ชื่อมงคลลำดับที่ 1901-2000
ชื่ออ่านว่าเพศ
คัมภีร์ คำ-พี ชาย
คามภีร์ คาม-พี ชาย
คามิน คา-มิน หญิง
คารม คา-รม หญิง
คำคม คำ-คม ชาย
ค้ำคูณ ค้ำ-คูน หญิง
คำตาล คำ-ตาน หญิง
คำพร คำ-พอน ชาย
คำมั่น คำ-มั่น ชาย
คำมาลี คำ-มา-ลี หญิง
คำรณ คำ-รน ชาย
คำรน คำ-รน ชาย
คำรบ คำ-รบ ชาย
คิติพัชญ์ คิ-ติ-พัด ชาย
คิรากร คิ-รา-กอน ชาย
คิริ คิ-ริ ชาย
คิรินทร คิ-ริน-ทอน ชาย
คีตกานท์ คี-ตะ-กาน หญิง
คีตพล คี-ตะ-พน ชาย
คีตภัทร คี-ตะ-พัด หญิง
คีตมนตา คี-ตะ-มน-ตา หญิง
คีตะ คี-ตะ หญิง
คีตา คี-ตา หญิง
คีติกา คี-ติ-กา หญิง
คีรวัน คี-ระ-วัน ชาย
คีรัยยา คี-ไร-ยา หญิง
คีรากร คี-รา-กอน ชาย
คีรี คี-รี ชาย
คีรีธร คี-รี-ทอน ชาย
คีรีธันย์ คี-รี-ทัน ชาย
คีรีธารา คี-รี-ทา-รา ชาย
คีรีบูน คี-รี-บูน ชาย
คีรีภัทร คี-รี-พัด ชาย
คึกฤทธิ์ คึก-ริด ชาย
คืนฉาย คืน-ฉาย หญิง
คุกกี้ คุก-กี้ หญิง
คุณ คุน หญิง
คุณกร คุ-นาะ-กอน ชาย
คุณกฤต คุน-นะ-กริด ชาย
คุณกาญจน์ คุ-นะ-กาน หญิง
คุณนาม คุน-นะ-นาม ชาย
คุณนิธิ คุน-นะ-นิด ชาย
คุณพัชร คุน-นะ-พัด หญิง
คุณพัชร์ คุน-นะ-พัด หญิง
คุณพันธุ์ คุ-นะ-พัน หญิง
คุณภร คุ-นะ-พอน หญิง
คุณภัทร คุ-นา-พัด หญิง
คุณภาช คุ-นะ-พาด ชาย
คุณภูมิ คุน-นะ-พูมิ ชาย
คุณวรรธน์ คุ-นะ-วัด ชาย
คุณวัลคุ์ คุ-นะ-วัน หญิง
คุณวีร์ คุ-นะ-วี หญิง
คุณวุฒิ คุน-นะ-วุด ชาย
คุณัช คุ-นัด ชาย
คุณัชญา คุ-นัด-ชะ-ยา หญิง
คุณัชญ์ คุุ-นัด ชาย
คุณัญญา คุ-นัน-ยา หญิง
คุณัณญา คุ-นัน-ยา ชาย
คุณากร คุ-นา-กอน ชาย
คุณาธิป คุ-นา-ทิบ ชาย
คุณานนต์ คุ-นา-นน ชาย
คุณานนท์ คุ-นา-นน ชาย
คุณานันต์ คุ-นา-นัน ชาย
คุณานันท์ คุ-นะ-นัน ชาย
คุณานุคุณ คุ-นา-นุ-คุน ชาย
คุณามัย คุ-นา-ไม หญิง
คุณาวุฒิ คุ-นา-วุด ชาย
คุณาวุธ คุ-นา-วุด ชาย
คุณิตา คุ-นิ-ตา หญิง
คุปต์ชนนท์ คุบ-ชะ-นน ชาย
คุปต์ชนันท์ คุบ-ชะ-นัน หญิง
คุปต์ไชยันต์ คุบ-ไช-ยัน ชาย
คุปต์ธนัฐ คุบ-ทะ-นัด ชาย
คุปตมน คุบ-ตะ-มน หญิง
คุปตรัช คุบ-ตะ-รัด ชาย
คุปตวรรธน์ คุบ-ตะ-วัด ชาย
คุปต์อนันต์ คุบ-อะ-นัน ชาย
คุปต์ คุบ ชาย
คุ้มแก้ว คุ้ม-แก้ว หญิง
คุ้มขวัญ คุ้ม-ขวัน หญิง
คุลิกา คุ-ลิ-กา หญิง
คูณวิช คูน-นะ-วิด ชาย
คู่บุญ คู่-บุน หญิง
เคท เคท หญิง
เครือภรณ์ เครือ-พอน หญิง
แคท แคด หญิง
ฆนญาณี คะ-นะ-ยา-นี หญิง
ฆนนาท คะ-นะ-นาด ชาย
ฆนพร คะ-นะ-พอน หญิง
ฆนรุจ คะ-นะ-รุด ชาย
ฆนวัลลิ์ คะ-นะ-วัน หญิง
ฆนัธวัน คะ-นัด-ทะ-วัน หญิง
ฆนากร คะ-นา-กอน ชาย
ฆนาการ คะ-นา-กาน หญิง
ฆนาคม คะ-นา-คม ชาย
ฆนามัย คะ-นา-ไม หญิง
ฆนีกร คะ-นี-กอน หญิง
ฆโนทัย คะ-โน-ไท หญิง
ฆยนีย์ คะ-ยะ-นี หญิง
ฆรณี คอ-ระ-นี หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น