ชื่อมงคลลำดับที่ 3001-3100
ชื่ออ่านว่าเพศ
ฉันทิตา ฉัน-ทิ-ตา หญิง
ฉันทิศา ฉัน-ทิ-สา หญิง
ฉายวันต์ ฉา-ยะ-วัน หญิง
เฉลิม ฉะ-เหลิม ชาย
เฉลิมกิตติ์ ฉะ-เหลิม-กิด ชาย
เฉลิมขวัญ ฉะ-เหลิม-ขวัน หญิง
เฉลิมชาติ ฉะ-เหลิม-ชาด ชาย
เฉลิมพงศ์ ฉะ-เหลิม-พง ชาย
เฉลิมพงษ์ ฉะ-เหลิม-พง ชาย
เฉลิมพร ฉะ-เหลิม-พอน ชาย
เฉลิมพล ฉะ-เหลิม-พน ชาย
เฉลิมรัฐ ฉะ-เหลิม-รัด ชาย
เฉลียว ฉะ-เหลียว หญิง
เฉลี่ย ฉะ-เหลี่ย ชาย
โฉมยง โฉม-ยง หญิง
ชคธนันท์ ชะ-คะ-ทะ-นัน ชาย
ชงค์ ชง หญิง
ชญชล ชะ-ยะ-ชน ชาย
ชญต ชะ-ยด ชาย
ชญติชา ชะ-ยะ-ติ-ชา หญิง
ชญทัต ชะ-ยะ-ทัด ชาย
ชญธกร ชะ-ยะ-ทะ-กอน ชาย
ชญธนัน ชะ-ยะ-ทะ-นัน ชาย
ชญธรภัทร ชะ-ยะ-ทอน-พัด หญิง
ชญพัฒน์ ชะ-ยะ-พัด ชาย
ชญสิน ชะ-ยะ-สิน ชาย
ชญังกูร ชะ-ยัง-กูน หญิง
ชญา ชะ-ยา หญิง
ชญากร ชะ-ยะ-กอน หญิง
ชญากรณ์ ชะ-ยา-กอน หญิง
ชญากุล ชะ-ยา-กุน หญิง
ชญางกูร ชะ-ยาง-กูน หญิง
ชญาชนม์ ชะ-ยา-ชน ชาย
ชญาณ์นันท์ ชะ-ยา-นัน หญิง
ชญาณิศ ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญาณิศฐ์ ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญาณิศา ชะ-ยา-นิ-สา หญิง
ชญาณี ชะ-ยา-นี หญิง
ชญาดา ชะ-ยา-ดา หญิง
ชญาทิดา ชะ-ยา-ทิ-ดา หญิง
ชญาทิภา ชะ-ยา-ทิ-พา หญิง
ชญาธร ชะ-ยา-ทอน หญิง
ชญาธิษณ์ ชะ-ยา-ทิด หญิง
ชญาน์กร ชะ-ยา-กอน หญิง
ชญาน์ทัต ชะ-ยา-ทัด ชาย
ชญาน์ทิพย์ ชะ-ยา-ทิบ หญิง
ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ชาย
ชญาน์นันท์ ชะ-ยา-นัน หญิง
ชญานัท ชะ-ยา-นัด หญิง
ชญานันท์ ชะ-ยา-นัน หญิง
ชญานาถ ชะ-ยา-นาด หญิง
ชญานิตย์ ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญานิน ชะ-ยา-นิน หญิง
ชญานินทร์ ชะ-ยา-นิน หญิง
ชญานิศ ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญานิศรา ชะ-ยา-นิด-สะ-รา หญิง
ชญานิศวร์ ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญานิศา ชะ-ยา-นิ-สา หญิง
ชญานิษฐ์ ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญานิส ชะ-ยา-นิด หญิง
ชญานิสรา ชะ-ยา-นิด-สะ-รา หญิง
ชญานี ชะ-ยา-นี หญิง
ชญานุช ชะ-ยา-นุด หญิง
ชญานุตม์ ชะ-ยา-นุด หญิง
ชญาบุณย์ ชะ-ยา-บุน หญิง
ชญาพัฒน์ ชะ-ยา-ัพด หญิง
ชญาพิชชา ชะ-ยา-พิด-ชา หญิง
ชญาภรณ์ ชะ-ยา-พอน หญิง
ชญาภรดา ชะ-ยา-พอ-ระ-ดา หญิง
ชญาภา ชะ-ยา-พา หญิง
ชญารัฐ ชะ-ยา-รัด หญิง
ชฎาณิศ ชะ-ดา-นิด หญิง
ชฎาพร ชะ-ดา-พอน หญิง
ชฎาภรณ์ ชะ-ดา-พอน หญิง
ชฎามุก ชะ-ดา-มุก หญิง
ชฎิล ชะ-ดิน ชาย
ชณธรรม ชะ-นะ-ทำ ชาย
ชณพร ชะ-นะ-พอน หญิง
ชณพัชร ชะ-นะ-พัด ชาย
ชณภา ชะ-นะ-พา หญิง
ชณัศญามนต์ ชะ-นัด-สะ-ยา-มน หญิง
ชณิกา ชะ-นิ-กา หญิง
ชณิชา ชะ-นิ-ชา หญิง
ชณิดาภา ชะ-นิ-ดา-พา หญิง
ชณิตา ชะ-นิ-ตา หญิง
ชณิสรณ์ ชะ-นิ-สอน ชาย
ชณุตพร ชะ-นุด-ตะ-พอน หญิง
ชดิศา ชะ-ดิ-สา หญิง
ชตมดี ชะ-ตะ-มะ-ดี หญิง
ชธิษา ชะ-ทิ-สา หญิง
ชนกชญา ชะ-นก-ชะ-ยา หญิง
ชนกชนม์ ชะ-นก-ชน ชาย
ชนกณช ชะ-นก-นด ชาย
ชนกนันท์ ชะ-นก-นัน ชาย
ชนกนาถ ชะ-นก-นาด หญิง
ชนกพร ชะ-นก-พอน หญิง
ชนกมน ชะ-นก-มน หญิง
ชนกฤติ ชะ-นะ-กริด ชาย
ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน หญิง
ชนกานต์ ชะ-นะ-กาน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี