ชื่อมงคลลำดับที่ 12701-12800
ชื่ออ่านว่าเพศ
อิงครัต อิง-คะ-รัด ชาย
อิงคอัญญา อิง-คะ-อัน-ยา หญิง
อิงคอัณณ์ อิง-คะ-อัน หญิง
อิงค์ อิง หญิง
อิงพร อิง-พอน หญิง
อิงฟ้า อิง-ฟ้า หญิง
อิงภคกรณ์ อิง-พะ-คะ-กอน หญิง
อิฏฐา อืด-ถา ชาย
อิฏฐ์ อิด ชาย
อิทธิ อิด-ทิ ชาย
อิทธิกร อิด-ทิ-กอน ชาย
อิทธิชัย อิด-ทิ-ไช ชาย
อิทธิเดช อิด-ทิ-เดด ชาย
อิทธิพงษ์ อิด-ทิ-พง ชาย
อิทธิพล อิด-ทิ-พน ชาย
อิทธิพัทธ์ อิด-ทิ-พัด ชาย
อิทธิวัฒน์ อิด-ทิ-วัด ชาย
อิทธิศักดิ์ อิด-ทิ-สัก ชาย
อินทณัฐ อิน-ทะ-นัด ชาย
อินทนนท์ อิน-ทะ-นน ชาย
อินทพรรษ อิน-ทะ-พัด หญิง
อินท์พรรษ อิน-พัด หญิง
อินทร อิน-ทอน ชาย
อินทรภัทร อิน-ทระ-พัด ชาย
อินทร์รดา อิน-ระ-ดา ชาย
อินทร์รวิพร อิน-ระ-วิ-พอน หญิง
อินทรา อิน-ทรา หญิง
อินทัช อิน-ทัด ชาย
อินทิพร อิน-ทิ-พอน หญิง
อินทิรา อิน-ทิ-รา หญิง
อินทุกร อิน-ทุ-กอน หญิง
อินทุกา อิน-ทุ-กา หญิง
อินทุกานต์ อิน-ทุ-กาน หญิง
อินทุภา อิน-ทุ-พา หญิง
อินทุอร อิน-ทุ-ออน หญิง
อินทุ์อร อิน-ออน หญิง
อิ่ม อิ่ม หญิง
อิศม์เลิศ อิด-เลิด ชาย
อิศรา อิด-สะ-รา หญิง
อิศราภรณ์ อิด-สะ-รา-พอน หญิง
อิศรินทร์ อิด-สะ-ริน หญิง
อิศเรศ อิด-สะ-เรด ชาย
อิศเรศน์ อิด-สะ-เรด ชาย
อิศวร อิ-สวน ชาย
อิศวรา อิด-สะ-วะ-รา หญิง
อิศวัชร์ อิด-สะ-วัด ชาย
อิษฎาอร อิด-สะ-ดา-ออน หญิง
อิษฐ์อัญญา อิด-อัน-ยา หญิง
อิษยาวรรณ อิด-สะ-ยา-วัน หญิง
อิสญาภา อิด-สะ-ยา-พา หญิง
อิสรภาพ อิด-สะ-ระ-พาบ ชาย
อิสระ อิด-สะ-หระ ชาย
อิสระชัย อิด-สะ-หระ-ไช ชาย
อิสรัชญ์ อิด-สะ-รัด หญิง
อิสราพร อิด-สะ-รา-พอน หญิง
อิสราภรณ์ อิด-สะ-รา-พอน หญิง
อิสริยา อิด-สะ-ริ-ยา หญิง
อิสริยาพร อิด-สะ-ริ-ยา-พอน หญิง
อิสรียา อิด-สะ-รี-ยา หญิง
อิสรียาภรณ์ อิด-สะ-รี-ยา-พอน หญิง
อิสรีย์ อิด-สะ-รี หญิง
อิสสระชัย อิด-สะ-หระ-ไช ชาย
อุกฤษฎ์ อุ-กริด ชาย
อุชุกร อุ-ชุ-กอน ชาย
อุดม อุ-ดม ชาย
อุดร อุ-ดอน ชาย
อุตร์กัญญา อุด-ตะ-กัน-ยา หญิง
อุทัย อุ-ไท ชาย
อุทัยวรรณ อุ-ไท-วัน หญิง
อุทาร อุ-ทาน ชาย
อุทิศ อุ-ทิด ชาย
อุทุมพร อุ-ทุม-พอน หญิง
อุเทน อุ-เทน ชาย
อุบล อุ-บน หญิง
อุบลรัตน์ อุ-บน-รัด หญิง
อุ้มยศ อุ้ม-ยด ชาย
อุมาพร อุ-มา-พอน หญิง
อุมาภรณ์ อุ-มา-พอน หญิง
อุรชา อุ-ระ-ชา หญิง
อุรวี อุ-ระ-วี หญิง
อุราริน อุ-รา-ริน หญิง
อุไร อุ-ไร หญิง
อุไรพร อุ-ไร-พอน หญิง
อุไรรัตน์ อุ-ไร-รัด หญิง
อุไรวรรณ อุ-ไร-วัน หญิง
อุศณี อุด-สะ-นี หญิง
อุษณิษา อุด-สะ-นิ-สา หญิง
อุษณีย์วรรณ อุด-สะ-นี-วัน หญิง
อุษณียาภรณ์ อุด-สะ-นี-ยา-พอน หญิง
อุษณีย์ อุด-สะ-นี หญิง
อุษารัตน์ อุ-สา-รัด หญิง
อุสรา อุด-สะ-รา หญิง
อู่ อู่ ชาย
เอก เอก ชาย
เอกกมล เอก-กะ-มน ชาย
เอกกร เอก-กอน ชาย
เอกกิตติ์ เอก-กิด ชาย
เอกคณิต เอก-คะ-นิด ชาย
เอกจิต เอก-กะ-จิด ชาย
เอกฉัท เอก-กะ-ฉัด ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น