ชื่อมงคลลำดับที่ 1201-1300
ชื่ออ่านว่าเพศ
กิตติณัฐ กิด-ติ-นัด ชาย
กิตติ์ดนัย กิด-ดะ-ไน ชาย
กิตติเดช กิด-ติ-เดด ชาย
กิตติทัด กิด-ติ-ทัด ชาย
กิตติทัต กิด-ติ-ทัด ชาย
กิตติทัพพ์ กิด-ติ-ทับ ชาย
กิตติทัศน์ กิด-ติ-ทัด ชาย
กิตติ์ธนัตถ์ กิด-ทะ-นัด ชาย
กิตติ์ธนัน กิด-ทะ-นัน ชาย
กิตติ์ธนิน กิด-ทะ-นิน ชาย
กิตติธร กิด-ติ-ทอน ชาย
กิตติธรา กิด-ติ-ทะ-รา หญิง
กิตติธวัช กิด-ติ-ทะ-วัด ชาย
กิตติธัช กิด-ติ-ทัด ชาย
กิตติธัชช์ กิด-ติ-ทัด ชาย
กิตติ์ธีธัช กิด-ที-ทัด ชาย
กิตติ์นภัส กิด-นะ-พัด ชาย
กิตตินันท์ กิด-ติ-นัน ชาย
กิตติบุญ กิด-ติ-บุน ชาย
กิตติพงค์ กิด-ติ-พง ชาย
กิตติพงศ์ กิด-ติ-พง ชาย
กิตติ์พงศ์ กิด-ตะ-พง ชาย
กิตติพงษ์ กิด-ติ-พง ชาย
กิตติ์พงส์ กิด-ตะ-พง ชาย
กิตติ์พนธ์ กิด-ตะ-พน ชาย
กิตติพร กิด-ติ-พอน หญิง
กิตติ์พรชัย กิด-พอน-ไช ชาย
กิตติพล กิด-ติ-พน ชาย
กิตติพศ กิด-ติ-พด ชาย
กิตติพัชญ์ กิด-ติ-พัด ชาย
กิตติพัฒน์ กิด-ติ-พัด หญิง
กิตติพัทธ์ กิด-ติ-พัด หญิง
กิตติพันธ์ กิด-ติ-พัน ชาย
กิตติพันธุ์ กิด-ติ-พัน ชาย
กิตติพิชญ์ กิด-ติ-พิด หญิง
กิตติ์พิธาน กิด-พิ-ทาน ชาย
กิตติ์พิพัฒน์ กิด-พิ-พัด ชาย
กิตติภณ กิด-ติ-พน ชาย
กิตติภพ กิด-ติ-พบ ชาย
กิตติภร กิด-ติ-พอน หญิง
กิตติภัค กิด-ติ-พัก หญิง
กิตติภัทร กิด-ติ-พัด หญิง
กิตติภัทรดล กิด-ติ-พัด-ทระ-ดน ชาย
กิตติภูมิ กิด-ติ-พูม ชาย
กิตติภูมิฐ์ กิด-ติ-พูม ชาย
กิตติมา กิด-ติ-มา หญิง
กิตติมาภรณ์ กิด-ติ-มา-พอน หญิง
กิตติยา กิด-ติ-ยา หญิง
กิตติยาภรณ์ กิด-ติ-ยา-พอน หญิง
กิตติยุต กิด-ติ-ยุด ชาย
กิตติยุทธ กิด-ติ-ยุด ชาย
กิตติรัฐ กิด-ติด-รัด ชาย
กิตติ์รัฐ กิด-ตะ-รัด ชาย
กิตติรัตน์ กิด-ติ-รัด ชาย
กิตติรันดร์ กิด-ติ-รัน ชาย
กิตติวรา กิด-ติ-วะ-รา หญิง
กิตติวราพัฒน์ กิด-ติ-วะ-รา-พัด ชาย
กิตติวรารัตน์ กิด-ติ-วะ-รา-รัด หญิง
กิตติวัฒน์ กิด-ติ-วัด ชาย
กิตติวิชญ์ กิด-ติ-วิด ชาย
กิตติวินท์ กิด-ติ-วิน ชาย
กิตติ์วิมล กิด-วิ-มน หญิง
กิตติวีร์ กิด-ติ-วี ชาย
กิตติวุฒิ กิด-ติ-วุด ชาย
กิตติศักดิ์ กิด-ติ-สัก ชาย
กิตติสัณห์ กิด-ติ-สัน ชาย
กิตติ์อรียา กิด-อะ-รี-ยา หญิง
กิตธาดา กิด-ทา-ดา ชาย
กิตยากร กิด-ตะ-ยา-กอน หญิง
กิตยาภรณ์ กิด-ยา-พอน หญิง
กิติ กิ-ติ ชาย
กิติกร กิ-ติ-กอน ชาย
กิติชน กิด-ติ-ชน ชาย
กิติญาดา กิ-ติ-ยา-ดา หญิง
กิติณัฏฐ์ กิ-ติ-นัด ชาย
กิติธัช กิด-ติ-ทัด ชาย
กิตินัทธ์ กิ-ติ-นัด หญิง
กิตินันท์ กิ-ติ-นัน หญิง
กิติพงศ์ กิ-ติ-พง ชาย
กิติพัฒน์ กิ-ติ-พัด ชาย
กิติพัทธ์ กิ-ติ-พัด ชาย
กิติพันธ์ กิ-ติ-พัน ชาย
กิติภณ กิ-ติ-พน ชาย
กิติภพ กิ-ติ-พบ ชาย
กิติภูมิ กิ-ติ-พูม ชาย
กิติมา กิ-ติ-มา หญิง
กิติยาภร กิ-ติ-ยา-พอน หญิง
กิติวรรณ กิ-ติ-วัน ชาย
กิติศักดิ์ กิ-ติ-สัก ชาย
กิรกานต์ กิ-ระ-กาน หญิง
กิรณา กิ-ระ-นา หญิง
กิรติกา กิ-ระ-ติ-กา หญิง
กิริฎา กิ-ริ-ดา หญิง
กิริยา กิ-ริ-ยา หญิง
กิริยาวดี กิ-ริ-ยา-วะ-ดี หญิง
กีรณา กี-ระ-นา หญิง
กีรดิต กี-ระ-ดิด ชาย
กีรตยา กี-ระ-ตะ-ยา หญิง
กีรติ กีระติ ชาย
กีรติกร กี-ระ-ติ-กอน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น