ชื่อมงคลลำดับที่ 4101-4200
ชื่ออ่านว่าเพศ
ณจันทร์ นะ-จัน หญิง
ณจารี นะ-จา-รี หญิง
ณฉัตร นะ-ฉัด หญิง
ณชกนก นะ-ชะ-กะ-หนก หญิง
ณชญาดา นะ-ชะ-ยา-ดา หญิง
ณชนก นะ-ชะ-นก หญิง
ณชนนท์ นะ-ชะ-นน ชาย
ณชพล นะ-ชะ-พน ชาย
ณชภัช นะ-ชะ-พัด ชาย
ณชล นะ-ชน ชาย
ณเชษฐ นะ-เชด หญิง
ณเชษฐา นะ-เชด-ถา หญิง
ณญาดา นะ-ยา-ดา หญิง
ณญาตา นะ-ยา-ตา หญิง
ณฎารัตน์ นะ-ดา-รัด หญิง
ณฎาษาฒ์ นะ-ดา-สา หญิง
ณฏฐ์ นด หญิง
ณฐ นด ชาย
ณฐกร นะ-ถะ-กอน หญิง
ณฐกันย์ นะ-ถะ-กัน หญิง
ณฐชนันท์ นะ-ถะ-ชะ-นัน ชาย
ณฐชารินทร์ นะ-ถะ-ชา-ริน หญิง
ณฐโชค นะ-ถะ-โชก ชาย
ณฐดน นะ-ถะ-ดน ชาย
ณฐเดช นะ-ถะ-เดด ชาย
ณฐนน นะ-ถะ-นน หญิง
ณฐนนท นะ-ถะ-นน ชาย
ณฐนนท์ นะ-ถะ-นน ชาย
ณฐพงศ์ นะ-ถะ-พง ชาย
ณฐพร นะ-ถะ-พอน หญิง
ณฐพรต นะ-ถะ-พรด ชาย
ณฐพรรค์ นะ-ถะ-พัน หญิง
ณฐพฤฒ นะ-ถะ-พรึด ชาย
ณฐพฤทธ์ นะ-ถะ-พรึด ชาย
ณฐพล นะ-ถะ-พน ชาย
ณฐพัชร นะ-ถะ-พัด ชาย
ณฐพัชร์ นะ-ถะ-พัด หญิง
ณฐพัฒน์ นะ-ถะ-พัด ชาย
ณฐภณ นะ-ถะ-พน ชาย
ณฐภัค นะ-ถะ-พัก หญิง
ณฐภัทร นะ-ถะ-พัด ชาย
ณฐภา นะ-ถะ-พา หญิง
ณฐมน นะ-ถะ-มน หญิง
ณฐมนัส นะ-ถะ-มะ-นัด ชาย
ณฐยา นะ-ถะ-ยา หญิง
ณฐรณินทร์ นะ-ถะ-ระ-นิน หญิง
ณฐรมณ์ นะ-ถะ-รม หญิง
ณฐรักษ์ นะ-ถะ-รัก หญิง
ณฐรัช นะ-ถะ-รัด ชาย
ณฐรัชต์ นะ-ถะ-รัด ชาย
ณฐรัฐ นะ-ถะ-รัด ชาย
ณฐรัตน์ นะ-ถะ-รัด หญิง
ณฐลักษณ์ นะ-ถะ-ลัก หญิง
ณฐวงศ์ นะ-ถะ-วง ชาย
ณฐวรรณ นะ-ถะ-วัน หญิง
ณฐวรรธน์ นะ-ถะ-วัด ชาย
ณฐวัฒน์ นะ-ถะ-วัด ชาย
ณฐวัทน์ นะ-ถะ-วัด ชาย
ณฐวีร์ นะ-ถะ-วี ชาย
ณฐศศิร์ นะ-ถะ-สะ-สิ หญิง
ณฐา นะ-ถา หญิง
ณฐาภพ นะ-ถา-พบ ชาย
ณฐิดา นะ-ถิ-ดา หญิง
ณฐินี นะ-ถิ-นี หญิง
ณณิชสรณ์ นะ-นิ-ชะ-สอน หญิง
ณณิชา นะ-นิ-ชา หญิง
ณดล นะ-ดน ชาย
ณดา นะ-ดา หญิง
ณดาณัฏฐ์ นะ-ดา-นัด หญิง
ณดาณัฏฐุ์ นะ-ดา-นัด หญิง
ณดาณัฐ นะ-ดา-นัด หญิง
ณดาธร นะ-ดา-ทอน ชาย
ณดาธาร นะ-ดา-ทาน หญิง
ณดาปณีธิ์ นะ-ดา-ปะ-นี หญิง
ณดาวรินทร์ นะ-ดา-วะ-ริน หญิง
ณดิษญ์ นะ-ดิด ชาย
ณเดชน์ นะ-เดด ชาย
ณตกมล นะ-ตะ-กะ-มน หญิง
ณตฤณ นะ-ตริน ชาย
ณตะวัน นะ-ตะ-วัน ชาย
ณทศา นะ-ทะ-สา หญิง
ณทัต นะ-ทัด ชาย
ณทิพย์รดา นะ-ทิบ-ระ-ดา หญิง
ณทิพรดา นะ-ทิบ-ระ-ดา หญิง
ณธชา นะ-ทะ-ชา ชาย
ณธเดช นะ-ทะ-เดด ชาย
ณธภัท นะ-ทะ-พัด ชาย
ณธรรศวงค์ นะ-ทัด-สะ-วง หญิง
ณธรักษ์ นะ-ทะ-รัก ชาย
ณธษา นะ-ทะ-สา หญิง
ณธัช นะ-ทัด ชาย
ณธัญญาธร นะ-ทัน-ยา-ทอน หญิง
ณธิกา นะ-ทิ-กา หญิง
ณธิดา นะ-ทิ-ดา หญิง
ณธีร์ นะ-ที ชาย
ณนนท์ นะ-นน ชาย
ณนภัทร นะ-นะ-พัด ชาย
ณนัท นะ-นัด ชาย
ณปกรณ์ นะ-ปะ-กอน ชาย
ณปณต นะ-ปะ-นด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี