ชื่อมงคลลำดับที่ 2501-2600
ชื่ออ่านว่าเพศ
จิตรพรรณ จิด-ตระ-พัน หญิง
จิตรภณ จิด-ตระ-พน ชาย
จิตรภา จิด-ตระ-พา หญิง
จิตรภาณุ จิด-พา-นุ ชาย
จิตรภานุ จิด-ตระ-พา-นุ ชาย
จิตรรดี จิด-ตระ-ระ-ดี หญิง
จิตรฤดี จิด-รึ-ดี หญิง
จิตรฤทัย จิด-รึ-ไท หญิง
จิตรลดา จิด-ตระ-ละ-ดา หญิง
จิตรเลขา จิด-ตระ-เล-ขา หญิง
จิตรวรรณ จิด-ตระ-วัน หญิง
จิตรวัน จิด-ตระ-วัน หญิง
จิตรวี จิด-ระ-วี หญิง
จิตรวีร์ จิด-ตระ-วี หญิง
จิตรศรัณย์ จิด-สะ-รัน ชาย
จิตรากร จิด-ตรา-กอน หญิง
จิตรานุช จิด-ตรา-นุด หญิง
จิตราภรณ์ จิด-ตรา-พอน หญิง
จิตราภัส ิจิด-ตรา-พัด หญิง
จิตราภา จิด-ตรา-พา หญิง
จิตรามณี จิด-ตรา-มะ-นี หญิง
จิตรายุทธ จิด-ตรา-ยุด ชาย
จิตราวดี จิด-ตรา-วะ-ดี หญิง
จิตริน จิด-ริน ชาย
จิตวุธ จิด-ตะ-วุด ชาย
จิตศักดิ์ จิด-ตะ-สัก ชาย
จิตาภา จิ-ตา-พา หญิง
จิติญาดา จิ-ติ-ยา-ดา หญิง
จิติพัชร์ จิ-ติ-พัด หญิง
จิน จิน หญิง
จินดา จิน-ดา ชาย
จินดาพร จิน-ดา-พอน หญิง
จินดาพรรณ จิน-ดา-พัน หญิง
จินดาภร จิน-ดา-พอน หญิง
จินดาภรณ์ จิน-ดา-พอน หญิง
จินดาภา จิน-ดา-พา หญิง
จินดามณี จิน-ดา-มะ-นี หญิง
จินดารัตน์ จิน-ดา-รัด หญิง
จินต์จุฑา จิน-จุ-ทา หญิง
จินตณิศวร์ จิน-ตะ-นิด หญิง
จินต์ธณัช จิน-ทะ-นัด ชาย
จินตนันท์ จิน-ตะ-นัน หญิง
จินตนา จิน-ตะ-นา หญิง
จินตนี จิน-ตะ-นี หญิง
จินตพร จิน-ตะ-พอน หญิง
จินตภัทร จิน-ตะ-พัด ชาย
จินตภา จิน-ตะ-พา หญิง
จินต์รวี จิน-ระ-วี หญิง
จินตรัตน์ จิน-ตะ-รัด หญิง
จินตวดี จิน-ตะ-วะ-ดี หญิง
จินตวีร์ จิน-ตะ-วี หญิง
จินต์สินี จิน-สิ-นี หญิง
จินตหรา จิน-ตะ-หรา หญิง
จินตา จิน-ตา หญิง
จินต์ จิน หญิง
จิรกร จิ-ระ-กอน ชาย
จิรกฤต จิ-ระ-กริด ชาย
จิรกฤษ จิ-ระ-กริด ชาย
จิรการณ์ จิ-ระ-กาน ชาย
จิรกิตติ์ จิ-ระ-กิด ชาย
จิรฉัตร จิ-ระ-ฉัด ชาย
จิรชญา จิ-ระ-ชะ-ยา หญิง
จิรชนัญชิดา จิ-ระ-ชะ-นัน-ชิ-ตา หญิง
จิร์ชนัญชิดา จิ-ชะ-นัน-ชิ-ดา หญิง
จิรชยันต์ จิ-ระ-ชะ-ยัน ชาย
จิรชยา จิ-ระ-ชะ-ยา หญิง
จิรชีพ จิ-ระ-ชีบ ชาย
จิรชีวิน จิ-ระ-ชี-วิน ชาย
จิรโชติ จิ-ระ-โชด ชาย
จิรญากร จิ-ระ-ยา-กอน หญิง
จิรฐา จิ-ระ-ถา หญิง
จิรฐาภักดิ์ จิ-ระ-ถา-พัก หญิง
จิรฐิตา จิ-ระ-ถิ-ตา หญิง
จิรณัชชา จิ-ระ-นัด-ชา หญิง
จิรณัฐ จิ-ระ-นัด หญิง
จิรณิชา จิ-ระ-นิ-ชา หญิง
จิรดา จิ-ระ-ดา หญิง
จิรเดช จิ-ระ-เดด ชาย
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ ชาย
จิรธนี จิ-ระ-ทะ-นี หญิง
จิรนนท์ จิ-ระ-นน ชาย
จิรนันท์ จิ-ระ-นัน หญิง
จิรนาถ จิ-ระ-นาด หญิง
จิรประภา จิ-ระ-ประ-พา หญิง
จิรปรียา จิ-ระ-ปรี-ยา หญิง
จิรปาณ จิ-ระ-ปาน ชาย
จิรพงศ์ จิ-ระ-พพง ชาย
จิรพงษ์ จิ-ระ-พง ชาย
จิรพนธ์ จิ-ระ-พน ชาย
จิรพรรณ จิ-ระ-พัน หญิง
จิรพัชร์ จิ-ระ-พัด หญิง
จิรพัฒน์ จิ-ระ-พัด ชาย
จิรพัส จิ-ระ-พัด ชาย
จิรพิภัทร จิ-ระ-พิ-พัด ชาย
จิรโพธิ จิ-ระ-โพด ชาย
จิรโพธิ์ จิ-ระ-โพ ชาย
จิรภรณ์กนก จิ-ระ-พอน-กะ-หนก หญิง
จิรภรณ์ จิ-ระ-พอน หญิง
จิรภัทร จิ-ระ-พัด ชาย
จิรภา จิ-ระ-พา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น