ชื่อมงคลลำดับที่ 12601-12700
ชื่ออ่านว่าเพศ
อัยญดา อัม-พะ-วัน หญิง
อัยญาเรศ ไอ-ยา-เรด หญิง
อัยยกานต์ ไอ-ยะ-กาน หญิง
อัยย์ญาดา ไอ-ยา-ดา หญิง
อัยยรัช ไอ-ยะ-รัด ชาย
อัยยา ไอ-ยา หญิง
อัยย์ ไอ หญิง
อัยรินทร์ ไอ-ยะ-ริน หญิง
อัลมอนด์ อัน-มอน ชาย
อัลยา อัน-ละ-ยา หญิง
อัศนีวุธ อัด-สะ-นี-วุด ชาย
อัศม์เดช อัด-สะ-เดด ชาย
อัศมน อัด-สะ-มน หญิง
อัศมินท์ อัด-สะ-มิน ชาย
อัศรานัน อัด-สะ-รา-นัน หญิง
อัศวัตถ์ อัด-สะ-วัด ชาย
อัศวิน อัด-สะ-วิน ชาย
อัศโอม อัด-สะ-โอม ชาย
อัษกร อัด-สะ-กอน ชาย
อัษฎา อัด-สะ-ดา ชาย
อัษฎาวุธ อัด-สะ-ดา-วุด ชาย
อัส อัด ชาย
อัสนิชาญ์ อัด-สะ-นิ-ชา หญิง
อัสนี อัด-สะ-นี ชาย
อัสมา อัด-สะ-มา หญิง
อัสสรา อัด-สะ-รา หญิง
อากรณ์ อา-กอน ชาย
อาคม อา-คม ชาย
อาคิรา อา-คิ-รา ชาย
อาจรีย์ อา-จะ-รี หญิง
อาจารีย์ อา-จา-รี หญิง
อาชวิน อาด-ชะ-วิน ชาย
อาชวิศร์ อา-ชะ-วิด ชาย
อาชว์ อาด ชาย
อาชา อา-ชา ชาย
อาชาชัย อา-ชา-ไช ชาย
อาโช อา-โช ชาย
อาฑิมา อา-ทิ-มา ชาย
อาฒยา อาด-ยา หญิง
อาณดา อา-นะ-ดา หญิง
อาณัติ อา-นัด ชาย
อาทร์ อาด ชาย
อาทิ อา-ทิ ชาย
อาทิชา อา-ทิ-ชา หญิง
อาทิตยา อา-ทิด-ตะ-ยา หญิง
อาทิตย์ อา-ทิด ชาย
อาทินันท์ อา-ทิ-นัน ชาย
อาทิมา อา-ทิ-มา หญิง
อาเธอร์ อา-เทอ ชาย
อานนท์ อา-นน ชาย
อานันท์ อา-นัน ชาย
อานิก อา-นิก ชาย
อานุภาพ อา-นุ-พาบ ชาย
อานุรัตน์ อา-นุ-รัด ชาย
อาภรณ์ อา-พอน หญิง
อาภัสรา อา-พัด-สะ-รา หญิง
อาภัสราภา อา-พัด-สะ-รา-พา หญิง
อาภา อา-พา หญิง
อาภากร อา-พา-กอน หญิง
อาภาญา อา-พา-ยา หญิง
อาภาภัท อา-พา-พัด หญิง
อาภาภัทร อา-พา-พัด ชาย
อาภาสิริ อา-พา-สิ-หริ หญิง
อาย อาย หญิง
อาร อาน หญิง
อารณีย์ อา-ระ-นี หญิง
อารดา อา-ระ-ดา หญิง
อารดี อา-ระ-ดี หญิง
อารย อา-ระ-ยะ ชาย
อารยะ อา-ระ-ยะ ชาย
อารยา อา-ระ-ยา หญิง
อารักษ์ อา-รัก ชาย
อาราดา อา-รา-ดา หญิง
อาริตา อา-ริ-ตา หญิง
อาริยาณัชช์ อะ-ริ-ยา-นัด หญิง
อาริศา อา-ริ-สา หญิง
อาริสา อา-ริ-สา หญิง
อารี อ-ร ชาย
อารีพร อา-รี-พอน หญิง
อารีย์วรรณ อา-รี-ยะ-วัน หญิง
อารียา อา-รี-ยา หญิง
อารีรักษ์ อา-รี-รัก หญิง
อารีรัตน อา-รี-รัด หญิง
อารีรัตน์ อา-รี-รัด หญิง
อารีวรรณ อา-รี-วัน หญิง
อาลิตา อา-ลิ-ตา ชาย
อาลินดา อา-ลิน-ดา หญิง
อาศิรา อา-สิ-รา หญิง
อาสกร อาด-สะ-กอน ชาย
อาสา อา-สา ชาย
อำนวย อำ-นวย ชาย
อำนวยพล อำ-นวย-พน ชาย
อำนาจ อำ-นาด ชาย
อำพร อำ-พอน หญิง
อำพล อำ-พน ชาย
อำไพพรรณ อำ-ไพ-พัน หญิง
อำไพวรรณ อำ-ไพ-วัน หญิง
อำภา อำ-พา หญิง
อิง อิง หญิง
อิงคกัญญา อิง-คะ-กัน-ยา หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น