ชื่อมงคลลำดับที่ 2801-2900
ชื่ออ่านว่าเพศ
ใจพิสุทธิ์ ใจ-พิ-สุด หญิง
ใจภักดิ์ ใจ-พัก ชาย
ฉฎากร ฉะ-ดา-กอน หญิง
ฉฎาภา ฉะ-ดา-พา หญิง
ฉนัจตา ฉะ-นัด-ตา หญิง
ฉนานนท์ ฉะ-นา-นน ชาย
ฉลองวิชญ์ ฉะ-หลอง-วิด ชาย
ฉลาด ชาย
ฉวีวรรณ ฉะ-หวี-วัน หญิง
ฉวีวรรณ์ ฉะ-หวี-วัน หญิง
ฉัฐธยา ฉัด-ทะ-ยา หญิง
ฉัตพงศ์ ฉัด-พง ชาย
ฉัตรกมล ฉัด-กะ-มน หญิง
ฉัตรกวินท์ ฉัด-กะ-วิน ชาย
ฉัตรกุล ฉัด-ตระ-กุน หญิง
ฉัตรแก้ว ฉัด-แก้ว หญิง
ฉัตรจักร ฉัด-ตระ-จัก ชาย
ฉัตรชนก ฉัด-ชะ-นก หญิง
ฉัตรชนกฐ์ ฉัด-ชะ-นก หญิง
ฉัตรชัย ฉัด-ไช ชาย
ฉัตรฑริกา ฉัด-ทะ-ริ-กา หญิง
ฉัตรณรงค์ ฉัด-นะ-รง ชาย
ฉัตรทิพย์ ฉัด-ทิบ หญิง
ฉัตรธิชา ฉัด-ทิ-ชา หญิง
ฉัตรนรินทร์รัตน์ ฉัด-นะ-ริน-รัด หญิง
ฉัตรพงศ์ ฉัด-พง ชาย
ฉัตรพงษ์ ฉัด-ตระ-พง ชาย
ฉัตรพร ฉัด-ตระ-พอน หญิง
ฉัตรพรรษา ฉัด-พัน-สา หญิง
ฉัตรพล ฉัด-ตระ-พน ชาย
ฉัตรพัฒน์ ฉัด-ตระ-พัด ชาย
ฉัตร์มงคล ฉัด-มง-คน ชาย
ฉัตรมณี ฉัด-มะ-นี หญิง
ฉัตรรวี ฉัด-ระ-วี หญิง
ฉัตรลดา ฉัด-ละ-ดา หญิง
ฉัตรวรี ฉัด-ระ-วี หญิง
ฉัตรวรีย์ ฉัด-วะ-รี หญิง
ฉัตรศลิสา ฉํด-สะ-ลิ-สา หญิง
ฉัตรอาภา ฉัด-อา-พา หญิง
ฉัตระพี ฉัด-ระ-พี ชาย
ฉัตรา ฉัด-ตรา หญิง
ฉัตราภรณ์ ฉัด-ตรา-พอน หญิง
ฉัตรินี ฉัด-ตริ-นี หญิง
ฉันชนก ฉัน-ชะ-นก หญิง
ฉันทกร ฉัน-ทะ-กอน หญิง
ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก หญิง
ฉันท์ชนิดา ฉัน-ชะ-นิ-ดา หญิง
ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด ชาย
ฉันทชา ฉัน-ทะ-ชา หญิง
ฉันท์ทัต ฉัน-ทัด ชาย
ฉันททิกา ฉัน-ทะ-ทิ-กา หญิง
ฉันทนัทธ์ ฉัน-ทะ-นัด ชาย
ฉันทนา ฉัน-ทะ-นา หญิง
ฉันทพล ฉัน-ทะ-พน ชาย
ฉันทพศ ฉัน-ทะ-พด ชาย
ฉันทพัฒน์ ฉัน-ทะ-พัด ชาย
ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา หญิง
ฉันท์พิชา ฉัน-พิ-ชา หญิง
ฉันทรัฐ ฉัน-ทะ-รัด ชาย
ฉันทวัฒน์ ฉัน-ทะ-วัด ชาย
ฉันทวัต ฉัน-ทะ-วัด ชาย
ฉันท์หทัย ฉัน-หะ-ไท หญิง
ฉันทะ ฉัน-ทะ ชาย
ฉันทัช ฉัน-ทัด ชาย
ฉันทิกา ฉัน-ทิ-กา หญิง
ฉันทิชย์ ฉัน-ทิด ชาย
ฉันทิตา ฉัน-ทิ-ตา หญิง
ฉันทิศา ฉัน-ทิ-สา หญิง
ฉายวันต์ ฉา-ยะ-วัน หญิง
เฉลิม ฉะ-เหลิม ชาย
เฉลิมกิตติ์ ฉะ-เหลิม-กิด ชาย
เฉลิมขวัญ ฉะ-เหลิม-ขวัน หญิง
เฉลิมชาติ ฉะ-เหลิม-ชาด ชาย
เฉลิมพงศ์ ฉะ-เหลิม-พง ชาย
เฉลิมพงษ์ ฉะ-เหลิม-พง ชาย
เฉลิมพร ฉะ-เหลิม-พอน ชาย
เฉลิมพล ฉะ-เหลิม-พน ชาย
เฉลิมรัฐ ฉะ-เหลิม-รัด ชาย
เฉลียว ฉะ-เหลียว หญิง
เฉลี่ย ฉะ-เหลี่ย ชาย
โฉมยง โฉม-ยง หญิง
ชคธนันท์ ชะ-คะ-ทะ-นัน ชาย
ชงค์ ชง หญิง
ชญชล ชะ-ยะ-ชน ชาย
ชญต ชะ-ยด ชาย
ชญติชา ชะ-ยะ-ติ-ชา หญิง
ชญทัต ชะ-ยะ-ทัด ชาย
ชญธกร ชะ-ยะ-ทะ-กอน ชาย
ชญธนัน ชะ-ยะ-ทะ-นัน ชาย
ชญธรภัทร ชะ-ยะ-ทอน-พัด หญิง
ชญพัฒน์ ชะ-ยะ-พัด ชาย
ชญสิน ชะ-ยะ-สิน ชาย
ชญังกูร ชะ-ยัง-กูน หญิง
ชญา ชะ-ยา หญิง
ชญากร ชะ-ยะ-กอน หญิง
ชญากรณ์ ชะ-ยา-กอน หญิง
ชญากุล ชะ-ยา-กุน หญิง
ชญางกูร ชะ-ยาง-กูน หญิง
ชญาชนม์ ชะ-ยา-ชน ชาย
ชญาณ์นันท์ ชะ-ยา-นัน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น