ชื่อมงคลลำดับที่ 1401-1500
ชื่ออ่านว่าเพศ
กิตธาดา กิด-ทา-ดา ชาย
กิตยากร กิด-ตะ-ยา-กอน หญิง
กิตยาภรณ์ กิด-ยา-พอน หญิง
กิติ กิ-ติ ชาย
กิติกร กิ-ติ-กอน ชาย
กิติชน กิด-ติ-ชน ชาย
กิติญาดา กิ-ติ-ยา-ดา หญิง
กิติณัฏฐ์ กิ-ติ-นัด ชาย
กิติธัช กิด-ติ-ทัด ชาย
กิตินัทธ์ กิ-ติ-นัด หญิง
กิตินันท์ กิ-ติ-นัน หญิง
กิติพงศ์ กิ-ติ-พง ชาย
กิติพัฒน์ กิ-ติ-พัด ชาย
กิติพัทธ์ กิ-ติ-พัด ชาย
กิติพันธ์ กิ-ติ-พัน ชาย
กิติภณ กิ-ติ-พน ชาย
กิติภพ กิ-ติ-พบ ชาย
กิติภูมิ กิ-ติ-พูม ชาย
กิติมา กิ-ติ-มา หญิง
กิติยาภร กิ-ติ-ยา-พอน หญิง
กิติวรรณ กิ-ติ-วัน ชาย
กิติศักดิ์ กิ-ติ-สัก ชาย
กิรกานต์ กิ-ระ-กาน หญิง
กิรณา กิ-ระ-นา หญิง
กิรติกา กิ-ระ-ติ-กา หญิง
กิริฎา กิ-ริ-ดา หญิง
กิริยา กิ-ริ-ยา หญิง
กิริยาวดี กิ-ริ-ยา-วะ-ดี หญิง
กีรณา กี-ระ-นา หญิง
กีรดิต กี-ระ-ดิด ชาย
กีรตยา กี-ระ-ตะ-ยา หญิง
กีรติ กีระติ ชาย
กีรติกร กี-ระ-ติ-กอน หญิง
กีรติกัญญ์ กี-ระ-ติ-กัน หญิง
กีรติกันต์ กี-ระ-ติ-กัน หญิง
กีรติกา กี-ระ-ติ-กา หญิง
กีรติกาญจน์ กี-ระ-ติ-กาน หญิง
กีรติญา กี-ระ-ติ-ยา หญิง
กีรติณัฏฐ์ กี-ระ-ติ-นัด ชาย
กีรติธรณ์ กี-ระ-ติ-ทอน ชาย
กีรติพัชร์ กี-ระ-ติ-พัด ชาย
กีรติพัทธ์ กี-ระ-ติ-พัด ชาย
กีรติพันธุ์ กี-ระ-ติ-พัน ชาย
กีรติภร กี-ระ-ติ-พอน หญิง
กีรติรัชต์ กี-ระ-ติ-รัด ชาย
กีรติรัฐ กี-ระ-ติ-รัด ชาย
กีรติวีร์ กี-ระ-ติ-วี ชาย
กีรพรรดิ์ กี-ระ-พัด ชาย
กีรศักดิ์ กี-ระ-สัก ชาย
กีระ กี-ระ ชาย
กีริน กี-ริน ชาย
กุญช์ชาญ กุน-ชาน ชาย
กุญช์รชา กุน-ระ-ขา หญิง
กุญช์ กุน ชาย
กุญภัษ กุน-ยะ-พัด ชาย
กุฎาธาร กุ-ดา-ทาน ชาย
กุณข์ กุน หญิง
กุณชญา กุ-นา-ชะ-ยา หญิง
กุณฑล กุน-ทน ชาย
กุณฑิกา กุน-ทิ-กา หญิง
กุณฑีรา กุน-ที-รา หญิง
กุณที กุน-ที หญิง
กุนต์ กุน หญิง
กุนทร กุน-ทอน ชาย
กุนที กุน-นะ-ที หญิง
กุมภ์ชญา กุม-ชะ-ยา หญิง
กุมภาวรินทร์ กุม-พา-วะ-ริน หญิง
กุล กุน หญิง
กุลกนก กุน-กะ-หนก หญิง
กุลกร กุน-ละ-กอน ชาย
กุลกวิน กุน-กะ-วิน หญิง
กุลกัญญ์ชัญญา กุน-กัน-ชัน-ยา หญิง
กุลกัญญา กุน-กัน-ยา หญิง
กุลกันต์ กุน-ละ-กัน หญิง
กุลกันยา กุน-กัน-ยา หญิง
กุลกัลยา กุน-กัน-ยา หญิง
กุลกานดา กุน-กาน-ดา หญิง
กุลกานต์ กุน-ละ-กาน หญิง
กุลกำจร กุน-กำ-จอน หญิง
กุลกิตติ์ กุน-ละ-กิด หญิง
กุลกิติกร กุน-กิ-ติ-กอน ชาย
กุลเกียรติ์ กุน-ละ-กิด ชาย
กุลขจร กุน-ขะ-จอน ชาย
กุลจรีย์ กุน-จะ-รี หญิง
กุลจิรา กุน-จิ-รา หญิง
กุลฉัตร กุน-ละ-ฉัด หญิง
กุลชญา กุน-ชะ-ยา หญิง
กุลชา กุน-ละ-ชา หญิง
กุลชาดา กุน-ชา-ดา หญิง
กุลชาติ กุน-ละ-ชาด ชาย
กุลเชษฐ์ กุน-ละ-เชด ชาย
กุลญาดา กุน-ยา-ดา หญิง
กุลฑีรา กุน-ที-รา หญิง
กุลณดา กุน-นะ-ดา หญิง
กุลณวร กุน-นะ-วอน หญิง
กุลณัช กุน-ละ-นัด หญิง
กุลณัฏฐ์ธิดา กุน-ละ-นัด-ทิ-ดา หญิง
กุลณัฏฐ์ กุน-ละ-นัด หญิง
กุลณัฏฐา กุน-นัด-ถา หญิง
กุลณัฐ กุน-ละ-นัด หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี