ชื่อมงคลลำดับที่ 2701-2800
ชื่ออ่านว่าเพศ
จิรชีพ จิ-ระ-ชีบ ชาย
จิรชีวิน จิ-ระ-ชี-วิน ชาย
จิรโชติ จิ-ระ-โชด ชาย
จิรญากร จิ-ระ-ยา-กอน หญิง
จิรฐา จิ-ระ-ถา หญิง
จิรฐาภักดิ์ จิ-ระ-ถา-พัก หญิง
จิรฐิตา จิ-ระ-ถิ-ตา หญิง
จิรณัชชา จิ-ระ-นัด-ชา หญิง
จิรณัฐ จิ-ระ-นัด หญิง
จิรณิชา จิ-ระ-นิ-ชา หญิง
จิรดา จิ-ระ-ดา หญิง
จิรเดช จิ-ระ-เดด ชาย
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ ชาย
จิรธนี จิ-ระ-ทะ-นี หญิง
จิรนนท์ จิ-ระ-นน ชาย
จิรนันท์ จิ-ระ-นัน หญิง
จิรนาถ จิ-ระ-นาด หญิง
จิรประภา จิ-ระ-ประ-พา หญิง
จิรปรียา จิ-ระ-ปรี-ยา หญิง
จิรปาณ จิ-ระ-ปาน ชาย
จิรพงศ์ จิ-ระ-พพง ชาย
จิรพงษ์ จิ-ระ-พง ชาย
จิรพนธ์ จิ-ระ-พน ชาย
จิรพรรณ จิ-ระ-พัน หญิง
จิรพัชร์ จิ-ระ-พัด หญิง
จิรพัฒน์ จิ-ระ-พัด ชาย
จิรพัส จิ-ระ-พัด ชาย
จิรพิภัทร จิ-ระ-พิ-พัด ชาย
จิรโพธิ จิ-ระ-โพด ชาย
จิรโพธิ์ จิ-ระ-โพ ชาย
จิรภรณ์กนก จิ-ระ-พอน-กะ-หนก หญิง
จิรภรณ์ จิ-ระ-พอน หญิง
จิรภัทร จิ-ระ-พัด ชาย
จิรภา จิ-ระ-พา หญิง
จิรภาส จิ-ระ-พาด ชาย
จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา หญิง
จิรเมธ จิ-ระ-เมด ชาย
จิรยุทธ จิ-ระ-ยุด ชาย
จิรรัชวัลคุ์ จิ-ระ-รัด-ชะ-วัน หญิง
จิรโรจน์ จิ-ระ-โรด ชาย
จิรวดี จิ-ระ-วะ-ดี หญิง
จิรวศิน จิ-ระ-วะ-สิน ชาย
จิรวัชร จิ-ระ-วัด ชาย
จิรวัฒน์ จิ-ระ-วัด ชาย
จิรวิชญ์ จิ-ระ-วิด ชาย
จิรวิทย์ จิ-ระ-วิด ชาย
จิรวิน จิ-ระ-วิน หญิง
จิรเวช จะ-ระ-เวด ชาย
จิรศักดิ์ จิ-ระ-สัก ชาย
จิรสิตา จิ-ระ-สิ-ตา หญิง
จิรสิน จิ-ระ-สิน ชาย
จิรสุดา จิ-ระ-สุ-ดา หญิง
จิระณัฏฐ์ จิ-ระ-นัด ชาย
จิระเดช จิ-ระ-เดด ชาย
จิระนันท์ จิ-ระ-นัน หญิง
จิระประไพ จิ-ระ-ประ-ไพ หญิง
จิระพล จิ-ระ-พน ชาย
จิระพันธ์ จิ-ระ-พัน ชาย
จิระภา จิ-ระ-พา หญิง
จิระวดี จิ-ระ-วะ-ดี หญิง
จิรัจฉรา จิ-รัด-ฉะ-รา หญิง
จิรัจฌา จิ-รัด-ชา หญิง
จิรัช จิ-รัด ชาย
จิรัชญา จิ-รัด-ชะ-ยา หญิง
จิรัชฐา จิ-รัด-ถา หญิง
จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา หญิง
จิรัชย์ จิ-รัด ชาย
จิรัญญภรณ์ จิ-รัน-ยะ-พอน หญิง
จิรัญญา จิ-รัน-ยา หญิง
จิรัญญ์ จิ-รัน ชาย
จิรัฎฐ์ จิ-รัด ชาย
จิรัฏฐพร จิ-รัด-ถะ-พอน หญิง
จิรัฏฐิกา จิ-รัด-ถิ-กา หญิง
จิรัฏฐ์ จิ-รัด ชาย
จิรัณยา จิ-รัน-ยา หญิง
จิรัตน์ฐา จิ-รัด-ถา หญิง
จิรันดน์ จิ-รัน ชาย
จิรันตนา จิ-รัน-ตะ-นา หญิง
จิรันธนิน จิ-รัน-ทะ-นิน ชาย
จิรันธร จิ-รัน-ทอน ชาย
จิรัศย์ปภา จิ-รัด-ปะ-พา หญิง
จิรัสพันธ์ จิ-รัด-พัน ชาย
จิรัสย์ จิ-รัด ชาย
จิรา จิ-รา หญิง
จิราเจต จิ-รา-เจด ชาย
จิราณิชา จิ-รา-นิ-ชา หญิง
จิราธิป จิ-รา-ทิบ ชาย
จิราธิวัฒน์ จิ-รา-ทิ-วัด ชาย
จิรานุช จิ-รา-นุด หญิง
จิราพร จิ-รา-พอน หญิง
จิราพัชร จิ-รา-พัด ชาย
จิราพัชร์ จิ-รา-พัด หญิง
จิราพา จิ-รา-พา หญิง
จิราภรณ์ จิ-รา-พอน หญิง
จิราภัทร จิ-รา-พัด ชาย
จิราภัทร์ จิ-รา-พัด ชาย
จิราภา จิ-รา-พา หญิง
จิรายุ จิ-รา-ยุ ชาย
จิรายุทธ จิ-รา-ยุด ชาย
จิรารัตน์ จิ-รา-รัด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี