ชื่อมงคลลำดับที่ 2101-2200
ชื่ออ่านว่าเพศ
คุณาวุฒิ คุ-นา-วุด ชาย
คุณาวุธ คุ-นา-วุด ชาย
คุณิตา คุ-นิ-ตา หญิง
คุปต์ชนนท์ คุบ-ชะ-นน ชาย
คุปต์ชนันท์ คุบ-ชะ-นัน หญิง
คุปต์ไชยันต์ คุบ-ไช-ยัน ชาย
คุปต์ธนัฐ คุบ-ทะ-นัด ชาย
คุปตมน คุบ-ตะ-มน หญิง
คุปตรัช คุบ-ตะ-รัด ชาย
คุปตวรรธน์ คุบ-ตะ-วัด ชาย
คุปต์อนันต์ คุบ-อะ-นัน ชาย
คุปต์ คุบ ชาย
คุ้มแก้ว คุ้ม-แก้ว หญิง
คุ้มขวัญ คุ้ม-ขวัน หญิง
คุลิกา คุ-ลิ-กา หญิง
คูณวิช คูน-นะ-วิด ชาย
คู่บุญ คู่-บุน หญิง
เคท เคท หญิง
เครือภรณ์ เครือ-พอน หญิง
แคท แคด หญิง
ฆนญาณี คะ-นะ-ยา-นี หญิง
ฆนนาท คะ-นะ-นาด ชาย
ฆนพร คะ-นะ-พอน หญิง
ฆนรุจ คะ-นะ-รุด ชาย
ฆนวัลลิ์ คะ-นะ-วัน หญิง
ฆนัธวัน คะ-นัด-ทะ-วัน หญิง
ฆนากร คะ-นา-กอน ชาย
ฆนาการ คะ-นา-กาน หญิง
ฆนาคม คะ-นา-คม ชาย
ฆนามัย คะ-นา-ไม หญิง
ฆนีกร คะ-นี-กอน หญิง
ฆโนทัย คะ-โน-ไท หญิง
ฆยนีย์ คะ-ยะ-นี หญิง
ฆรณี คอ-ระ-นี หญิง
ฆรพันธ์ คะ-ระ-พัน ชาย
ฆรวัณณ์ คะ-ระ-วัน หญิง
ฆริกานต์ คะ-ริ-กาน หญิง
ฆฤณกาญจน์ คะ-ริน-กาน หญิง
ฆฤณา คริน-นา หญิง
ฆฤณี คริน-นี หญิง
ฆฤต คริด ชาย
ฆ้องชัย ค้อง-ไช ชาย
ฆัฎนากร คัด-ตะ-นา-กอน หญิง
ฆัฏนา คัด-ตะ-นา หญิง
ฆายนีย์ คา-ยะ-นี หญิง
ฆีโรชา คี-โร-ชา หญิง
งามเฉิด งาม-เฉิด หญิง
งามเนตร งาม-เนด หญิง
งามพล งาม-พน ชาย
งามรวี งาม-ระ-วี หญิง
งามวิภา งาม-วิ-พา หญิง
งามวิไล งาม-วิ-ไล หญิง
จงกรม จง-กรม หญิง
จงกล จง-กน หญิง
จงกลณี จง-กน-นี หญิง
จงกลนี จง-กน-ละ-นี หญิง
จงจินตร์ จง-จิน หญิง
จงเจต จง-เจด ชาย
จงเจตน์ จง-เจด ชาย
จงเจษฎา จง-เจด-สะ-ดา ชาย
จงเจษฎ์ จง-เจด ชาย
จงดี จง-ดี ชาย
จงธาดา จง-ทา-ดา ชาย
จงรัก จง-รัก หญิง
จงสวัสดิ์ จง-สะ-หวัด ชาย
จณัญญา จะ-นัน-ยา หญิง
จณิตา จะ-นิ-ตา หญิง
จณินธรณ์ จะ-นิน-ทอน หญิง
จณิสตา จะ-นิด-สะ-ตา หญิง
จตุชัย จะ-ตุ-ไช ชาย
จตุโชค จะ-ตุ-โชก ชาย
จตุดถ จะ-ตุด-ถะ ชาย
จตุเดช จะ-ตุ-เดด ชาย
จตุทิพย์ จะ-ตุ-ทิบ หญิง
จตุธรรม จะ-ตุ-ทำ ชาย
จตุพงษ์ จะ-ตุ-พง ชาย
จตุพร จะ-ตุ-พอน ชาย
จตุพล จะ-ตุ-พน ชาย
จตุพักตร์ จะ-ตุ-พัก ชาย
จตุภัทร จะ-ตุ-พัด ชาย
จตุภัทร์ จะ-ตุ-พัด ชาย
จตุภูมิ จะ-ตุ-พูม ชาย
จตุรงค์ จะ-ตุ-รง ชาย
จตุรดา จะ-ตุ-ระ-ดา หญิง
จตุรพร จะ-ตุ-ระ-พอน หญิง
จตุรภัทร จะ-ตุ-ระ-พัด ชาย
จตุรภุช จะ-ตะ-ระ-พุด ชาย
จตุรมิตร จะ-ตุ-ระ-มิด ชาย
จตุรวิทย์ จะ-ตะ-ระ-วิด ชาย
จตุรเวทย์ จะ-ตะ-ระ-เวด ชาย
จตุรัตน์ จะ-ตุ-รัด ชาย
จตุวิทย์ จะ-ตุ-วิด ชาย
จร จอน ชาย
จรณ์ณพิชญ์ จอน-นะ-พิด ชาย
จรณบูรณ์ จะ-ระ-นะ-บูน ชาย
จรณพร จะ-ระ-นะ-พอน หญิง
จรณะ จะ-ระ-นะ หญิง
จรณา จะ-ระ-นา หญิง
จรณินทร์ จะ-ระ-นิน หญิง
จรณินท์ จะ-ระ-นิน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี