ชื่อมงคลลำดับที่ 2201-2300
ชื่ออ่านว่าเพศ
จรณ์ จอน ชาย
จรรจนา จัน-จะ-นา หญิง
จรรยกร จัน-ยะ-กอน หญิง
จรรย์กุลชา จัน-กุน-ละ-ชา หญิง
จรรยณัฐ จัน-ยะ-นัด หญิง
จรรย์ธร จัน-ทอน หญิง
จรรยนาถ จัน-ยะ-นาด หญิง
จรรยพร จัน-ยะ-พอน หญิง
จรรยพรรธ จัน-ยะ-พัด หญิง
จรรยพัฒน์ จัน-ยะ-พัด หญิง
จรรยภรณ์ จัน-ยะ-พอน หญิง
จรรยมงคล จัน-ยะ-มง-คน หญิง
จรรยมณฑน์ จัน-ยะ-มน หญิง
จรรยมณฑ์ จัน-ยะ-มน หญิง
จรรยวรรธ จัน-ยะ-วัด หญิง
จรรยวรรธน์ จัน-ยะ-วัด หญิง
จรรย์วิมล จัน-วิ-มน หญิง
จรรยอมล จัน-ยะ-อะ-มน หญิง
จรรย์อมล จัน-อะ-มน หญิง
จรรยา จัน-ยา หญิง
จรรยาพร จัน-ยา-พอน หญิง
จรรยาภรณ์ จัน-ยา-พอน หญิง
จรรยารัตน์ จัน-ยา-รัด หญิง
จรรยาลักษณ์ จัน-ยา-ลัก หญิง
จรวยพร จะ-รวย-พอน หญิง
จรส จะ-หรด ไม่ระบุ
จรสจันทร์ จะ-หรด-จัน หญิง
จรัชญา จะ-รัด-ชะ-ยา หญิง
จรัชยา จะ-รัด-ชะ-ยา หญิง
จรัญ จะ-รัน ชาย
จรัญขวัญ จะ-รัน-ขวัน หญิง
จรัญจริยา จะ-รัน-จะ-ริ-ยา หญิง
จรัญญา จะ-รัน-ยา หญิง
จรัญธร จะ-รัน-ทอน ชาย
จรัญพร จะ-รัน-ยะ-พอน หญิง
จรัณชัย จะ-รัน-ไช ชาย
จรัณธร จะ-รัน-ทอน หญิง
จรัณลักษณ์ จะ-รัน-ลัก หญิง
จรัน จะ-รัน ชาย
จรัล จะ-รัน ชาย
จรัลชนม์ จะ-รัน-ชน ชาย
จรัลรมย์ จะ-รัน-รม ชาย
จรัส จะ-หรัด ชาย
จรัสกร จะ-หรัด-กอน หญิง
จรัสพงศ์ จะ-หรัด-พง ชาย
จรัสพร จะ-หรัด-พอน หญิง
จรัสพรรณ จะ-หรัด-พัน หญิง
จรัสรพี จะ-รัด-ระ-พี หญิง
จรัสรวี จะ-รัด-ระ-วี หญิง
จรัสระพี จะ-หรัด-ระ-พี หญิง
จรัสระวี จะ-หรัด-ระ-วี หญิง
จรัสรัตน์ จะ-หรัด-รัด หญิง
จรัสวรรณ จะ-รัด-วัน หญิง
จรัสศรี จะ-หรัด-สี หญิง
จรายุทธ จะ-รา-ยุด ชาย
จริญญา จะ-ริน-ยา หญิง
จริญา จะ-ริ-ยา หญิง
จริดา จะ-ริ-ดา หญิง
จริต จะ-หริด หญิง
จริตร์ จะ-หริด หญิง
จรินทร จะ-ริน หญิง
จรินทร์ทิพย์ จะ-ริน-ทิบ หญิง
จรินทร์พร จะ-ริน-พอน หญิง
จรินทร์ จะ-ริน ชาย
จรินธรณ์ จะ-ริน-ทอน หญิง
จริม จะ-ริม หญิง
จริย์กร จะ-ริ-กอน หญิง
จริยวดี จะ-ริ-ยะ-วะ-ดี หญิง
จริยา จะ-ริ-ยา หญิง
จริยาธรณ์ จะ-ริ-ยา-ทอน หญิง
จริยาพร จะ-ริ-ยา-พอน หญิง
จริยาภร จะ-ริ-ยา-พอน หญิง
จริยาภรณ์ จะ-ริ-ยา-พอน หญิง
จริยาวดี จะ-ริ-ยา-วะ-ดี หญิง
จริวดี จะ-ริ-วะ-ดี หญิง
จรีภรณ์ จะ-รี-พอน หญิง
จรีย์พร จะ-รี-พอน หญิง
จรูญ จ-ร ชาย
จรูญจิตต์ จะ-รูน-จิด หญิง
จรูญทรัพย์ จะ-รูน-ทรับ ชาย
จรูญพงศ์ จะ-รูน-พง ชาย
จรูญพร จะ-รูน-พอน หญิง
จรูญพรรณ จะ-รูน-พัน หญิง
จรูญพัฒน์ จะ-รูน-พัด ชาย
จรูญพัทธ์ จะ-รูน-พัด ชาย
จรูญพันธุ์ จะ-รูน-พัน หญิง
จรูญรัตน์ จะ-รูน-รัด หญิง
จรูญโรจน์ จะ-รูน-โรด ชาย
จรูญวรรณ จะ-รูน-วัน หญิง
จรูญวิชญ์ จะ-รูน-วิด ชาย
จรูญวิทย์ จะ-รูน-วิด ชาย
จรูญศรี จะ-รูน-สี หญิง
จเร จะ-เร ชาย
จอง จอง ชาย
จอมแก้ว จอม-แก้ว หญิง
จอมขวัญ จอม-ขวัน หญิง
จอมจักร จอม-จัก ชาย
จอมใจ จอม-ใจ หญิง
จอมเดช จอม-เดด ชาย
จอมทัพ จอม-ทับ ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี