ชื่อมงคลลำดับที่ 1801-1900
ชื่ออ่านว่าเพศ
ขวัญอนงค์ ขวัน-อะ-นง หญิง
ขวัญเอย ขวัน-เอย หญิง
ของขวัญ ของ-ขวัน หญิง
ขอบคุณ ขอบ-คุน หญิง
ขอบใจ ขอบ-ใจ หญิง
ขัชพร ขัด-ชะ-พอน หญิง
ขัณฑ์ชญา ขัน-ชะ-ยา หญิง
ขัตติย ขัด-ติ-ยะ ชาย
ขัตติยภัทร ขัด-ติ-ยะ-พัด ชาย
ขัตติยะ ขัด-ติ-ยะ ชาย
ขัตติยา ขัด-ติ-ยา หญิง
ขัน ขัน หญิง
ขันเงิน ขัน-เงิน หญิง
ขันติ ขัน-ติ ชาย
ขันติชัย ขัน-ติ-ไช ชาย
ขันทอง ขัน-ทอง หญิง
ขันธาวาร ขัน-ทา-วาน หญิง
ขันธ์ ขัน ชาย
ขัมน์นนท์ ขำ-นน ชาย
ขัมน์พร ขำ-พอน หญิง
ขัมน์ ขำ ชาย
ขัมพ์ ขำ ชาย
ขาล ชาน ชาย
ข้าวขวัญ ข้าว-ขวัน หญิง
ข้าวหอม ข้าว-หอม หญิง
ข้าว ข้าว หญิง
ขิมรัตน์ ขิม-รัด หญิง
ขีโรชา ขี-โร-ชา หญิง
ขุนเขา ขุน-เขา หญิง
ขุนพัฒน์ ขุน-พัด ชาย
เขตต์ เขด ชาย
เขม เขม ชาย
เขมกร เขม-มะ-กอน ชาย
เขมกฤต เขม-มะ-กริด ชาย
เขมจิณห์ชญา เขม-มะ-จิน-ชะ-ยา หญิง
เขมจิรัสย์ เขม-จิ-รัด หญิง
เขมจิรา เขม-จิ-รา หญิง
เขมชญา เขม-ชะ-ยา หญิง
เขมชาติ เขม-มะ-ชาด ชาย
เขมชิญา เขม-ชิ-ยา หญิง
เขมณัฏฐ เขม-มะ-นัด ชาย
เขมณัฏฐ์ เขม-มะ-นัด หญิง
เขมทัต เขม-มะ-ทัด ชาย
เขมทัศน์ เขม-มะ-ทัด ชาย
เขมนันท์ เขม-มะ-นัน หญิง
เขมพนต์ เขม-มะ-พน ชาย
เขมมิกา เขม-มิ-กา หญิง
เขมรัตน์ เขม-มะ-รัด หญิง
เขมรุจิ เขม-รุ-จิ หญิง
เขมฤทธิ์ เขม-มะ-ริด ชาย
เขมฤทัย เขม-รึ-ไท หญิง
เขมวัช เขม-มะ-วัด ชาย
เขมวันต์ เขม-มะ-วัน หญิง
เข็มอัปสร เข็ม-อับ-สอน หญิง
เขมาปภา เข-มา-ปะ-พา หญิง
เขมิกร เข-มิ-กอน หญิง
เขมิกา เข-มิ-กา หญิง
เขมินทรา เข-มิน-ทรา หญิง
เขมินทร์ เข-มิน ชาย
เขมินท์ เข-มิน ชาย
เขมิศรา เข-มิด-สะ-รา หญิง
เขมิสา เข-มิ-สา หญิง
เขียนฟ้า เขียน-ฟ้า หญิง
ไข่มุก ไข่-มุก หญิง
คคนะ คะ-คะ-นะ ชาย
คคนัมพร คะ-คะ-นำ-พอน หญิง
คคนางค์ คะ-คะ-นาง หญิง
คคนานต์ คะ-คะ-นาน หญิง
คง คง ชาย
คงกช คง-กด หญิง
คงชนก คง-ชะ-นก หญิง
คงพล คง-พน ชาย
คงเพชร คง-เพ็ด ชาย
คงวิสุทธื์ คง-วิ-สุด ชาย
คงศักดิ์ คง-สัก ชาย
คชกาล คด-ชะ-กาน หญิง
คชภพ คด-ชะ-พบ ชาย
คชรัตน์ คด-ข-ชะ-รัด ชาย
คชากร คะ-ชา-กอน หญิง
คชาชาติ คะ-ชา-ชาด ชาย
คชาธาร คะ-ชา-ทาน ชาย
คชานนท์ คะ-ชา-นน ชาย
คชาภรณ์ คะ-ชา-พอน หญิง
คชาภัทร คะ-ชา-พัด ชาย
คชาภา คะ-ชา-พา หญิง
คชารี คะ-ชา-รี หญิง
คชินท์ คะ-ชิน ชาย
คเชนทร์ คะ-เชน ชาย
คฑาวุธ คะ-ทา-วุด ชาย
คณกร คะ-นะ-กอน ชาย
คณธัช คะ-นะ-ทัด ชาย
คณนันท์ คะ-นะ-นัน ชาย
คณนาถ คะ-นะ-นาด หญิง
คณพร คะ-นะ-พอน หญิง
คณพรณ์ คะ-นะ-พอน หญิง
คณพศ คะ-นะ-พด ชาย
คณพัชญ์ คะ-นะ-พัด หญิง
คณพัชร์ คะ-นะ-พัด ชาย
คณพิชญ์ คะ-นะ-พิด หญิง
คณภณ คะ-นะ-พน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี