ชื่อมงคลลำดับที่ 2201-2300
ชื่ออ่านว่าเพศ
จักรเวทย์ จัก-กระ-เวด ชาย
จักรา จัก-กรา ชาย
จักราพัฒน์ จัก-กรา-พัด ชาย
จักรายุทธ จัก-กรา-ยุด ชาย
จักราวุธ จัก-กรา-วุด ชาย
จักริน จัก-กะ-ริน ชาย
จักรินทร์ จัก-กริน ชาย
จักรี จัก-กรี ชาย
จักรีพร จัก-กรี-พอน หญิง
จักร์ จัก ชาย
จังคนิภา จัง-คะ-นิ-พา หญิง
จัญจริน จัน-จะ-ริน ชาย
จัญจรี จัน-จะ-รี หญิง
จัญจุรา จัน-จุ-รา หญิง
จัญจุรี จัน-จุ-รี หญิง
จัดพล จัด-พน ชาย
จัตุเฉลิม จัด-ตุ-ฉะ-เหลิม ชาย
จัตุมงคล จัด-ตุ-มง-คน ชาย
จัตุรงค์ จัด-ตุ-รง หญิง
จันจิมา จัน-จิ-มา หญิง
จันจิรา จัน-จิ-รา หญิง
จันตพัชญ์ จัน-ตะ-พัด หญิง
จันตฤณ จัน-ตริน หญิง
จันทกร จัน-ทระ-กอน หญิง
จันทกานต์ จัน-ทะ-กาน หญิง
จันทกานติ์ จัน-ทะ-กาน หญิง
จันทน์ผา จัน-ผา หญิง
จันทนา จัน-ทะ-นา หญิง
จันทนิภา จัน-ทะ-นิ-พา หญิง
จันทนี จัน-ทะ-นี หญิง
จันทนียา จัน-ทะ-นี-ยา หญิง
จันทปภา จัน-ทะ-ปะ-พา หญิง
จันทพร จัน-ทะ-พอน หญิง
จันทภา จัน-ทะ-พา หญิง
จันทมณี จัน-ทะ-มะ-นี หญิง
จันทร จัน-ทอน หญิง
จันทร์กนก จัน-กะ-หนก หญิง
จันทรกร จัน-ทระ-กอน หญิง
จันทรกัญญ์ จัน-ทระ-กัน หญิง
จันทรกา จัน-ทระ-กา หญิง
จันทรกานต์ จัน-ทระ-กาน หญิง
จันทรคุปต์ จัน-ทระ-คุป หญิง
จันทร์จรี จัน-จะ-รี หญิง
จันทร์จิรา จัน-จิ-รา หญิง
จันทร์จุรีย์ จัน-จุ-รี หญิง
จันทร์เจ้า จัน-เจ้า หญิง
จันทร์ฉาย จัน-ฉาย หญิง
จันทร์ไชย จัน-ไช ชาย
จันทร์ดาริน จัน-ดา-ริน หญิง
จันทร์ทิพย์ จัน-ทิบ หญิง
จันทร์ทิมา จัน-ทิ-มา หญิง
จันทร์ทีปต์ จัน-ทีบ ชาย
จันทร์นิภา จัน-นิ-พา หญิง
จันทร์ประภา จัน-ประ-พา หญิง
จันทรพิมพ์ จัน-ทระ-พิม หญิง
จันทร์เพ็ญ จัน-เพ็น หญิง
จันทร์รวี จัน-ระ-วี หญิง
จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด หญิง
จันทร์รัตน์ จัน-ทะ-รัด หญิง
จันทร์รำไพ จัน-รำ-ไพ หญิง
จันทรวรรณ จัน-ทระ-วัน หญิง
จันทร์วลัย จัน-ทะ-วะ-ไล หญิง
จันทร์วัจน์ จัน-ทะ-วัด ชาย
จันทรวัทน์ จัน-ทระ-วัด ชาย
จันทรวิภา จัน-ทระ-วิ-พา หญิง
จันทรวิมล จัน-ทระ-วิ-มน หญิง
จันทร์ศิริ จัน-สิ-หริ หญิง
จันทร์ศุจี จัน-สุ-จี หญิง
จันทร์สุดา จัน-สุ-ดา หญิง
จันทรัช จัน-ทะ-รัด หญิง
จันทรัตน์ จัน-ทะ-รัด หญิง
จันทรัศมิ์ จัน-ทะ-รัด หญิง
จันทรัสม์ จัน-ทะ-รัด หญิง
จันทรา จัน-ทรา หญิง
จันทรากานต์ จัน-ทรา-กาน หญิง
จันทราฉาย จัน-ทรา-ฉษย หญิง
จันทรานนท์ จัน-ทรา-นน ชาย
จันทรานันท์ จัน-ทรา-นัน หญิง
จันทราภรณ์ จัน-ทรา-พอน หญิง
จันทราภา จัน-ทรา-พา หญิง
จันทราริ จัน-ทรา-ริ ชาย
จันทราวรรณ จัน-ทรา-วัน หญิง
จันทริกา จัน-ทะ-ริ-กา หญิง
จันทรี จัน-ทรี หญิง
จันทร์ จัน หญิง
จันทวรรณ จัน-ทะ-วัน หญิง
จันทวันต์ จัน-ทา-วัน หญิง
จันทวี จัน-ทะ-วี หญิง
จันทัปปภา จัน-ทับ-ปะ-พา หญิง
จันทัสมา จัน-ทัด-สะ-มา หญิง
จันทิดา จัน-ทิ-ดา หญิง
จันทิมันต์ จัน-ทิ-มัน หญิง
จันทิมันตุ์ จัน-ทิ-มัน ชาย
จันทิมา จัน-ทิ-มา หญิง
จันทิรา จัน-ทิ-รา หญิง
จันทิวรรณ จัน-ทิ-วัน หญิง
จันธิดา จัน-ทิ-ดา หญิง
จัสมิน จัด-มิน หญิง
จาคเจตน์ จา-คะ-เจด ชาย
จาฏุพัจน์ จา-ตุ-พัด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น