ชื่อมงคลลำดับที่ 1601-1700
ชื่ออ่านว่าเพศ
เกริกคุณ เกริก-คุน หญิง
เกริกฤทธิ์ เกริก-ริด ชาย
เกริกวรรธน์ เกริก-วัด ชาย
เกริกวิทย์ เกริก-วิด ชาย
เกรียง เกรียง ชาย
เกรียงไกร เกรียง-ไกร ชาย
เกรียงไกรวิทย์ เกรียง-ไกร-วิด ชาย
เกรียงชัย เกรียง-ไช ชาย
เกรียงเดช เกรียง-เดด ชาย
เกรียงพัฏฐ เกรียง-พัด ชาย
เกรียงวิชญ์ เกรียง-วิด ชาย
เกรียงวิทย์ เกรียง-วิด ชาย
เกรียงวุฒิ เกรียง-วุด ชาย
เกรียงศักดิ์ เกรียง-สัก ชาย
เกวลิน เก-วะ-ลิน หญิง
เกวลี เก-วะ-ลี หญิง
เกวิกา เก-วิ-กา หญิง
เกศกมล เกด-กะ-มน หญิง
เกศกวีพรรณ เกด-กะ-วี-พัน หญิง
เกศกานดา เกด-กาน-ดา หญิง
เกศจุฬา เกด-จุ-รา หญิง
เกศญา เกด-สะ-ยา หญิง
เกศนี เกด-สะ-นี หญิง
เกศราวรรณ เกด-สะ-รา-วัน หญิง
เกศริน เกด-สะ-ริน หญิง
เกศรินทร์ เกด-สะ-ริน หญิง
เกศินี เก-สิ-นี หญิง
เกศินีวัลย์ เก-สิ-นี-วัน หญิง
เกษชญา เกด-ชะ-ยา หญิง
เกษตร กะ-เสด ชาย
เกษบงกช เกด-บง-กด หญิง
เกษม กะ-เสม ชาย
เกษมศร กะ-เสม-สอน หญิง
เกษมศักดิ์ กะ-เสม-สัก ชาย
เกษมศานต์ กะ-เสม-สาน ชาย
เกษมสัจ กะ-เสม-สัด หญิง
เกษมสันต์ กะ-เสม-สัน ชาย
เกษรา เกด-สะ-รา หญิง
เกษราภรณ์ เกด-สะ-รา-พอน หญิง
เกษิตา เก-สิ-ตา หญิง
เกษียร กะ-เสียน ชาย
เกสรา เกด-สะ-รา หญิง
เก้ากัญญา เก้า-กัน-ยา หญิง
เก้า เก้า ชาย
เกิดเกล้า เกิด-เกล้า หญิง
เกียรติ เกียด ชาย
เกียรติ์คุณ เกียน-คุน หญิง
เกียรติชัย เกียด-ไช ชาย
เกียรติพันธ์ เกียด-ติ-พัน ชาย
เกียรติพันธุ์ เกียด-ติ-พัน ชาย
เกียรติภูมิ เกียด-ติ-พูม ชาย
เกียรติรัตน์ เกียด-ติ-รัด หญิง
เกียรติศักดิ์ เกียด-ติ-สัก ชาย
เกียรติโสภณ เกียด-โส-พน หญิง
เกื้อกมล เกื้อ-กะ-มน หญิง
เกื้อกูล เกื้อ-กูน ชาย
เกื้อลภัส เกื้อ-ละ-พัด หญิง
เก๋ เก๋ หญิง
แก้วกัญญา แก้ว-กัน-ยา หญิง
แก้วกานต์ แก้ว-กาน หญิง
แก้วเกล้า แก้ว-เกล้า หญิง
แก้วขวัญ แก้ว-ขวัน ชาย
แก้วใจ แก้ว-ใจ หญิง
แก้วตา แก้ว-ตา หญิง
แก้วทิพย์ แก้ว-ทิบ หญิง
แก้วสมฤทธิ์ แก้ว-สม-ริด หญิง
แก้ว แก้ว หญิง
โกมล โก-มน ชาย
โกมลลดา โก-มน-ละ-ดา หญิง
โกมิน โก-มิน ชาย
โกมินทร์ โก-มิน ชาย
โกเมท โก-เมด ชาย
โกเมน โก-เมน ชาย
โกเมศ โก-เมด ชาย
โกเมศวร์ โก-เมด ชาย
โกลัญญา โก-ลัน-ยา หญิง
โกวิท โก-วิด ชาย
โกวิทย์ โก-วิด ชาย
โกศล โก-สน หญิง
โกษม โก-สม ชาย
โกสินทร์ โก-สิน ชาย
โกสินธ์ โก-สิน ชาย
โกสุม โก-สุม ชาย
โกสุมากร โก-สุ-มา-กอน หญิง
ไกรเดช ไก-เดด ชาย
ไกรเทพ ไกร-เทบ ชาย
ไกรภพ ไกร-พบ ชาย
ไกรฤกษ์ ไกร-เริก ชาย
ไกรฤทธิ์ ไกร-ริด ชาย
ไกรวชช์ ไกร-วด ชาย
ไกรวัลย์ ไกร-วัน ชาย
ไกรวิชช์ ไกร-วิด ชาย
ไกรวิชญ์ ไกร-วิด ชาย
ไกรวิณี ไกร-วิ-นี หญิง
ไกรวิทย์ ไกร-วิด ชาย
ไกรวิน ไกร-วิน ชาย
ไกรวี ไกร-วี ชาย
ไกรวุฒิ ไกร-วุด ชาย
ไกรศรี ไกร-สี ชาย
ไกรสร ไกร-สอน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี