ชื่อมงคลลำดับที่ 4001-4100
ชื่ออ่านว่าเพศ
ณภัทร์ศราภรณ์ นะ-พัด-สะ-รา-พอน หญิง
ณภัทรารัตน์ นะ-พัด-ทรา-รัด หญิง
ณภัศศรัณย์ นะ-พัด-สะ-รัน หญิง
ณภัสชญา นะ-พัด-ชะ-ยา หญิง
ณภัสนันท์ นะ-พัด-สะ-นัน หญิง
ณภัสภรณ์ นะ-พัด-สะ-พอน หญิง
ณภัสร์นันท์ นะ-พัด-นัน หญิง
ณภัสวรรณ สะ-พัด-สะ-วัน หญิง
ณภัสสรณ์ นะ-พัด-สอน หญิง
ณภาภัช นะ-พา-พัด หญิง
ณภูมิ นะ-พูม ชาย
ณภูมินทร์ นะ-พู-มิน ชาย
ณมน นะ-มน หญิง
ณรงค์กร นะ-รง-กอน ชาย
ณรงค์ชัย นะ-รง-ไช ชาย
ณรงค์พล นะ-รง-พน ชาย
ณรงค์ภพ นะ-รง-รบ ชาย
ณรงค์ยศ นะ-รง-ยด ชาย
ณรงค์รัชช์ นะ-รง-รัด ชาย
ณรงค์รัช นะ-รง-รัด ชาย
ณรงค์รัตน์ นะ-รง-รัด หญิง
ณรงค์ฤทธิ์ นะ-รง-ริด ชาย
ณรงค์วัฒน์ นะ-รง-วัด ชาย
ณรงค์วัส นะ-รง-วัด ชาย
ณรงค์ศักดิ์ นะ-รง-สัก ชาย
ณรงค์ศักย์ นะ-รง-สัก ชาย
ณรงค์ นะ-รง ชาย
ณรณัช นะ-ระ-นัด หญิง
ณรดา นะ-ระ-ดา หญิง
ณรพล นะ-ระ-พน ชาย
ณรษา นะ-ระ-สา หญิง
ณรัก นะ-รัก หญิง
ณรัญญา นะ-รัน-ยา หญิง
ณรัฐ นะ-รัด ชาย
ณรัฐกร นะ-รัด-ถะ-กอน ชาย
ณรันฑิยา นะ-รัน-ทิ-ยา หญิง
ณราชัย นะ-รา-ไช ชาย
ณราวดี นะ-รา-วะ-ดี หญิง
ณริฎ นะ-ริด ชาย
ณริสสาข์ นะ-ริด-สา หญิง
ณรุจ นะ-รุด ชาย
ณฤดี นะ-รึ-ดี หญิง
ณฤต นะ-ริด ชาย
ณฤทัย นะ-รึ-ไท หญิง
ณลวิชชา นน-วิด-ชา หญิง
ณลิตา นะ-ลิ-ตา หญิง
ณวรา นะ-วะ-รา ชาย
ณวรากุล นะ-วะ-รา-กุน หญิง
ณวัฒน์ นะ-วัด ชาย
ณวินดา นะ-วิน-ดา หญิง
ณวิปรียา นะ-วิ-ปรี-ยา หญิง
ณศา นะ-สา หญิง
ณศิพงศ์ นะ-สิ-พง ชาย
ณศิภัสร์ นะ-สิ-พัด หญิง
ณสธน นะ-สะ-ทน ชาย
ณสุดากาญจน์ นะ-สุ-ดา-กาน หญิง
ณหทัย นะ-หะ-ไท หญิง
ณเอก นะ-เอก หญิง
ณัจฉรา นัด-ฉะ-รา หญิง
ณัจฉรียา นัด-ฉะ-รี-ยา หญิง
ณัช นัด ชาย
ณัชชญา นัด-ชะ-ยา หญิง
ณัชชนม์ นัด-ชน ชาย
ณัชชา นัด-ชา หญิง
ณัชชาณัฏฐ์ นัด-ชา-นัด หญิง
ณัชชาพรรณ นัด-ชา-พัน หญิง
ณัชชาพัณณ์ นัด-ชา-พัน หญิง
ณัชชาภัทร นัด-ชา-พัด หญิง
ณัชชารินทร์ นัด-ชา-ริน หญิง
ณัชชารีย์ นัด-ชา-รี ชาย
ณัชญานินทร์ นัด-ยา-นิน หญิง
ณัชฐิติกานต์ นัด-ถิ-ติ-กาน หญิง
ณัชณิชา นัด-นิ-ชา หญิง
ณัชธนากิตติ์ นัด-ทะ-นา-กิด ชาย
ณัชนนท์ นัด-ชะ-นน หญิง
ณัชนพ นัด-ชะ-นบ หญิง
ณัชนันท์ นัด-ชะ-นัน หญิง
ณัชปภา นัด-ชะ-ปะ-พา หญิง
ณัชพงศ์ นัด-ชะ-พง ชาย
ณัชพงษ์ นัด-ชะ-พง ชาย
ณัชพร นัด-ชะ-พอน หญิง
ณัชพล นัด-ชะ-พน ชาย
ณัชภัค นัด-ชะ-พัก ชาย
ณัชภิสา นัด-ชะ-พิ-สา หญิง
ณัชยพร นัด-ชะ-ยะ-พอน หญิง
ณัชร นัด ชาย
ณัชรัตน์ นัด-ชะ-รัด หญิง
ณัชริญา นัด-ชะ-ริ-ยา หญิง
ณัชลัลน์ นัด-ชะ-ลัน หญิง
ณัชวรัญญ์ นัด-ชะ-วะ-รัน หญิง
ณัชวิชญ์ นัด-ชะ-วิด ชาย
ณัชวีย์ นัด-ชะ-วี หญิง
ณัชษิตา นัด-สิ-ตา หญิง
ณัฎฐชนุตร์ นัด-ถะ-ชะ-นุด หญิง
ณัฎฐ์ชพร นัด-ชะ-พอน หญิง
ณัฎฐ์ธนัน นัด-ทะ-นัน ชาย
ณัฎฐ์ธนินวดี นัด-ทะ-นิน-วะ-ดี หญิง
ณัฎฐพล นัด-ถะ-พง ชาย
ณัฎฐภร นัด-ถะ-พอน หญิง
ณัฎฐ์ภรณ์ นัด-พอน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น