นัด-ถะ-ดา-ริน หญิง
ณัฐทยา นัด-ทะ-ยา หญิง
ณัฐทยาน์ นัด-ทะ-ยา หญิง
ณัฐทิชา นัด-ทิ-ชา หญิง
ณัฐทิตา นัด-ทิ-ตา หญิง
ณัฐธนณัฏฐ์ นัด-ทะ-นะ-นัด หญิง
ณัฐธนัน นัด-ทะ-นัน ชาย
ณัฐธนา นัด-ทะ-นา หญิง
ณัฐธนินทร์ นัด-ทะ-นิน หญิง
ณัฐธนิศร นัด-ทะ-นิด-สอน หญิง
ณัฐธภรณ์ นัด-ทะ-พอน หญิง
ณัฐธ์ภัสส์ นัด-ถะ-พัด หญิง
ณัฐธภา นัด-ทะ-พา หญิง
ณัฐธมลพรรณ นัด-ทะ-มน-พัน หญิง
ณัฐธยาน์ นัด-ทะ-ยา หญิง
ณัฐธร นัด-ถะ-ทอน ชาย
ณัฐธรา นัด-ทะ-รา ชาย
ณัฐธัญ นัด-ถะ-ทัน ชาย
ณัฐธัญญา นัด-ทัน-ยา หญิง
ณัฐธัมม์ นัด-ถะ-ทำ ชาย
ณัฐธิญาดา นัด-ทิ-ยา-ดา หญิง
ณัฐธิดา นัด-ทิ-ดา หญิง
ณัฐธิดานัน นัด-ทิ-ดา-นัน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น