ชื่อมงคลลำดับที่ 1901-2000
ชื่ออ่านว่าเพศ
คณภร คะ-นะ-พอน หญิง
คณภรณ์ คะ-นะ-พอน หญิง
คณภัทร คะ-นะ-พัด ชาย
คณวัฒน์ คะ-นะ-วัด ชาย
คณวัต คะ-นะ-วัด ชาย
คณะปัตย์ คะ-นะ-ปัด ชาย
คณัชญ์ คะ-นัด ชาย
คณัญญ์นิชา คะ-นัน-นิ-ชา หญิง
คณัญญา คะ-นัน หญิง
คณัสนันท์ คะ-นัด-สะ-นัน ไม่ระบุ
คณัสวรรณ คะ-นัด-สะ-วัน หญิง
คณากฤต คะ-นา-กริด ชาย
คณาคำ คะ-นา-คำ หญิง
คณางค์นลัท คะ-นาง-นะ-ลัด หญิง
คณาชัย คะ-นา-ไช ชาย
คณาณัท คะ-นา-นัด หญิง
คณาธร คะ-นา-ทอน หญิง
คณาธรณ์ คะ-นา-ทอน หญิง
คณาธิป คะ-นา-ทิบ ชาย
คณานนท์ คะ-นา-นน ชาย
คณาพร คะ-นา-พอน หญิง
คณาภัทร คะ-นา-พัด ชาย
คณาวุฒิ คะ-นา-วุด ชาย
คณิฏฐา คะ-นิด-ถา หญิง
คณิณัฏฐ์ คะ-นิ-นัด หญิง
คณิดา คะ-นิ-ดา หญิง
คณิต คะ-นิด ชาย
คณิตกุล คะ-นิด-กุน หญิง
คณิตตา คะ-นิด-ตา หญิง
คณิติน คะ-นิ-ติน หญิง
คณิน คะ-นิน ชาย
คณินทร์ชิตา คะ-นิน-ชิ-ตา หญิง
คณินทร์ธาร คะ-นิน-ทาน หญิง
คณินทร์ คะ-นิน หญิง
คณินทรา คะ-นิน หญิง
คณินธรณ์ คะ-นิน-ทอน หญิง
คณินวัฒน์ คะ-นิน-วัด ชาย
คณิศร คะ-นิ-สอน ชาย
คณิศร์ทิชา คะ-นิด-ทิ-ชา หญิง
คณิศรา คะ-นิด-สะ-รา หญิง
คณิสร คะ-นิด-สอน ชาย
คณิสรา คะ-นิด-สะ-รา หญิง
คณุตน์ คะ-นุด ชาย
คณุตม์ คะ-นุด ชาย
คเณศ คะ-เนด ชาย
คเณศณัฏฐ์ คะ-เนด-นัด ชาย
คเณศณัฐ คะ-เนด-นัด ชาย
คเณศวร คะ-เน-สวน ชาย
คติ คะ-ติ ชาย
คติยา คะ-ติ-ยา หญิง
คทา คะ-ทา ชาย
คทาธร คะ-ทา-ทอน ชาย
คทาวุธ คะ-ทา-วุด ชาย
คนธรส คน-ทะ-รด หญิง
คนธวัลย์ คน-ทะ-วัน หญิง
คนึงจิตต์ คะ-นึง-จิด หญิง
คนึงทิพย์ คะ-นึง-ทิบ หญิง
คนึงนิจ คะ-นึง-นิด หญิง
คนึงนิตย์ คะ-นึง-นิด หญิง
คนึงพิมพ์ คะ-นึง-พิม หญิง
คนึงรัตน์ คะ-นึง-รัด หญิง
คมกริช คม-กริด ชาย
คมกริบ คม-กริบ ชาย
คมกฤช คม-กริด ชาย
คมกฤต คม-กริด ชาย
คมกฤษณ์ คม-กริด ชาย
คมแก้ว คม-แก้ว หญิง
คมคณากร คม-คะ-นา-กอน ชาย
คมคาย คม-คาย หญิง
คมชาญ คม-ชาน ชาย
คมชิต คม-ชิด ชาย
คมฐิพัฒน์ คม-ถิ-พัด ชาย
คมเดช คม-เดด ชาย
คมทิพย์ คม-ทิบ ชาย
คมธรรม คม-ทำ ชาย
คมน์วรัตม์ คม-ระ-วัด หญิง
คมน์วโรตม์ คม-วะ-โรด ชาย
คมน์ คม ชาย
คมวิชช์ คม-วิด ชาย
คมวิชญ์ คม-วิด ชาย
คมศร คม-สอน ชาย
คมสรร คม-สัน ชาย
คมสัณห์ คม-สัน หญิง
คมสัน คม-สัน ชาย
คมสันต์ คม-สัน ชาย
คมสันติ คม-สัน ชาย
คมสุพัฒน์ คม-สุ-พัด ชาย
คมิก คะ-มิก ชาย
ครรชิต คัน-ชิด ชาย
ครองกนก ครอง-กะ-หนก หญิง
ครองกมล ครอง-ใจ หญิง
ครองขวัญ ครอง-ขวัน หญิง
ครองจิต ครอง-จิด หญิง
ครองใจ ครอง-ใจ หญิง
ครองชัย ครอง-ไช ชาย
ครองเดช ครอง-เดด ชาย
ครองธรรม ครอง-ทำ ชาย
ครองบุญ ครอง-บุน หญิง
ครองพร ครอง-พอน หญิง
ครองภพ ครอง-พบ ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี