ชื่อมงคลลำดับที่ 301-400
ชื่ออ่านว่าเพศ
กรภัค กอ-ระ-พัก หญิง
กรภัทร กอ-ระ-พัด หญิง
กรภัทร์ กอ-ระ-พัด หญิง
กรภุม กอ-ระ-พุม หญิง
กรภู กอ-ระ-พู หญิง
กรมณี กอน-มะ-นี หญิง
กรมน กอ-ระ-มน หญิง
กรยาวรรณ กอ-ระ-ยา-วัน หญิง
กรยุพา กอน-ยุ-พา หญิง
กรรกฎ กัน-กด ชาย
กรรกรองรัชด์ กัน-กรอง-รัด หญิง
กรรชัย กัน-ไช ชาย
กรรญดา กัน-ยะ-ดา หญิง
กรรณ กัน หญิง
กรรณ์กนก กัน-กะ-หนก หญิง
กรรณกริช กัน-นะ-กริด ชาย
กรรณ์ณิกา กัน-นิ-กา หญิง
กรรณทกร กัน-ทะ-กอน หญิง
กรรณธิรา กัน-ทิ-รา หญิง
กรรณธีมา กัน-ที-มา หญิง
กรรณ์ธีมา กัน-ที-มา หญิง
กรรณพงศ์ กัน-นะ-พง ชาย
กรรณภร กัน-นะ-พอน หญิง
กรรณวัตน์ กัน-นะ-วัด ชาย
กรรณาภรณ์ กัน-นะ-พอน หญิง
กรรณิกา กัน-นิ-กา หญิง
กรรณิการ์ กัน-นิ-กา หญิง
กรรนิกา กัน-นิ-กา หญิง
กรรภิรมย์ กัน-พิ-รม หญิง
กรรมกร กำ-มะ-กอน ชาย
กรรวี กอน-ระ-วี หญิง
กรฤต กอ-ระ-ริด ชาย
กรฤทธ์ กอน-ริด ชาย
กรฤทธิ กอ-ระ-ริด ชาย
กรฤทธิ์ กอ-ระ-ริด ชาย
กรวรรณ กอ-ระ-วัน หญิง
กรวรา กอน-วะ-รา หญิง
กรวลัย กอน-วะ-ไล หญิง
กรวัชร กอ-ระ-วัด ชาย
กรวัฒน์ กอ-ระ-วัด ชาย
กรวัลลิ์ กอ-ระ-วัน หญิง
กรวิก กะ-ระ-วิก ชาย
กรวิกา กอน-วิ-กา หญิง
กรวิช กอ-ระ-วิด ชาย
กรวิชญ์ กอ-ระ-วิด ชาย
กรวิชิต กอน-วิ-ชิด ชาย
กรวิทย์ กอ-ระ-วิด ชาย
กรวินท์ กอ-ระ-วิน ชาย
กรวิภา กอน-วิ-พา หญิง
กรวิวัฒน์ กอน-วิ-วัด ชาย
กรวี กอน-ระ-วี หญิง
กรวีร์ กอ-ระ-วี หญิง
กรวุฒิ กอ-ระ-วุด ชาย
กรศิริ กอน-สิ-หริ ชาย
กรศิลป์ กอน-สิน หญิง
กรสหัส กอน-สะ-หัด ชาย
กรสุธี กอน-สุ-ที ชาย
กรหทัย กอน-หะ-ไท หญิง
กรองกาญจน์ กรอง-กาน หญิง
กรองกานต์ กรอง-กาน หญิง
กรองเกียรติ กรอง-เกียด ชาย
กรองแก้ว กรอง-แก้ว หญิง
กรองขวัญ กรอง-ขวัน หญิง
กรองคำ กรอง-คำ หญิง
กรองทอง กรอง-ทอง หญิง
กรอบแก้ว กรอบ-แก้ว หญิง
กระมล กระ-มน ชาย
กระยาทิพย์ กระ-ยา-ทิบ หญิง
กระสิน กระ-สิน ชาย
กรัญญ์กรณ์ กะ-รัน-กอน ชาย
กรัณฑรัตน์ กะ-รัน-ทะ-รัด หญิง
กรัณฑ์รัตน์ กะ-รัน-รัด หญิง
กรัณฑา กะ-รัน-ทา หญิง
กรัณฑ์ กะ-รัน หญิง
กรัณย์ กะ-รัน ชาย
กรัณรัตน์ กะ-รัน-รัด หญิง
กรัทม์ กะ-รัด ชาย
กรัสบูรณ์ กะ-รัด-สะ-บูน ชาย
กริช กริด ชาย
กริชเพชร กริด-เพ็ด ชาย
กรินทร์ กะ-ริน ชาย
กริพันธ์ กรี-พัน ชาย
กรีเทพ กรี-เทบ ชาย
กรุณพล กะ-รุน-พน ชาย
กรุณา กะ-รุ-นา หญิง
กฤช กริด ชาย
กฤชญาณ กริด-ชะ-ยาน ชาย
กฤชฐา กริด-ถา ชาย
กฤชฐิชาษ กริด-ถิ-ชาด ชาย
กฤชณ กริด-ชน ชาย
กฤชณัฏฐ์ กริด-ชะ-นัด ชาย
กฤชณัท กริด-ชะ-นัด ชาย
กฤชณา กริด-ชะ-นา ชาย
กฤชธินิดา กริด-ทิ-นิ-ดา หญิง
กฤชนา กริด-ชะ-นา ชาย
กฤชปภพ กริด-ปะ-พบ ชาย
กฤชพล กริด-ชะ-พน ชาย
กฤชพิชญากรณ์ กริด-พิด-ชา-กอน ชาย
กฤชภร กริด-ชะ-พอน หญิง
กฤชมน กริด-ชะ-มน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี