ชื่อมงคลลำดับที่ 1501-1600
ชื่ออ่านว่าเพศ
เกษมศักดิ์ กะ-เสม-สัก ชาย
เกษมศานต์ กะ-เสม-สาน ชาย
เกษมสัจ กะ-เสม-สัด หญิง
เกษมสันต์ กะ-เสม-สัน ชาย
เกษรา เกด-สะ-รา หญิง
เกษราภรณ์ เกด-สะ-รา-พอน หญิง
เกษิตา เก-สิ-ตา หญิง
เกษียร กะ-เสียน ชาย
เกสรา เกด-สะ-รา หญิง
เก้ากัญญา เก้า-กัน-ยา หญิง
เก้า เก้า ชาย
เกิดเกล้า เกิด-เกล้า หญิง
เกียรติ เกียด ชาย
เกียรติ์คุณ เกียน-คุน หญิง
เกียรติชัย เกียด-ไช ชาย
เกียรติพันธ์ เกียด-ติ-พัน ชาย
เกียรติพันธุ์ เกียด-ติ-พัน ชาย
เกียรติภูมิ เกียด-ติ-พูม ชาย
เกียรติรัตน์ เกียด-ติ-รัด หญิง
เกียรติศักดิ์ เกียด-ติ-สัก ชาย
เกียรติโสภณ เกียด-โส-พน หญิง
เกื้อกมล เกื้อ-กะ-มน หญิง
เกื้อกูล เกื้อ-กูน ชาย
เกื้อลภัส เกื้อ-ละ-พัด หญิง
เก๋ เก๋ หญิง
แก้วกัญญา แก้ว-กัน-ยา หญิง
แก้วกานต์ แก้ว-กาน หญิง
แก้วเกล้า แก้ว-เกล้า หญิง
แก้วขวัญ แก้ว-ขวัน ชาย
แก้วใจ แก้ว-ใจ หญิง
แก้วตา แก้ว-ตา หญิง
แก้วทิพย์ แก้ว-ทิบ หญิง
แก้วสมฤทธิ์ แก้ว-สม-ริด หญิง
แก้ว แก้ว หญิง
โกมล โก-มน ชาย
โกมลลดา โก-มน-ละ-ดา หญิง
โกมิน โก-มิน ชาย
โกมินทร์ โก-มิน ชาย
โกเมท โก-เมด ชาย
โกเมน โก-เมน ชาย
โกเมศ โก-เมด ชาย
โกเมศวร์ โก-เมด ชาย
โกลัญญา โก-ลัน-ยา หญิง
โกวิท โก-วิด ชาย
โกวิทย์ โก-วิด ชาย
โกศล โก-สน หญิง
โกษม โก-สม ชาย
โกสินทร์ โก-สิน ชาย
โกสินธ์ โก-สิน ชาย
โกสุม โก-สุม ชาย
โกสุมากร โก-สุ-มา-กอน หญิง
ไกรเดช ไก-เดด ชาย
ไกรเทพ ไกร-เทบ ชาย
ไกรภพ ไกร-พบ ชาย
ไกรฤกษ์ ไกร-เริก ชาย
ไกรฤทธิ์ ไกร-ริด ชาย
ไกรวชช์ ไกร-วด ชาย
ไกรวัลย์ ไกร-วัน ชาย
ไกรวิชช์ ไกร-วิด ชาย
ไกรวิชญ์ ไกร-วิด ชาย
ไกรวิณี ไกร-วิ-นี หญิง
ไกรวิทย์ ไกร-วิด ชาย
ไกรวิน ไกร-วิน ชาย
ไกรวี ไกร-วี ชาย
ไกรวุฒิ ไกร-วุด ชาย
ไกรศรี ไกร-สี ชาย
ไกรสร ไกร-สอน ชาย
ไกรอร ไกร-ออน หญิง
ไกลกังวล ไกล-กัง-วน ชาย
ไกวัลยา ไก-วัน-ละ-ยา หญิง
ขคบดี ขะ-คะ-บอ-ดี ชาย
ขจร ขะ-จอน ชาย
ขจรกฤดิ ขะ-จอน-กริด ชาย
ขจรการย์ ขะ-จอน-กาน หญิง
ขจรกิตติ์ ขะ-จอน-กิด ชาย
ขจรเกียรติ ขะ-จอน-เกียด ชาย
ขจรจบ ขะ-จอน-จบ ชาย
ขจรจิต ขะ-จอน-จิด หญิง
ขจรเดช ขะ-จอน-เดด ชาย
ขจรพร ขะ-จอน-พอน ชาย
ขจรพัฒน์ ขะ-จอน-พัด ชาย
ขจรฤทธิ์ ขะ-จอน-ริด ชาย
ขจรลาภ ขะ-จอน-ลาบ ชาย
ขจรวรพล ขะ-จอน-วอ-ระ-พน ชาย
ขจรวัจน์ ขะ-จอน-วัด ชาย
ขจรวิชญ์ ขะ-จอน-วิด ชาย
ขจรวิทย์ ขะ-จอน-วิด ชาย
ขจรศักดิ์ ขะ-จอน-สัก ชาย
ขจรศิริ ขะ-จอน-สิ-หริ ชาย
ขจาริน ขะ-จา-ริน หญิง
ขจิต ขะ-จิด หญิง
ขจิตณัฏฐ์ ขะ-จิด-นัด หญิง
ขจิตพร ขะ-จิด-พอน หญิง
ขจิตพรรณ ขะ-จิด-พัน หญิง
ขจิตร ขะ-จิด ชาย
ขจิตรัตน์ ขะ-จิด-รัด หญิง
ขจิตอาภา ขะ-จิด-อา-พา หญิง
ขจี ขะ-จี หญิง
ขจีจิตร์ ขะ-จี-จิด หญิง
ขจีทิพย์ ขะ-จี-ทิบ หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น