ชื่อมงคลลำดับที่ 2801-2900
ชื่ออ่านว่าเพศ
จิราลักษณ์ จิ-รา-ลัก หญิง
จิราวรรณ จิ-รา-วัน หญิง
จิราวัชร จิ-รา-พัด ชาย
จิราวัชร์ จิ-รา-วัด ชาย
จิราวัฒน์ จิ-รา-วัด ชาย
จิราวุธ จิ-รา-วุด ชาย
จิรุตม์ จิ-รุด ชาย
จิโรจ จิ-โรด ชาย
จิโรจน์ จิ-โรด ชาย
จิลลาลี จิน-ลา-ลี หญิง
จิลลาวัณย์ จิน-ลา-วัน หญิง
จิ๋ว จิ๋ว ชาย
จีณา จี-นา หญิง
จีรกร จี-รา-กอน ชาย
จีรกัญญา จี-ระ-กัน-ยา หญิง
จีร์ชญา จี-ชะ-ยา หญิง
จีรณะ จี-ระ-นะ ชาย
จีรณา จี-ระ-นา หญิง
จีรดา จี-ระ-ดา หญิง
จีรนันท์ จี-ร-นัน หญิง
จีรนาถ จี-ระ-นาด หญิง
จีรพร จี-รา-พอน หญิง
จีรพรรณ จี-รา-พัน หญิง
จีรพล จี-ระ-พน ชาย
จีรพัฒน์ จี-ระ-พัด ชาย
จีรภรณ์ จี-รา-พอน หญิง
จีรภัทร จี-รา-พัด ชาย
จีรภัทร์ จี-ระ-พัด ชาย
จีรภา จี-รา-พา หญิง
จีรวดี จี-ระ-วะ-ดี หญิง
จีรวรรณ จี-ระ-วัน หญิง
จีรวรรณ์ จี-ระ-วัน หญิง
จีรวัฒน์ จี-ระ-วัด ชาย
จีระพงศ์ จิ-ระ-พง ชาย
จีระพงษ์ จี-ระ-พง ชาย
จีระพัฒน์ จี-ระ-พัด ชาย
จีรัชญ์ จี-รัด หญิง
จีรัชยา จี-รัด-ชะ-ยา หญิง
จีรานุช จี-รา-นุด หญิง
จีราภา จี-รา-พา หญิง
จีรายุทธ จี-รา-ยุด ชาย
จีราวรรณ จี-ระ-วัน หญิง
จีริกา จี-ริ-กา หญิง
จีรินันท์ จี-ริ-นัน หญิง
จุฑา จุ-ทา หญิง
จุฑากรณ์ จุ-ทา-กอน หญิง
จุฑาทิพย์ จุ-ทา-ทิบ หญิง
จุฑาธิบดิ์ จุ-ทา-ทิบ ชาย
จุฑาธิป จุ-ทา-ทิบ หญิง
จุฑานวรัตน์ จุ-ทา-นะ-วะ-รัด หญิง
จุฑานันท์ จุ-ทา-นัน หญิง
จุฑาพจน์ จุ-ทา-พด ชาย
จุฑาพัชร จุ-ทา-พัด หญิง
จุฑาพัชร์ จุ-ทา-พัด หญิง
จุฑาภรณ์ จุ-ทา-พอน หญิง
จุฑาภร์ จุ-ทาบ หญิง
จุฑามณี จุ-ทา-มะ-นี หญิง
จุฑามาศ จุ-ทา-มาด หญิง
จุฑารัตน์ จุ-ทา-รัด หญิง
จุฑาวัชร จุ-ทา-วัด หญิง
จุฑาวิชญ์ จุ-ทา-วิด ชาย
จุฑาสรณ์ จุ-ทา-สอน หญิง
จุตติชัย จุด-ติ-ไช ชาย
จุติ จุ-ติ ชาย
จุติภรณ์ จุ-ติ-พอน หญิง
จุบแจง จุบ-แจง หญิง
จุมพฏ จุม-พด ชาย
จุมพต จุม-พด ชาย
จุมพล จุม-พน หญิง
จุรี จุ-รี หญิง
จุรีพร จุ-รี-พอน หญิง
จุรีรัตน์ จุ-รี-รัด หญิง
จุรีวัลย์ จุ-รี-วัน หญิง
จุไรรัตน์ จุ-ไร-รัด หญิง
จุล จุน ชาย
จุลจักร จุน-ละ-จัก ชาย
จุลเดช จุน-เดด ชาย
จุลทล จุน-ทน ชาย
จุลเทพ จุน-ละ-เทบ ชาย
จุลปรีชา จุน-ละ-ปรี-ชา ชาย
จุลินทร์ จุ-ลิน ชาย
จุลินทิพย์ จุ-ลิน-ทิบ หญิง
จุฬาทิพย์ จุ-ลา-ทิบ หญิง
จุฬารักษ์ จุ-ลา-รัก หญิง
จุฬารัตน์ จุ-ลา-รัด หญิง
จุฬาลักษณ์ จุ-รา-ลัก หญิง
จุฬาวรรณ จุ-รา-วัน หญิง
เจ เจ ชาย
เจณิตตา เจ-นิด-ตา หญิง
เจณิสา เจ-นิ-สา หญิง
เจด็จ จะ-เด็ด ชาย
เจตดิลก เจด-ดิ-หลก ชาย
เจตน์นิพัทธ์ เจด-นิ-พัด ชาย
เจตนา เจด-ตะ-นา ชาย
เจตนิพัทธ์ เจด-นิ-พัด ชาย
เจตนิพิฐ เจด-นิ-พิด ชาย
เจตน์ เจด ชาย
เจตปรียา เจด-ปรี-ยา หญิง
เจตพล เจด-ตะ-พน ชาย
เจตรินทร์ เจด-ตะ-ริน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี