ชื่อมงคลลำดับที่ 2301-2400
ชื่ออ่านว่าเพศ
จาฏุวัจน์ จา-ตุ-วัด ชาย
จาณิศา จา-นิ-สา หญิง
จาตถุม จา-ตะ-ถุม หญิง
จาตุโชติ จะ-ตุ-โชด ชาย
จาตุภัทร จา-ตุ-พัด ชาย
จาตุรงค์ จะ-ตุ-รง ชาย
จาตุรนต์ จา-ตุ-รน ชาย
จาตุรัตน์ จา-ตุ-รัด หญิง
จาตุรันต์ จา-ตุ-รัน ชาย
จามจุรี จาม-จุ-รี หญิง
จามร จา-มอน หญิง
จามาล จา-มาน หญิง
จามิกร จา-มิ-กอน หญิง
จามีกร จา-มี-กอน หญิง
จารณี จา-ระ-นี หญิง
จารวี จา-ระ-วี หญิง
จารวีกร จา-ระ-วี-กอน หญิง
จาริณี จา-ริ-นี หญิง
จารินุช จา-รี-นุด หญิง
จาริยาภรณ์ จา-ริ-ยา-พอน หญิง
จารีย์ จา-รี หญิง
จารีรัตน์ จา-รี-รัด หญิง
จารีวัต จา-รี-วัด หญิง
จารุ จา-รุ ชาย
จารุกร จา-รุ-กอน หญิง
จารุกฤต จา-รุ-กริด ชาย
จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิง
จารุกัญญา จา-รุ-กัน-ยา หญิง
จารุกันย์ จา-รุ-กัน หญิง
จารุกิตติ์ จา-รุ-กิด ชาย
จารุกุล จา-รุ-กุน หญิง
จารุเกียรติ จา-รุ-เกียด ชาย
จารุจรรย์ จา-รุ-จัน หญิง
จารุจิตติ์ จา-รุ-จิด หญิง
จารุจินต์ จา-รุ-จิน หญิง
จารุชา จา-รุ-ชา หญิง
จารุณรัตน์ จา-รุน-รัด หญิง
จารุณัฐ จา-รุ-นัด หญิง
จารุณี จา-รุ-นี หญิง
จารุดา จา-รุ-ดา หญิง
จารุดารา จา-รุ-ดา-รา หญิง
จารุเดช จา-รุ-เดด ชาย
จารุตน์ จา-รุด ชาย
จารุตม์ จา-รุด ชาย
จารุตา จา-รุ-ตา หญิง
จารุทัศน์ จา-รุ-ทัด ชาย
จารุนันท์ จา-รุ-นัน หญิง
จารุนิภา จา-รุ-นิ-พา หญิง
จารุเนตร จา-รุ-เนด หญิง
จารุบุณณ์ จา-รุ-บุน หญิง
จารุพงศ์ จา-รุ-พง ชาย
จารุพร จา-รุ-พอน หญิง
จารุพรต จา-รุ-พรด ชาย
จารุพรรณ จา-รุ-พัน หญิง
จารุพรรธน์ จา-รุ-วีด ชาย
จารุพักตร์ จา-รุ-พัก หญิง
จารุพัชร์ จา-รุ-พัด หญิง
จารุพัฒน์ จา-รุ-พัด ชาย
จารุพันธ์ จา-รุ-พัน หญิง
จารุพิชญ์ จา-รุ-พิด หญิง
จารุพิชญา จา-รุ-พิด-ชะ-ยา หญิง
จารุภัทร จา-รุ-พัด ชาย
จารุภา จา-รุ-พา หญิง
จารุภูมิ จา-รุ-พูม ชาย
จารุมณี จา-รุ-มะ-นี หญิง
จารุมน จา-รุ-มน หญิง
จารุมาลย์ จา-รุ-มาน หญิง
จารุรัตน์ จา-รุ-รัด หญิง
จารุรัศม์ จา-รุ-รัด ชาย
จารุรัศมิ์ จา-รุ-รัด หญิง
จารุโรจน์ จา-รุ-โรด ชาย
จารุลักษณ์ จา-รุ-ลัก หญิง
จารุลักษม์ จา-รุ-ลัก หญิง
จารุวรรณ จา-รุ-วัน หญิง
จารุวรี จา-รุ-วะ-รี หญิง
จารุวัจน์ จา-รุ-วัด ชาย
จารุวัช จา-รุ-วัด หญิง
จารุวัชรา จา-รุ-วัด-ชะ-รา หญิง
จารุวัชรี จา-รุ-วัด-ชะ-รี หญิง
จารุวัฒน์ จา-รุ-วัด ชาย
จารุวัตร จา-รุ-วัด ชาย
จารุวิทย์ จา-รุ-วิด ชาย
จารุสิริ จา-รุ-สิ-หริ หญิง
จ๋า จ๋า หญิง
จำนรรจ์ จำ-นัน ชาย
จำเนียม จำ-เนียม หญิง
จำเนียร จำ-เนียน หญิง
จำปา จำ-ปา หญิง
จำรูญ จำ-รูน ชาย
จำเริญ จำ-เริน ชาย
จำเรียง จำ-เรียง ชาย
จำลอง จำ-ลอง ชาย
จิณ จิน ชาย
จิณขจร จิน-ขะ-จอน หญิง
จิณชญาภา จิน-ชะ-ยา-พา หญิง
จิณณ์ขณี จิน-ขะ-นี หญิง
จิณณ์จุฑาดา จิน-จุ-ทา-ดา หญิง
จิณณ์จุฑา จิน-จุ-ทา หญิง
จิณณ์ชญา จิน-ชะ-ยา หญิง
จิณณ์ชยา จิน-ชะ-ยา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น