ชื่อมงคลลำดับที่ 12601-12700
ชื่ออ่านว่าเพศ
หมิว หมิว หญิง
หยก หยก หญิง
หรรษกร หัด-สะ-กอน ชาย
หรรษดนย์ หัด-สะ-ดน ชาย
หรรษธร หัด-สะ-ทอน ชาย
หรรษพร หัด-สะ-พอน หญิง
หรรษภรณ์ หัด-สะ-พอน หญิง
หรรษมน หัด-สะ-มน หญิง
หรรษรัตน์ หัด-สะ-รัด หญิง
หรรษา หัน-สา ชาย
หริรักษ์ หะ-ริ-รัก ชาย
หฤทชญา หะ-ริด-ชะ-ยา ชาย
หฤทชนัน หะ-ริด-ชะ-นัน หญิง
หฤทธิ์ หะ-ริด ชาย
หฤทย์ชนน หะ-ริด-ชะ-นน ชาย
หฤทัย หะ-รึ-ไท หญิง
หฤษฎ์ หะ-ริด ชาย
หล หน ชาย
หลักชัย หลัก-ไช ชาย
หลิน หลิน หญิง
หลิว หลิว หญิง
หลี่เซียน หลี่-เซียน หญิง
หวังเพ็ชร หวัง-เพ็ด ชาย
ห้องสิน ห้อง-สิน ชาย
หอมกุล หอม-กุน หญิง
หัชชกร หัด-ชะ-กอน หญิง
หัชชกาล หัด-ชะ-กาน หญิง
หัตถกร หัด-ถะ-กอน ชาย
หัตถชัย หัด-ถะ-ไช ชาย
หัทยา หัด-ทะ-ยา หญิง
หัสดิน หัด-สะ-ดิน ชาย
หัสดินทร์ หัด-สะ-ดิน ชาย
หัสดี หัด-สะ-ดี ชาย
หัสนัย หัด-สะ-ไน ชาย
หัสวีร์ หัด-สะ-วี ชาย
หาญ หาน ชาย
หาญแก้ว หาน-แก้ว หญิง
หาญชัย หาน-ไช ชาย
หิรัญ หิ-รัน ชาย
หิรัญรัศมิ์ หิ-รัน-รัด หญิง
เหมภัส เหม-มะ-พัด ชาย
เหมหงส์ เหม-หง หญิง
เหมียว เหมียว หญิง
เหมือนชนก เหมือน-ชะ-นก หญิง
เหมือนเมธ เหมือน-เม-ทา ชาย
เหมือนหมาย เหมือน-หมาย ชาย
ใหม่ ใหม่ หญิง
อกนิษฐ์ อะ-กะ-นิด ชาย
อคัมย์สิริ อะ-คัม-สิ-หริ หญิง
อคิธารา อะ-คิ-ทา-รา ชาย
อคิน อะ-คิน ชาย
อคิระ อะ-คิ-ระ ชาย
อคิรา อะ-คิ-รา หญิง
อคิราภ์ อะ-คิ-รา ชาย
อคิอร อะ-คิ-ออน หญิง
องค์กร อง-กอน หญิง
องอาจ อง-อาด ชาย
อจฉรีย์ อะ-จะ-ฉะ-รี หญิง
อจลัญชญ์ อะ-จะ-ลัน หญิง
อจิรวดี อะ-จิ-ระ-วะ-ดี หญิง
อชิ อะ-ชิ ชาย
อชิดา อะ-ชิ-ดา หญิง
อชิตพล อะ-ชิด-พน ชาย
อชิตะ อะ-ชิ-ตะ ชาย
อชิตา อะ-ชิ-ตา หญิง
อชิรกุล อะ-ชิ-ระ-กุน ชาย
อชิรญา อะ-ชิ-ระ-ยา หญิง
อชิรญาณ์ อะ-ชิ-ระ-ยา หญิง
อชิรธีร์ อะ-ชิ-ระ-ที ชาย
อชิรวิทย์ อะ-ชิ-ระ-วิด ชาย
อชิระ อะ-ชิ-ระ ชาย
อชิระสุธี อะ-ชิ-ระ-สุ-ที ชาย
อชิศญา อะ-ชิด-สะ-ยา หญิง
อญนี อะ-ยะ-นี หญิง
อณกร อะ-นะ-กอน ชาย
อณาภา อะ-นา-พา หญิง
อณามิกา อะ-นา-มิ-กา หญิง
อณิชา อะ-นิ-ชา หญิง
อณุภา อะ-นุ-พา ชาย
อณุสรา อะ-นุ-สะ-รา หญิง
อดิชัย อะ-ดิ-ไช ชาย
อดิชา อะ-ดิ-ชา หญิง
อดิเทพ อะ-ดิ-เทบ ชาย
อดิพงษ์ อะ-ดิ-พง ชาย
อดิเรก อะ-ดิ-เหรก ชาย
อดิศร อะ-ดิ-สอน ชาย
อดิศักดิ์ อะ-ดิ-สัก ชาย
อดิศา อะ-ดิ-สา หญิง
อดิสรณ์ อะ-ดิ-สอน ชาย
อดิสัย อะ-ดิ-ไส ชาย
อดุลย์ อะ-ดุน ชาย
อติกานต์ อะ-ติ-กาน หญิง
อติชาติ อะ-ติ-ชาด ชาย
อติญา อะ-ติ-ยา หญิง
อติณัส อะ-ติ-นัด ชาย
อตินนท์ อะ-ติ-นน ชาย
อติภา อะ-ติ-พา หญิง
อติภาคย์ อะ-ติ-พาก หญิง
อติรัชต์ อะ-ติ-รัด ชาย
อติรัณณ์ อะ-ติ-รัน หญิง
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี