ชื่อมงคลลำดับที่ 4101-4200
ชื่ออ่านว่าเพศ
ณัฎฐา นัด-ถา ชาย
ณัฏฐกมล นัด-ถะ-กะ-มน หญิง
ณัฏฐกร นัด-ถะ-กอน ชาย
ณัฏฐ์กฤตา นัด-กริ-ตา หญิง
ณัฏฐกฤติ นัด-ถะ-กริด ชาย
ณัฏฐกันย์ นัด-ถะ-กัน หญิง
ณัฏฐ์กันย์ นัด-ตะ-กัน หญิง
ณัฏฐ์กานดา นัด-กาน-ดา หญิง
ณัฏฐการ นัด-ถะ-กาน ชาย
ณัฏฐกิตติ์ นัด-ถะ-กิด ชาย
ณัฏฐกุล นัด-ถะ-กุน หญิง
ณัฏฐ์คชา นัด-คะ-ชา ชาย
ณัฏฐ์คเนศ นัด-คะ-เนด ชาย
ณัฏฐ์จิณณ์ นัด-จิน ชาย
ณัฏฐ์ชญาณี นัด-ชะ-ยา-นี หญิง
ณัฏฐ์ชญานี นัด-ชะ-ยา-นี หญิง
ณัฏฐ์ชญา นัด-ชะ-ยา หญิง
ณัฏฐ์ชฎิล นัด-ชะ-ดิน ชาย
ณัฏฐชยา นัด-ถะ-ชะ-ยา หญิง
ณัฏฐ์ชรินทร์ นัด-ชะ-ริน หญิง
ณัฏฐ์ชวัล นัด-ชะ-วัน ชาย
ณัฏฐชสรณ์ นัด-ถะ-ชะ-สอน หญิง
ณัฏฐชัย นัด-ถะ-ไช ชาย
ณัฏฐ์ชานันท์ นัด-ชา-นัน หญิง
ณัฏฐ์ฐิพล นัด-ถิ-พน ชาย
ณัฏฐ์ณรัณ นัด-นะ-รัน หญิง
ณัฏฐ์ณิชชา นัด-นิด-ชา หญิง
ณัฏฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา หญิง
ณัฏฐ์ณิชา นัด-นิ-ชา หญิง
ณัฏฐ์ณิศชา นัด-นิด-ชา หญิง
ณัฏฐดนัย นัด-ถะ-ดะ-ไน ชาย
ณัฏฐ์ดนัย นัด-ดะ-ไน ชาย
ณัฏฐดล นัด-ถะ-ดน ชาย
ณัฏฐดาริน นัด-ถะ-ดา-ริน หญิง
ณัฏฐดารินทร์ นัด-ถะ-ดา-ริน หญิง
ณัฏฐทีป์ นัด-ถะ-ที ชาย
ณัฏฐ์ธนกร นัด-ทะ-นา-กอน ชาย
ณัฏฐ์ธนัน นัด-ทะ-นัน ชาย
ณัฏฐ์ธยาน์ นัด-ทะ-ยา หญิง
ณัฏฐธิดา นัด-ถะ-ทิ-ดา หญิง
ณัฏฐ์ธิดา นัด-ทิ-ดา หญิง
ณัฏฐ์นนท์ นัด-ตะ-นน หญิง
ณัฏฐ์นรี นัด-นะ-รี หญิง
ณัฏฐนันท์ นัด-ถะ-นัน ชาย
ณัฏฐนิภา นัด-ถะ-นิ-พา หญิง
ณัฏฐปภัสร์ นัด-ถะ-ปะ-พัด หญิง
ณัฏฐ์ปภาสรณ์ นัด-ปะ-พา-สอน หญิง
ณัฏฐ์ปวีณ์ นัด-ปะ-วี หญิง
ณัฏฐพง นัด-ถะ-พง ชาย
ณัฏฐพงศ์ นัด-ถะ-พง ชาย
ณัฏฐพงษ์ นัด-ถะ-พง ชาย
ณัฏฐ์พงษ์ นัด-พง ชาย
ณัฏฐ์พง นัด-พง ชาย
ณัฏฐพร นัด-ถะ-พอน หญิง
ณัฏฐพรรณ นัด-ถะ-พัน หญิง
ณัฏฐพล นัด-ถะ-พน ชาย
ณัฏฐ์พล นัด-พน ชาย
ณัฏฐพัชร นัด-ถะ-พัด ชาย
ณัฏฐพัชร์ นัด-ถะ-พัด หญิง
ณัฏฐ์พัชร์ นัด-ตะ-พัด ชาย
ณัฏฐพัฒน์ นัด-ถะ-พัด ชาย
ณัฏฐ์พิชา นัด-พิ-ชา หญิง
ณัฏฐ์พิดา นัด-พิ-ดา หญิง
ณัฏฐภพ นัด-ถะ-พบ ชาย
ณัฏฐ์ภศา นัด-พะ-สา หญิง
ณัฏฐ์ภัค นัด-ตะ-พัก หญิง
ณัฏฐภัณฑ์ นัด-ถะ-พัน ชาย
ณัฏฐ์ภัทรา นัด-พัด-ทรา หญิง
ณัฏฐ์ภัทร์ นัด-พัด ชาย
ณัฏฐภัสสร นัด-ถะ-พัด-สอน หญิง
ณัฏฐ์ภัสสร นัด-พัด-สอน หญิง
ณัฏฐภูมิ นัด-ถะ-พูม ชาย
ณัฏฐยศ นัด-ถะ-ยด ชาย
ณัฏฐรดา นัด-ถะ-ระ-ดา หญิง
ณัฏฐ์รวี นัด-ระ-วี หญิง
ณัฏฐ์รียา นัด-ถะ-รี-ยา หญิง
ณัฏฐฤทธิ์ นัด-ถะ-ริด ชาย
ณัฏฐ์ฤทัย นัด-รึ-ไท หญิง
ณัฏฐวดี นัด-ถะ-วะ-ดี หญิง
ณัฏฐ์วรดี นัด-วอ-ระ-ดี หญิง
ณัฏฐวรรณ นัด-ถะ-วัน หญิง
ณัฏฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด ชาย
ณัฏฐ์วศา นัด-วะ-สา หญิง
ณัฏฐวัฒน์ นัด-ถะ-วัด ชาย
ณัฏฐวาณี นัด-ถะ-วา-นี หญิง
ณัฏฐวิชญ์ นัด-ถะ-วิด ชาย
ณัฏฐ์วิภา นัด-วิ-ภา หญิง
ณัฏฐวี นัด-ถะ-วี ชาย
ณัฏฐวีร์ นัด-ถะ-วี หญิง
ณัฏฐวีรา นัด-ถะ-วี-รา หญิง
ณัฏฐวุฒิ นัด-ถะ-วุด ชาย
ณัฏฐศศิ นัด-ถะ-สะ-สิ หญิง
ณัฏฐสินี นัด-ถะ-สิ-นี หญิง
ณัฏฐอรรถ นัด-ถะ-อัด ชาย
ณัฏฐา นัด-ถา หญิง
ณัฏฐากร นัด-ถา-กอน หญิง
ณัฏฐาโชติ นัด-ถา-โชด หญิง
ณัฏฐาณิชา นัด-ถา-นิ-ชา หญิง
ณัฏฐาพัชญ์ นัด-ถา-พัด หญิง
ณัฏฐาภรณ์ นัด-ถา-พอน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น