ชื่อมงคลลำดับที่ 2601-2700
ชื่ออ่านว่าเพศ
จิรภาส จิ-ระ-พาด ชาย
จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา หญิง
จิรเมธ จิ-ระ-เมด ชาย
จิรยุทธ จิ-ระ-ยุด ชาย
จิรรัชวัลคุ์ จิ-ระ-รัด-ชะ-วัน หญิง
จิรโรจน์ จิ-ระ-โรด ชาย
จิรวดี จิ-ระ-วะ-ดี หญิง
จิรวศิน จิ-ระ-วะ-สิน ชาย
จิรวัชร จิ-ระ-วัด ชาย
จิรวัฒน์ จิ-ระ-วัด ชาย
จิรวิชญ์ จิ-ระ-วิด ชาย
จิรวิทย์ จิ-ระ-วิด ชาย
จิรวิน จิ-ระ-วิน หญิง
จิรเวช จะ-ระ-เวด ชาย
จิรศักดิ์ จิ-ระ-สัก ชาย
จิรสิตา จิ-ระ-สิ-ตา หญิง
จิรสิน จิ-ระ-สิน ชาย
จิรสุดา จิ-ระ-สุ-ดา หญิง
จิระณัฏฐ์ จิ-ระ-นัด ชาย
จิระเดช จิ-ระ-เดด ชาย
จิระนันท์ จิ-ระ-นัน หญิง
จิระประไพ จิ-ระ-ประ-ไพ หญิง
จิระพล จิ-ระ-พน ชาย
จิระพันธ์ จิ-ระ-พัน ชาย
จิระภา จิ-ระ-พา หญิง
จิระวดี จิ-ระ-วะ-ดี หญิง
จิรัจฉรา จิ-รัด-ฉะ-รา หญิง
จิรัจฌา จิ-รัด-ชา หญิง
จิรัช จิ-รัด ชาย
จิรัชญา จิ-รัด-ชะ-ยา หญิง
จิรัชฐา จิ-รัด-ถา หญิง
จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา หญิง
จิรัชย์ จิ-รัด ชาย
จิรัญญภรณ์ จิ-รัน-ยะ-พอน หญิง
จิรัญญา จิ-รัน-ยา หญิง
จิรัญญ์ จิ-รัน ชาย
จิรัฎฐ์ จิ-รัด ชาย
จิรัฏฐพร จิ-รัด-ถะ-พอน หญิง
จิรัฏฐิกา จิ-รัด-ถิ-กา หญิง
จิรัฏฐ์ จิ-รัด ชาย
จิรัณยา จิ-รัน-ยา หญิง
จิรัตน์ฐา จิ-รัด-ถา หญิง
จิรันดน์ จิ-รัน ชาย
จิรันตนา จิ-รัน-ตะ-นา หญิง
จิรันธนิน จิ-รัน-ทะ-นิน ชาย
จิรันธร จิ-รัน-ทอน ชาย
จิรัศย์ปภา จิ-รัด-ปะ-พา หญิง
จิรัสพันธ์ จิ-รัด-พัน ชาย
จิรัสย์ จิ-รัด ชาย
จิรา จิ-รา หญิง
จิราเจต จิ-รา-เจด ชาย
จิราณิชา จิ-รา-นิ-ชา หญิง
จิราธิป จิ-รา-ทิบ ชาย
จิราธิวัฒน์ จิ-รา-ทิ-วัด ชาย
จิรานุช จิ-รา-นุด หญิง
จิราพร จิ-รา-พอน หญิง
จิราพัชร จิ-รา-พัด ชาย
จิราพัชร์ จิ-รา-พัด หญิง
จิราพา จิ-รา-พา หญิง
จิราภรณ์ จิ-รา-พอน หญิง
จิราภัทร จิ-รา-พัด ชาย
จิราภัทร์ จิ-รา-พัด ชาย
จิราภา จิ-รา-พา หญิง
จิรายุ จิ-รา-ยุ ชาย
จิรายุทธ จิ-รา-ยุด ชาย
จิรารัตน์ จิ-รา-รัด หญิง
จิราลักษณ์ จิ-รา-ลัก หญิง
จิราวรรณ จิ-รา-วัน หญิง
จิราวัชร จิ-รา-พัด ชาย
จิราวัชร์ จิ-รา-วัด ชาย
จิราวัฒน์ จิ-รา-วัด ชาย
จิราวุธ จิ-รา-วุด ชาย
จิรุตม์ จิ-รุด ชาย
จิโรจ จิ-โรด ชาย
จิโรจน์ จิ-โรด ชาย
จิลลาลี จิน-ลา-ลี หญิง
จิลลาวัณย์ จิน-ลา-วัน หญิง
จิ๋ว จิ๋ว ชาย
จีณา จี-นา หญิง
จีรกร จี-รา-กอน ชาย
จีรกัญญา จี-ระ-กัน-ยา หญิง
จีร์ชญา จี-ชะ-ยา หญิง
จีรณะ จี-ระ-นะ ชาย
จีรณา จี-ระ-นา หญิง
จีรดา จี-ระ-ดา หญิง
จีรนันท์ จี-ร-นัน หญิง
จีรนาถ จี-ระ-นาด หญิง
จีรพร จี-รา-พอน หญิง
จีรพรรณ จี-รา-พัน หญิง
จีรพล จี-ระ-พน ชาย
จีรพัฒน์ จี-ระ-พัด ชาย
จีรภรณ์ จี-รา-พอน หญิง
จีรภัทร จี-รา-พัด ชาย
จีรภัทร์ จี-ระ-พัด ชาย
จีรภา จี-รา-พา หญิง
จีรวดี จี-ระ-วะ-ดี หญิง
จีรวรรณ จี-ระ-วัน หญิง
จีรวรรณ์ จี-ระ-วัน หญิง
จีรวัฒน์ จี-ระ-วัด ชาย
จีระพงศ์ จิ-ระ-พง ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น