ชื่อมงคลลำดับที่ 3801-3900
ชื่ออ่านว่าเพศ
ฐิติญศักดิ์ ถิ-ติ-ยะ-สัก ชาย
ฐิติญา ถิ-ติ-ยา หญิง
ฐิติญาดา ถิ-ติ-ยา-ดา หญิง
ฐิติฐานีย์ ถิ-ติ-ถา-นี หญิง
ฐิติดา ถิ-ติ-ดา หญิง
ฐิติดาภา ถิ-ติ-ดา-พา หญิง
ฐิติเทพ ถิ-ติ-เทบ ชาย
ฐิติธัญญ์กร ถิ-ติ-กัน-กอน ชาย
ฐิตินนท์ ถิ-ติ-นน หญิง
ฐิตินันทน์ ถิ-ติ-นัน หญิง
ฐิตินันท์ ถิ-ติ-นัน หญิง
ฐิตินาถ ถิ-ติ-นาด หญิง
ฐิติปวีณ์ ถิ-ติ-ปะ-วี หญิง
ฐิติพงศ์ ถิ-ติ-พง ชาย
ฐิติพร ถิ-ติ-พอน หญิง
ฐิติพรรณ ถิ-ติ-พัน หญิง
ฐิติพัชร ถิ-ติ-พัด ชาย
ฐิติพัฒน์ ถิ-ติ-พัด ชาย
ฐิติพันธ์ ถิ-ติ-พัน ชาย
ฐิติภรณ์ ถิ-ติ-พอน หญิง
ฐิติภัทร ถิ-ติ-พัด ชาย
ฐิติภัสร์ ถิ-ติ-พัด หญิง
ฐิติภา ถิ-ตา-พา หญิง
ฐิติมา ถิ-ติ-มา หญิง
ฐิติยา ถิ-ติ-ยา หญิง
ฐิติยาพร ถิ-ติ-ยา-พอน หญิง
ฐิติรักษ์ ถิ-ติ-รัก หญิง
ฐิติรัตน์ ถิ-ติ-รัด หญิง
ฐิติวรดา ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา หญิง
ฐิติวรรณ ถิ-ติ-วัน หญิง
ฐิติวัจน์ ถิ-ติ-วัด หญิง
ฐิติวัฒน์ ถิ-ติ-วัด ชาย
ฐิติวัสส์ ถิ-ติ-วัด ชาย
ฐิติวิชญ์ ฐิ-ติ-วิด ชาย
ฐิติวุฒิ ถิ-ติ-วุด ชาย
ฐิติศักดิ์ ถิ-ติ-สัก ชาย
ฐิติศา ถิ-ติ-สา หญิง
ฐิติสา ถิ-ติ-สา หญิง
ฐิรเมศวร์ ถิ-ระ-เมด ชาย
ฐิราภรณ์ ถิ-รา-พอน หญิง
ฐีรวัฒน์ ถี-ระ-วัด ชาย
ฐีรวุฒิ ถี-ระ-วุด ชาย
ฑิฆัมพร ทิ-คัม-พอน ชาย
ฑิฆัมภา ทิ-คำ-พา หญิง
ฑิตฐิตา ดิด-ถิ-ตา หญิง
ฑิตนัตตา ดิด-นัด-ตา หญิง
ฑีฆวัฒน์ ที-คา-วัด ชาย
ฑีฆาพัฒน์ ที-คา-วัด ชาย
ฑีฆายุ ที-คา-ยุ ชาย
ณกมล นะ-กะ-มน หญิง
ณกร นะ-กอน ชาย
ณกรณ์พงศ์ นะ-กอน-พง ชาย
ณกรณ์ นะ-กอน ชาย
ณกรธัช นะ-กอน-ทัด ชาย
ณกรพงศ์ นะ-กอน-พง ชาย
ณกรวัตร์ นะ-กอน-วัด ชาย
ณกฤศ นะ-กริด ชาย
ณกัญญา นะ-กัน-ยา หญิง
ณกานต์ นะ-กาน หญิง
ณคุณ นะ-คุน ชาย
ณจันทร์ นะ-จัน หญิง
ณจารี นะ-จา-รี หญิง
ณฉัตร นะ-ฉัด หญิง
ณชกนก นะ-ชะ-กะ-หนก หญิง
ณชญาดา นะ-ชะ-ยา-ดา หญิง
ณชนก นะ-ชะ-นก หญิง
ณชนนท์ นะ-ชะ-นน ชาย
ณชพล นะ-ชะ-พน ชาย
ณชภัช นะ-ชะ-พัด ชาย
ณชล นะ-ชน ชาย
ณเชษฐ นะ-เชด หญิง
ณเชษฐา นะ-เชด-ถา หญิง
ณญาดา นะ-ยา-ดา หญิง
ณญาตา นะ-ยา-ตา หญิง
ณฎารัตน์ นะ-ดา-รัด หญิง
ณฎาษาฒ์ นะ-ดา-สา หญิง
ณฏฐ์ นด หญิง
ณฐ นด ชาย
ณฐกร นะ-ถะ-กอน หญิง
ณฐกันย์ นะ-ถะ-กัน หญิง
ณฐชนันท์ นะ-ถะ-ชะ-นัน ชาย
ณฐชารินทร์ นะ-ถะ-ชา-ริน หญิง
ณฐโชค นะ-ถะ-โชก ชาย
ณฐดน นะ-ถะ-ดน ชาย
ณฐเดช นะ-ถะ-เดด ชาย
ณฐนน นะ-ถะ-นน หญิง
ณฐนนท นะ-ถะ-นน ชาย
ณฐนนท์ นะ-ถะ-นน ชาย
ณฐพงศ์ นะ-ถะ-พง ชาย
ณฐพร นะ-ถะ-พอน หญิง
ณฐพรต นะ-ถะ-พรด ชาย
ณฐพรรค์ นะ-ถะ-พัน หญิง
ณฐพฤฒ นะ-ถะ-พรึด ชาย
ณฐพฤทธ์ นะ-ถะ-พรึด ชาย
ณฐพล นะ-ถะ-พน ชาย
ณฐพัชร นะ-ถะ-พัด ชาย
ณฐพัชร์ นะ-ถะ-พัด หญิง
ณฐพัฒน์ นะ-ถะ-พัด ชาย
ณฐภณ นะ-ถะ-พน ชาย
ณฐภัค นะ-ถะ-พัก หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น