ชื่อมงคลลำดับที่ 1201-1300
ชื่ออ่านว่าเพศ
กานต์กมล กาน-กะ-มน หญิง
กานต์กวิน กาน-กะ-วิน หญิง
กานต์จรีย์ กาน-จะ-รี หญิง
กานต์จิรารัตน์ กาน-จิ-รา-รัด หญิง
กานต์ชนา กาน-ชะ-นา หญิง
กานต์ชนิต กาน-ขะ-นิด หญิง
กานต์ชยพน กาน-ชะ-ยะ-พน ชาย
กานต์ชาดา กาน-ชา-ดา หญิง
กานต์ชิตา กาน-ชิ-ตา หญิง
กานต์ชุดา กาน-ชุ-ดา หญิง
กานต์ญา กาน-ยา หญิง
กานต์ณิชา กาน-นิ-ชา หญิง
กานต์ดนย์ กาน-ดน หญิง
กานต์ธิดา กาน-ทิ-ดา หญิง
กานต์ธีมา กาน-ที-มา หญิง
กานตธีร์ กาน-ตะ-ที ชาย
กานต์ธีรา กาน-ที-รา หญิง
กานต์ธีร์ กาน-ที ชาย
กานต์ธี กาน-ที ชาย
กานต์นพิศ กาน-นะ-พิด หญิง
กานต์นภัส กาน-นะ-พัด หญิง
กานต์บงกช กาน-บง-กด หญิง
กานต์ปภัสร์ กาน-ปะ-พัด หญิง
กานต์พนธ์ กาน-พน ชาย
กานต์พิชชา กาน-พิด-ชา หญิง
กานต์พิชา กาน-พิ-ชา หญิง
กานต์พิชิตา กาน-พิ-ชิ-ตา หญิง
กานต์พิมล กาน-พิ-มน หญิง
กานต์ภัสสร กาน-พัด-สอน หญิง
กานต์ภัสสร์ กาน-พัด-สอน หญิง
กานต์มณี กาน-มะ-นี หญิง
กานต์ยุพน กาน-ยุ-พน หญิง
กานต์ยุพิน กาน-ยุ-พิน หญิง
กานต์รพี กาน-ระ-พี หญิง
กานต์รวี กาน-ระ-วี หญิง
กานตรัตน์ กาน-ตะ-รัด หญิง
กานต์วิชญ์ กาน-วิด ชาย
กานต์ศศิน กาน-สะ-สิน ชาย
กานต์สิกร กาน-สิ-กอน หญิง
กานต์สุดา กาน-สุ-ดา หญิง
กานติ์ชนิต กาน-ชะ-นิด ชาย
กานติณัฏฐ กาน-ติ-นัด หญิง
กานตินี กาน-ติ-นี หญิง
กานติพัชญ์ กาน-ติ-พัด หญิง
กานติพัทธ์ กาน-ติ-พัด หญิง
กานติภัค กาน-ติ-พัก หญิง
กานติมน กาน-ติ-มน หญิง
กานติมา กาน-ติ-มา หญิง
กานต์ กาน หญิง
กานท์พิพัฒน์ กาน-พิ-พัด ชาย
กายทิพย์ กาย-ทิบ หญิง
กายวุธ กาย-ยะ-วุด ชาย
การ กาน หญิง
การคุณ กาน-คุน หญิง
การณ์ฐภัสร์ กาน-ถะ-พัด หญิง
การณิก กา-ระ-นิก หญิง
การณ์ กาน หญิง
การติมา กาน-ติ-มา หญิง
การยพร กาน-ยะ-พอน หญิง
การเอก กาน-เอก ชาย
การะเกด กา-ระ-เกด หญิง
การัณยภาส กา-รัน-ยะ-พาด ชาย
การัณยวีร์ กา-รัน-ยะ-วี หญิง
การัณย์ กา-รัน ชาย
การันต์ กา-รัน ชาย
การันยภาส กา-รัน-ยะ-พาด หญิง
การิต กา-ริด ชาย
การิตา กา-ริ-ตา หญิง
การิน กา-ริน ชาย
การุณ กา-รุน ชาย
การุณา กะ-รุ-นา ชาย
กาล กาน หญิง
กาลรพี กาน-ระ-พี หญิง
กาลัญญู กา-ลัน-ยู หญิง
กาสา กา-สา หญิง
กำจร กำ-จอน ชาย
กำชัย กำ-ไช ชาย
กำธร กำ-ทอน ชาย
กำพร กำ-พอน หญิง
กำพล กำ-พน ชาย
กิ่งกมล กิ่ง-กะ-มน หญิง
กิ่งกาญจน์ กิ่ง-กาน หญิง
กิ่งดาว กิ่ง-ดาว หญิง
กิ่งไผ่ กิ่ง-ไผ่ ชาย
กิ่งเพชร กิ่ง-เพ็ด ชาย
กิ่งฟ้า กิ่ง-ฟ้า หญิง
กิจ กิด หญิง
กิจกรณ์ กิด-จะ-กอน หญิง
กิจการ กิด-จะ-กาน หญิง
กิจจ์พิภัช กิด-พิ-พัด ชาย
กิจจา กิด-จา หญิง
กิจจาพร กิด-จะ-พอน หญิง
กิจชญาพัฒน์ กิด-ชะ-ยา-พัด ชาย
กิจชัย กิด-ไช ชาย
กิจพร กิด-จะ-พอน หญิง
กิจวิทย์ กิด-จะ-วิด ชาย
กิจศิริ กิด-สิ-หริ หญิง
กิจสิน กิด-จะ-สิน ชาย
กิจาทร กิด-จา-ทอน ชาย
กิดากร กิ-ดา-กอน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี