ชื่อมงคลลำดับที่ 3401-3500
ชื่ออ่านว่าเพศ
ชาณัชฐ์ปภา ชา-นัด-ปะ-พา หญิง
ชาณิดา ชา-นิ-ดา หญิง
ชาดา ชา-ดา ไม่ระบุ
ชาตพล ชา-ตะ-พน ชาย
ชาตพิทย์ ชา-ตะ-พิด ชาย
ชาตยา ชาด-ตะ-ยา หญิง
ชาตโยดม ชาด-ตะ-โย-ดม ชาย
ชาตรี ชา-ตรี ชาย
ชาตวิทย์ ชา-ตะ-วิด ชาย
ชาตอาชาไนย ชาด-อา-ชา-ไน ชาย
ชาติ ชาด ชาย
ชาติกฤช ชาด-กริด ชาย
ชาติชาย ชาด-ชาย ชาย
ชาติบดินทร์ ชาด-บอ-ดิน ชาย
ชาติพงศ์ ชาด-ติ-พง ชาย
ชาทชัย ชา-ทะ-ไช ชาย
ชานน ชา-นน ชาย
ชานนท์ ชา-นน ชาย
ชานัศญา ชา-นัด-สะ-ยา หญิง
ชาย ชาย ชาย
ชายชาญ ชาย-ชาน ชาย
ชายธวัช ชาย-ทะ-วัด ชาย
ชายรัตน์ ชาย-รัด ชาย
ชารินทร์ ชา-ริน ชาย
ชารี ชา-รี หญิง
ชาลิณี ชา-ลิ-นี หญิง
ชาลินี ชา-ลิ-นี หญิง
ชาลิศา ชา-ลิ-สา หญิง
ชาลิสา ชา-ลิ-สา หญิง
ชาลี ชา-ลี ชาย
ชาวิณี ชา-วิ-นี หญิง
ชำนาญ ชำ-นาน ชาย
ชิงเยี่ยม ชิง-เยี่ยม ชาย
ชิชญา ชิ-ชะ-ยา หญิง
ชิชา ชิ-ชา หญิง
ชิชากร ชิ-ชา-กอน หญิง
ชิชาญา ชิ-ชา-ยา หญิง
ชิชาภา ชิ-ชา-พา หญิง
ชิณ ชิน ชาย
ชิณกฤช ชิน-นะ-กริด ชาย
ชิณณวรรธน์ ชิน-นะ-วัด ชาย
ชิณท์ณภัทร์ ชิน-นะ-พัด ชาย
ชิดจันทร์ ชิด-จัน หญิง
ชิดชญา ชิด-ชะ-ยา หญิง
ชิดชนก ชิด-ชะ-นก หญิง
ชิดพร ชิ-ดะ-พอน หญิง
ชิต ชิด ชาย
ชิตกัญญา ชิด-กัน-ยา หญิง
ชิตชนก ชิด-ชะ-นก หญิง
ชิตชไม ชิด-ชะ-ไม หญิง
ชิตญา ชิด-ตะ-ยา หญิง
ชิตต์ชญาน์ ชิด-ชะ-ยา หญิง
ชิตพงศ์ ชิด-ตะ-พง ชาย
ชิตพล ชิด-ตะ-พน ชาย
ชิตมนัส ชิด-มะ-นัด ชาย
ชิตวร ชิ-ตะ-วอน หญิง
ชิตาพัณณ์ ชิ-ตะ-พัน หญิง
ชิติกานต์ ชิ-ติ-กาน หญิง
ชิติพัทธ์ ชิ-ติ-พัด ชาย
ชิติสรรค์ ชิ-ติ-สัน ชาย
ชิน ชิน หญิง
ชินกร ชิน-นะ-กอน ชาย
ชินกฤต ชิน-นะ-กริด ชาย
ชินคุปต์ ชิน-นะ-คุบ ชาย
ชินโชติ ชิน-นะ-โชด ชาย
ชินดนัย ชิน-ดะ-ไน ชาย
ชินตา ชิน-ตา หญิง
ชินธรรม ชิน-นะ-ทำ ชาย
ชินบุตร ชิน-นะ-บุด ชาย
ชินพล ชิน-นะ-พน ชาย
ชินพัฒน์ ชิน-นะ-พัด ชาย
ชินภัทร ชิน-นะ-พัด ชาย
ชินภัทรจิรา ชิน-นะ-พัด-จิ-รา หญิง
ชินวร ชิน-นะ-วอน ชาย
ชินวัจน์ ชิน-นะ-วัด ชาย
ชินวัตร ชิน-นะ-วัด ชาย
ชินาธิป ชิ-นา-ทิบ ชาย
ชินานันท์ ชิ-นา-นัน หญิง
ชินานาง ชิ-นา-นาง หญิง
ชินาภา ชิ-นา-พา หญิง
ชินารมณ์ ชิ-นา-รม หญิง
ชิยารัตน์ ชิ-ยา-รัด หญิง
ชิระสุธี ชิ-ระ-สุ-ที ชาย
ชิราธีร์ ชิ-รา-ที ชาย
ชิษฐ์กัญญา ชิด-กัน-ยา หญิง
ชิษณุชา ชิด-สะ-นุ-ชา ชาย
ชิษนุพงศ์ ชิด-สะ-นุ-พง ชาย
ชิสา ชิ-สา หญิง
ชิสากัญญ์ ชิ-สา-กัน หญิง
ชิสาพัชร์ ชิ-สา-พัด หญิง
ชีพาคม ชี-พา-คม ชาย
ชีวธันย์ ชี-วะ-ทัน ไม่ระบุ
ชีวันธร ชี-วัน-ทอน ชาย
ชีวานนท์ ชี-วา-นน ชาย
ชีวาพร ชี-วา-พอน หญิง
ชีวาภร ชี-วา-พอน หญิง
ชีวาภรณ์ ชี-วา-พอน หญิง
ชุดา ชุ-ดา หญิง
ชุตาพร ชุ-ตา-พอน หญิง
ชุติ ชุ-ติ ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น